Zapytanie ofertowe – naprawa pokrycia papowego- Wąska 5, 5a

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. ZO.O.
UL. PIASTOWSKA 15A
58-240 PIŁAWA GÓRNA
NIP: 882-19-32-252

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje
,, Naprawa pokrycia papowego na budynku przy ul. Wąskiej 5, 5A ”.

1. Pokrycie dachu papą SBS w układzie jednowarstwowym z przygotowaniem podłoża i wyrównaniem
2. Obróbki dekarskie SBS
3. Naprawa tynków kominów i ogniomuru
5. Wywiezienie gruzu

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonać zgodnie z dostarczonym zakresem oraz przedmiarem robót.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W oferowanej cenie należy uwzględnić cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Za wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 – miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, równy jest okresowi gwarancji i także wynosi 36 miesięczny od daty odbioru końcowego.
7. Termin wykonania prac do dnia 30 listopada 2015 roku.
8. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wraz z kosztorysami należy składać w Sekretariacie Zamawiającego do dnia 06.11.2015 roku lub na adres e-mail: zbmpg@wp.pl
Kontakt: Jan Świdrak w godz. od 10.00-12.00 tel. 74 8371-288

Załączniki:

1. Zestawienie pozycji.

Zatwierdzam:
Preses Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
(-) Zygmunt Wołek