ZBM Sp. z o. o. w Piławie Górnej przypomina o umorzeniu długów.

ZBM Sp. z.o. o. w Piławie Górnej przypomina o umorzeniu długów.

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Piławie Górnej przypomina, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 659 oraz 688), najemcy mieszkań komunalnych mają obowiązek  płacenia wynajmującemu czynszu najmu za zajmowane lokale mieszkalne oraz należności za media, w tym : energię cieplną, wodę, ścieki i nieczystości stałe.

Z analizy stanu zadłużenia lokali komunalnych wynika że, jego wysokość ciągle wzrasta i w chwili obecnej jet to już kwota powyżej jednego miliona złotych.
Zadłużenie to dotyczy nie tylko opłat czynszowych, ale również opłat za media (energię cieplną, wodę, ścieki i nieczystości stałe), które za zadłużonych najemców mieszkań zmuszona jest pokryć Gmina.

Wobec powyższego, w stosunku do najemców zadłużonych lokali mieszkalnych podjęto następujące działania:
1.    do komornika złożone zostały kolejne wyroki sądowe nakazujące eksmisję, celem pilnej realizacji,
2.    w lokalach zadłużonych nie będą przeprowadzone żadne prace remontowe,
3.    na tablicach ogłoszeń w budynkach wywieszone zostaną informacje o wysokości zadłużenia danej wspólnoty oraz o ilości mieszkań zadłużonych.
4.    wszczętą została z dochodów dłużnika (renty, emerytury, wynagrodzenia za prace) egzekucja komornicza należności czynszowych i opłat za media. 

Mając jednak na uwadze fakt, iż wśród rodzin  zadłużonych znajdują się również rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Piławie Górnej informuje o możliwości :
1.   uzyskania propozycji zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego na lokal mniejszy –  co obniża koszty utrzymania mieszkania,
2.    podpisania ugody, określającej warunki spłaty zadłużenia, w tym przy wpłacie jednorazowo 30% – 40% należności, rozłożenia pozostałej kwoty na raty, a nawet częściowe umorzenia,
3.    ubiegania się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej po uregulowaniu 3 – miesięcznego zadłużenia – o uzyskanie dodatku mieszkalnego.


Uwaga !!!
Podpisanie ugody i systematyczna spłata zadłużenia będzie podstawą do umorzenia ostatniej raty nawet do 1.000 zł.

Osoby zainteresowane  winny zgłosić do  Zarządu  Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Piławie Górnej, ul. Piastowska 15 A.