Informacja nt. remontu zasobu komunalnego – 2015 rok

ormacja z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Piławie Górnej w zakresie remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu Gminy, wykonanych w  2015 roku.

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej przy  ul. Piastowskiej 15a utworzony został na mocy Uchwały Nr 65/XII/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 lipca 2003r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego – Administracji Lokali Komunalnych, w jednoosobową Spółka Gminy.

Przyjęty na rok 2015 plan remontów sporządzony został przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej, w oparciu o liczne  zalecenia, nakazy i opinie wydane przez Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich „Florian” w Dzierżoniowie, Usługi Kominiarskie w Pieszycach, Zakład Energetyczny w Dzierżoniowie, Zakład Gazowniczy w Dzierżoniowie – w wyniku przeglądów  budynków wykonywanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłoszeń nagłych awarii dot. przecieków dachów, wadliwych pieców  w lokalach mieszkalnych czy kominów na budynkach oraz remontów mieszkań tzw. „pustostanów” przed ich kolejnym zasiedleniem.
W 2015r. w ramach posiadanych środków finansowych na remonty mieszkaniowego zasobu Gminy w wysokości 403,750,00 zł w tym: 238.750,00 zł (remonty bieżące) oraz 165.000,00 zł (wydatki inwestycyjne), wykonano następujące prace:
–  remont pokryć dachowych na budynkach: Piastowska  6,   Piastowska  11,
Wąska 5,5a;

–  remont elewacji budynków: Piastowska 82 – II etap, Wąska 4 – II etap, 
Piastowska 17 – II etap, Pl. Piastów Śl. 5B, Sienkiewicza 88;
–  wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku
mieszkalnego Kośmińska 29;
–  przemurowanie 2 szt. kominów na budynku Pl. Piastów Śl.  7;
–  wymiana drzwi frontowych do budynków: Kwiatowa 1, Polna 6, Sienkiewicza 8, 
Piastowska 7, Kośmińska 31, Piastowska 63, Mała 2B, Mała 16;
–  wymiana instalacji gazowej na klatce schodowej w budynku Piastowska 14;
–  wykonanie i zamontowanie wkładów kominowych oraz wykonanie wentylacji
w lokalach komunalnych w budynkach: Pl. Piastów Śl. 7, Bol. Chrobrego 8,
Piastowska 20;

–  przestawienie lub postawienie nowych pieców kaflowych w lokalach komunalnych
w budynkach:  Kilińskiego 7, Bol. Chrobrego 8, Sienkiewicza 20,
Piastowska 38, Młynarska 6 (piece gazowe – 5 szt.), Piastowska 23, 

Piastowska 57;
–  wykonanie instalacji kanalizacyjnej (deszczowej), w celu odwodnienia budynku
Piastowska 63 (wraz  z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim);
–  wykonanie toalet wewnątrz lokalu w budynku  Kwiatowa 1;
–  wykonanie prac remontowych w lokalach komunalnych przygotowując je do
ponownego zasiedlenia w budynkach: Sienkiewicza 72, Sienkiewicza 20,
Piastowska 21, Piastowska 52, Bol. Chrobrego 33, Piastowska 82,
Piastowska 23, Okrzei 3, Limanowskiego 19, Sienkiewicza 112, Kośmińska 29

– inne drobne remonty, w tym usuwanie awarii.

Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom remontowym starego, mocno zniszczonego zasobu, stworzyła Wspólnotom Mieszkaniowym budynków z udziałem
Gminy możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z remontem i modernizacją części wspólnych budynków, których wykonanie wpłynie pozytywnie na estetykę miasta.
W roku 2015 z powyższego programu skorzystało 14 Wspólnot Mieszkaniowych, tj:
Piastowska 6, Piastowska 7, Piastowska 11, Piastowska 17, Piastowska 63,  Piastowska 82, Wąska 4, Pl. Piastów Śl. 5B, Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 88,   Polna 6, Kwiatowa 1,  Mała 16,  Kośmińska 31.

Potrzeby występujące w zakresie remontów zasobu komunalnego zawsze przewyższają zaplanowane w budżecie Gminy środki finansowe. Związane jest to z tym, że lokale komunalne znajdują się  w budynkach o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym, wynikającym z wieku ich budowy, dotychczasowego zakresu wykonywanych remontów oraz bieżącego utrzymania i wymagają znacznej poprawy, tj. remontów stropów, dachów oraz elewacji. Do wymiany kwalifikuje się jeszcze wiele instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych czy przyłączy wodnych do budynków.

Remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych realizowane są na podstawie prawomocnych uchwał podejmowanych na zebraniach, które odbywają się corocznie  w I kwartale danego roku lub w razie potrzeby – w trakcie roku. Realizacja tych robót odbywa się po uprzednim zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych na funduszu remontowym. Wykonawcy prac wyłaniani są w drodze postępowania przetargowego lub wskazywani przez przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych. Trudno jest określić szczegółowy plan remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych z mniejszym niż 50% udziałem Gminy, jednakże plany remontowe zmierzają do utrzymania zasobu przynajmniej w nie pogorszonym stanie technicznym.