Zapytanie ofertowe – wymiana fragmentu stropu drewnianego Krótka 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

PRZY UL. KRÓTKIEJ 4

58-240 PIŁAWA GÓRNA

NIP: 882-210-91-64

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje ,, Wymianę i wzmocnienie uszkodzonego fragmentu stropu drewnianego nad lokalem mieszkalnym Nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Krótkiej Nr 4 w Piławie Górnej, na działce o numerze geodezyjnym 399/17 Obręb Południe – zgodnie z dokumentacją techniczną”.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W oferowanej cenie należy uwzględnić cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto).

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Za wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 – miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, równy jest okresowi gwarancji i także wynosi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

7. Termin wykonania prac 1 miesiące od dnia podpisania umowy

8. Warunki płatności: w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

9. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty cenowe należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego do dnia 26.06.2017 roku do lub naadres e-mail: zbmpg@wp.pl

Kontakt: Jan Świdrak w godz. od 10.00-12.00 tel. 74 8371-288

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

(-) Zygmunt Wołek