ZAPYTANIE OFERTOWE: – DERATYZACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE: – DERATYZACJA

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn:

,, Deratyzacja w budynkach będących pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej na wiosnę i jesień 2018 roku.”

1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto) . Obowiązkiem wykonawcy jest usunięcie niezużytej i przeterminowanej trutki przed wyłożeniem nowej. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w budynku o terminie deratyzacji.

3. Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 06.04.2018 r. w sekretariacie Zamawiającego.

4. Termin wykonania w miesiącu kwietniu oraz w miesiącu wrześniu – 14 dni od podpisania umowy.

5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego. Faktury powinny być wystawione na każdą wspólnotę osobno wg załącznika.

6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288.

7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

8. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS)

9. Wykaz budynków w załączniku —> (pobierz tutaj).

 

Prezes Zarządu

(-) Zygmunt Wołek

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel. 74 8371-288