Zapytanie o cenę – Przeprowadzenie deratyzacji w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

                                                                                                                                                                                Piława Górna, 12.04.2019r.

                                                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE: – DERATYZACJA


Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn:

,, Deratyzacja w budynkach będących pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej na wiosnę i jesień 2019 roku.”

  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

  2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto). Obowiązkiem wykonawcy jest usunięcie niezużytej i przeterminowanej trutki przed wyłożeniem nowej. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców oraz zarządcę budynku w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w budynku o terminie przeprowadzanej usługi.

  3. Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 30.04.2019r w sekretariacie Zamawiającego.

  4. Termin wykonania w miesiącu maju oraz w miesiącu październiku – 14 dni od podpisania umowy.

  5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego. Faktury powinny być wystawione na każdą wspólnotę osobno wg załącznika.

  6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288.

  7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  8. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS)

  9. Wykaz budynków w załączniku.

                                                                                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                               Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp .z o.o.

                                                                                                                  Agnieszka Bodnarczuk

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel. 74 8371-288

WYKAZ BUDYNKÓW