Informacja dla dzierżawców oraz najemców nieruchomości

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że umowy dzierżawy:

– ogrodów przydomowych

– pomieszczeń gospodarczych

– garaży

– terenów pod garaże

stanowiące własność Gminy Piława Górna oprócz opłaty za dzierżawę podlegają również opodatkowaniu zgodnie art. 3 ust 1 pkt 4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 336 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1025 ze zmianami).

Opłaty te są niezależne od Burmistrza Miasta

Wzywamy wszystkich dzierżawców, najemców nieruchomości stanowiących własność Gminy do złożenia informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych w Urzędzie Miasta przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej.

Wysokość podatku ustalona jest w drodze decyzji w oparciu o złożoną informację o nieruchomości.