Zapytanie ofertowe – roczne przeglądy budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP Z O O W PIŁAWIE GÓRNEJ

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U nr 74 poz 836)

1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto)

3. Ofertę cenowa należy przedstawić do dnia 16.10.2017r do godz. 15.00 w Sekretariacie Zamawiającego.

4. Termin wykonania prac do 15.12.2017r.

5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.

6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 74 8371-288. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jan Świdrak w godz. 10.00 – 12.00

7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

8. Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

9. Osoba dokonująca przeglądów powinna posiadać stosowne uprawnienia budowlane, które należy dołączyć do oferty.

10. Ilość budynków: 111

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

(-) mgr inż. Zygmunt Wołek

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel: 74 8371-288

Zapytanie ofertowe – wymiana fragmentu stropu drewnianego Krótka 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

PRZY UL. KRÓTKIEJ 4

58-240 PIŁAWA GÓRNA

NIP: 882-210-91-64

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje ,, Wymianę i wzmocnienie uszkodzonego fragmentu stropu drewnianego nad lokalem mieszkalnym Nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Krótkiej Nr 4 w Piławie Górnej, na działce o numerze geodezyjnym 399/17 Obręb Południe – zgodnie z dokumentacją techniczną”.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W oferowanej cenie należy uwzględnić cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto).

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Za wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 – miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, równy jest okresowi gwarancji i także wynosi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

7. Termin wykonania prac 1 miesiące od dnia podpisania umowy

8. Warunki płatności: w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

9. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty cenowe należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego do dnia 26.06.2017 roku do lub naadres e-mail: zbmpg@wp.pl

Kontakt: Jan Świdrak w godz. od 10.00-12.00 tel. 74 8371-288

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

(-) Zygmunt Wołek

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków

OGŁOSZENIE !!!

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej informuje, iż od dnia 16.05.2017r. będą obowiązywały nowe taryfy za  wodę
i odprowadzenie ścieków :

Woda : 4,98 zł.
Ścieki  : 5,05 zł.
Razem : 10,03 zł za m³

W związku z powyższym prosimy o obowiązkowe  podanie stanu wodomierza na dzień 15.05.2017 r. :
•    telefonicznie pod nr tel.: (74) 8371-288
•    osobiście w siedzibie ZBM – u.
•    mailowo: zbmpg@wp.pl

Lokal użytkowy do wynajęcia

Lokal użytkowy do wynajęcia

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Piławie Górnej oferuje do wynajęcia lokal użytkowy położony w Piławie Górnej przy ul. Kośmińskiej 29.

Lokal zajmuje powierzchnię ogółem 51 m2

,w skład której wchodzą:

  • pomieszczenie sklepowe o pow. 34,10 m2
  • pomieszczenie magazynowe o pow.16,90 m2.

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna oraz  wodno-kanalizacyjna.

Stan lokalu: dobry.

Lokal może być wykorzystany na cele handlowe, usługowe, pomieszczenie świetlicy lub inne.

Zainteresowanych prosimy o składanie podań w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Piławie Górnej ul.Piastowska 15a, w terminie do dnia 28 lutego 2017r.

Przetarg na najem lokalu użytkowego Piastowska 62

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej ul.  Piastowska 15 A ogłasza przetarg nieograniczony oraz negocjacje ceny NA NAJEM  LOKALU UŻYTKOWEGO NA TERENIE GMINY PIŁAWA GÓRNA PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 62

1. Z dniem 03.01.2017r. zostaje ogłoszony przetarg oraz negocjacje na najem lokalu użytkowego na terenie Gminy Piława Górna, który odbędzie się w Zarządzie Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. przy ul. Piastowska 15 A w Piławie Górnej w dniu 17 stycznia 2017r. o godz. 12.00.

2. Komisyjne otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się  w  terminie:
w dniu 17 stycznia 2017r. o godz. 12.00.   – negocjacje na lokal użytkowy przy ul. Piastowskiej 62

3. Oferty można składać w Sekretariacie ZBM Spółka z o.o. w Piławie Górnej  do dnia: 17.01.2017r. do godz. 11.30

4. Umowę najmu z oferentem, który wygra przetarg, podpisze Prezes ZBM Spółka z o.o. w Pławie Górnej ul. Piastowska 15A w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW PO POBRANIU ZAŁĄCZNIKA.

Piława Górna, dnia 03.01.2017r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
mgr inż. Zygmunt Wołek

Załącznik:

  1. Ogłoszenie wraz z wzorem oferty.

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego – przegląd budowlany

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.:,,Przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono 14 ofert:

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe

PRYMBUD Rafał Florczak

ul. Zielna 14/3

51-313 Wrocław

z łączną ceną ofertową:

4.250,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zatwierdził:

Zygmunt Wołek

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego – przegląd instalacji gazowej

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.:,,Przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono 3 oferty :

Wybrano ofertę firmy:

Act Agata Stolarska

ul. Cieszyńska 20/5

41-800 Zabrze

z łączną ceną ofertową:

– 9,50 zł brutto/lokal

– 15,00 zł/części wspólne

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

mgr inż. Zygmunt Wołek

Zapytanie ofertowe – roczny przegląd gazowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ W  BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. W PIŁAWIE GÓRNEJ zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U nr 74 poz 836) ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie:
ROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ W  BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. W PIŁAWIE GÓRNEJ

 

1.    Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
2.    W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto)
– przegląd instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych;
– przegląd instalacji w budynku;
3.    Ofertę cenowa należy przedstawić do dnia 18.11.2016r do godz. 11.00 w sekretariacie zamawiającego.
4.    Termin wykonania do 31 grudnia 2016 roku.
5.    Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w winy Wykonawcy w czasie trwania świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.
6.    Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mieszkańców budynku z tygodniowym wyprzedzeniem       o terminie przeprowadzenia przeglądów.
7.    Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
8.    Po każdorazowym przeglądzie wewnętrznej instalacji gazowej powinny być sporządzone osobne protokoły na piśmie i dostarczone do Zamawiającego.
9.    Wykonawca doręczy najemcy lub właścicielowi protokół z kontroli wraz z pisemnym terminowym nakazem usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli instalacji gazowej wraz                z urządzeniami. Przyjęcie nakazu przez najemcę lub właściciela lokalu winno być potwierdzone podpisem przez niego złożonym, a kopia dokumentu doręczona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Kontrola wykonania przez najemcę lub właściciela czynności określonych w nakazie spoczywać będzie po stronie Wykonawcy.
10.    Podstawą dokonania zapłaty za wykonanie roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą:
-protokoły przeglądu instalacji gazowej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu;
– protokoły z przeglądów instalacji w częściach wspólnych;
11.    Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 74 8371-288. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jan Świdrak od godz. 10.00-12.00
12.    Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
13.    Osoba dokonująca przeglądów powinna posiadać stosowne uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji gazowych, które należy dołączyć do oferty.
14.    Wykaz budynków w załączniku – ilość budynków

Załącznik:

  1. Wykaz budynków.

Zatwierdził
Zygmunt Wołek
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o
.