informacja dla mieszkańców – indywidualne rachunki bankowe

UWAGA !!!

od MARCA 2019 roku

Indywidualne numery kont bankowych

dla najemców lokali komunalnych i właścicieli

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat przez

 • lokatorów komunalnych (opłaty za czynsz, wodę, centralne ogrzewanie, odpady komunalne) oraz

 • właścicieli lokali (zaliczki na koszty eksploatacji, wodę, odpady komunalne, fundusz remontowy)

zostały utworzone, indywidualne numery kont bankowych służące do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór nowych książeczek. Osoby, które posiadają książeczki, otrzymają nowe, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki

Regulamin

Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej

§1

Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej zwanej dalej odpowiednio „konkursem”, „Prezesem Zarządu”, „Spółką” i „Kandydatem”.

§2

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej

 3. Konkurs obejmuje dwie fazy:

 1. Wstępną (ocena dokumentów)

 2. Właściwą (rozmowa kwalifikacyjna).

§3

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. Wykształcenie wyższe,

 2. Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami.

 3. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.

§4

Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilawa Górna WWW.pilawagorna.pl oraz na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. WWW.zbmpilawagorna.pl

Ogłoszenie zawiera:

 1. nazwę i adres Spółki

 2. stanowisko objęte konkursem

 3. wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat;

 4. warunki, które spełniać powinno zgłoszenie do konkursu;

 5. termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata,

 6. zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik do Regulaminu,

§5

 1. Kandydat może do dnia upływu terminu składania zgłoszenia uzyskać w siedzibie Zarządu

Spółki informacje o Spółce.

 1. Informacje obejmują:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,

 2. Umowę spółki,

 3. Informacje ekonomiczno-finansowe ,

§6

 1. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZBM sp. z o.o.- nie otwierać” .

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki, Piława Górna ul. Piastowska 15A (decyduje data wpływu do siedziby Spółki), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§7

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w odpisach poświadczonych przez kandydata/ w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat/,
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. Oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 7. Oświadczenie o niekaralności i o nieprzeprowadzaniu przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa,
 9. Opracowaną na piśmie koncepcje funkcjonowania i rozwoju spółki,
 10. Oświadczenie o wypełnieniu wymagania formalnego dot. Ukończenia studiów lub kursu z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 11. Każde oświadczenie z wymienionych w pkt. 1-10 powinno być odrębnie podpisane przez kandydata,
 12. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane,
 13. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

§8

 1. Etap wstępny konkursu, odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.

 2. Decyzje o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do właściwego konkursu podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

 3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata do właściwego etapu konkursu uprawnia do przeprowadzenia konkursu do końca.

 4. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do etapu właściwego zwraca się listem poleconym złożone przez nie dokumenty.

§9

Etap właściwy obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenia wyników konkursu.

§10

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej ul. Piastowska 15A, w dniu 18.02.2019r..

 2. Godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony, co najmniej 1 dzień przed terminem rozmowy listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

§ 11

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady w zakresie określonym w § 12.

§12

W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:

 1. Wiedzy o firmie i zasadach działalności Spółki,
 2. Koncepcji funkcjonowania spółki,
 3. Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowanie zespołami pracowników,
 4. Znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 5. Wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami i ustaw z tym związanych,
 6. Znajomości zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego,
 7. Wiedzy z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych.

§13

Niezależnie od zagadnień określonych w § 12 ocenia się:

 1. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, historię pracy oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

§14

 1. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół.

 2. Protokół powinien zawierać:

 1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności;

 2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;

 3. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;

 4. opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;

 5. oceny uzyskane przez kandydatów oraz wynik konkursu.

§15

Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w § 12, koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady.

§16

Indywidualne skale ocen wynoszą w zakresie:

 1. wiedzy o zakresie działalności Spółki od 0 do 10;

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników od 0 do 10;

 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustawy o zamówieniach publicznych od 0 do 10;

 4. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu od 0 do 20;

 5. umiejętność prezentacji wiedzy, komunikatywność werbalna i pisemna od 0 do 20;

 6. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki od 0 do 30;

Razem 100 punktów.

§17

 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

 2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu konkursu.

§18

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 19

Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza Spółki.

Henryk Kos

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pilawie Górnej

Załącznik do Regulaminu

Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych” spółka z o.o. w

Piławie Górnej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych” spółka z o.o. w

Piławie Górnej


 1. Rada Nadzorcza ZBM sp. Z o.o. z siedzibą w Piławie górnej przy ul. Piastowskiej 15A, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółki ZBM.
 2. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami.
 3. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.List motywacyjny,

2.Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

3.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w odpisach / w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat/,

4.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6.Oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

7.Oświadczenie o niekaralności i o nieprowadzaniu przeciwko kandydatowi postępowania karnego,

8.Oświadczenie o wypełnieniu wymagania formalnego dot. Ukończenia studiów podyplomowych lub kursu z zakresu zarządzania nieruchomościami

9.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa,

10.Opracowaną na piśmie koncepcje funkcjonowania i rozwoju spółki,

11. Każde oświadczenie z wymienionych w pkt. 4-8 powinno być odrębnie podpisane przez kandydata,

12.Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 1. Pisemne zgłoszenie należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych niepodpisanych kopertach w siedzibie Zarządu Spółki w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 14,00

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZBM sp. z o.o.- nie otwierać” – decyduje data doręczenia zgłoszenie do Spółki.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w

ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie,

nie będą rozpatrywane,

 

 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 13.02.2019r. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej Spółki lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i zostali dopuszczeni do właściwej fazy konkursu.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 18.02.2019r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony co najmniej 1 dzień przed terminem telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacje kandydata z udziału w konkursie.
 3. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokona oceny w zakresie:

1.Wiedzy o firmie i zasadach działalności Spółki,

2.Koncepcji funkcjonowania spółki,

3.Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowanie zespołami pracowników,

4.Znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

5.Wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami i ustaw z tym związanych,

6.Znajomości zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego,

7.Wiedzy z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych.

 1. Podczas konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające,
 2. Dokumenty dotyczące Spółki / akt założycielski, odpis KRS, informacje ekonomiczno – finansowe/ kandydat może uzyskać do wglądu w siedzibie Spółki ZBM, ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej w godz. od 8 do 14.
 3. Po zakończeniu postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wyniku listami poleconymi.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. i na stronie internetowej spółki www.zbmpilawagorna.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pilawie Górnej

Henryk Kos

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza Spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej
ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna, zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).

Oferta powinna zawierać:

 1. złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  (Dz. U.
  z 2017r. poz. 1089), o spełnieniu przez firmę audytorską warunków określonych
  w art. 69-73 tej ustawy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

 2. informacje o oferencie (forma prowadzonej działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów);

 3. cenę (netto i brutto w złotych) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdaniu finansowego zgodnego z wymagania art. 83 ustawy, o której mowa w pkt 1;

 4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

 5. doświadczenie i pozycja na rynku firm audytorskich oraz znajomość branży, w której działa Spółka.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki – nie otwierać” należy przesłać lub złożyć do dnia 01 lutego 2019r. do
godz. 14.00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki) pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna, lub w siedzibie Spółki- Sekretariat Zarządu adres j.w.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 22 lutego 2019 r.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz niedokonanie wyboru którejkolwiek oferty, bez podawania przyczyn.