informacja dla mieszkańców – indywidualne rachunki bankowe

UWAGA !!!

od MARCA 2019 roku

Indywidualne numery kont bankowych

dla najemców lokali komunalnych i właścicieli

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat przez

 • lokatorów komunalnych (opłaty za czynsz, wodę, centralne ogrzewanie, odpady komunalne) oraz

 • właścicieli lokali (zaliczki na koszty eksploatacji, wodę, odpady komunalne, fundusz remontowy)

zostały utworzone, indywidualne numery kont bankowych służące do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór nowych książeczek. Osoby, które posiadają książeczki, otrzymają nowe, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki

Regulamin

Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej

§1

Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej zwanej dalej odpowiednio „konkursem”, „Prezesem Zarządu”, „Spółką” i „Kandydatem”.

§2

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej

 3. Konkurs obejmuje dwie fazy:

 1. Wstępną (ocena dokumentów)

 2. Właściwą (rozmowa kwalifikacyjna).

§3

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. Wykształcenie wyższe,

 2. Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami.

 3. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.

§4

Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilawa Górna WWW.pilawagorna.pl oraz na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. WWW.zbmpilawagorna.pl

Ogłoszenie zawiera:

 1. nazwę i adres Spółki

 2. stanowisko objęte konkursem

 3. wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat;

 4. warunki, które spełniać powinno zgłoszenie do konkursu;

 5. termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata,

 6. zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik do Regulaminu,

§5

 1. Kandydat może do dnia upływu terminu składania zgłoszenia uzyskać w siedzibie Zarządu

Spółki informacje o Spółce.

 1. Informacje obejmują:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,

 2. Umowę spółki,

 3. Informacje ekonomiczno-finansowe ,

§6

 1. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZBM sp. z o.o.- nie otwierać” .

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki, Piława Górna ul. Piastowska 15A (decyduje data wpływu do siedziby Spółki), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§7

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w odpisach poświadczonych przez kandydata/ w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat/,
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. Oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 7. Oświadczenie o niekaralności i o nieprzeprowadzaniu przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa,
 9. Opracowaną na piśmie koncepcje funkcjonowania i rozwoju spółki,
 10. Oświadczenie o wypełnieniu wymagania formalnego dot. Ukończenia studiów lub kursu z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 11. Każde oświadczenie z wymienionych w pkt. 1-10 powinno być odrębnie podpisane przez kandydata,
 12. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane,
 13. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

§8

 1. Etap wstępny konkursu, odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.

 2. Decyzje o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do właściwego konkursu podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

 3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata do właściwego etapu konkursu uprawnia do przeprowadzenia konkursu do końca.

 4. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do etapu właściwego zwraca się listem poleconym złożone przez nie dokumenty.

§9

Etap właściwy obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenia wyników konkursu.

§10

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej ul. Piastowska 15A, w dniu 18.02.2019r..

 2. Godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony, co najmniej 1 dzień przed terminem rozmowy listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

§ 11

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady w zakresie określonym w § 12.

§12

W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:

 1. Wiedzy o firmie i zasadach działalności Spółki,
 2. Koncepcji funkcjonowania spółki,
 3. Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowanie zespołami pracowników,
 4. Znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 5. Wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami i ustaw z tym związanych,
 6. Znajomości zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego,
 7. Wiedzy z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych.

§13

Niezależnie od zagadnień określonych w § 12 ocenia się:

 1. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, historię pracy oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

§14

 1. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół.

 2. Protokół powinien zawierać:

 1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności;

 2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;

 3. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;

 4. opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;

 5. oceny uzyskane przez kandydatów oraz wynik konkursu.

§15

Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w § 12, koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady.

§16

Indywidualne skale ocen wynoszą w zakresie:

 1. wiedzy o zakresie działalności Spółki od 0 do 10;

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników od 0 do 10;

 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustawy o zamówieniach publicznych od 0 do 10;

 4. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu od 0 do 20;

 5. umiejętność prezentacji wiedzy, komunikatywność werbalna i pisemna od 0 do 20;

 6. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki od 0 do 30;

Razem 100 punktów.

§17

 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

 2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu konkursu.

§18

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 19

Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza Spółki.

Henryk Kos

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pilawie Górnej

Załącznik do Regulaminu

Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych” spółka z o.o. w

Piławie Górnej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych” spółka z o.o. w

Piławie Górnej


 1. Rada Nadzorcza ZBM sp. Z o.o. z siedzibą w Piławie górnej przy ul. Piastowskiej 15A, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółki ZBM.
 2. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami.
 3. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.List motywacyjny,

2.Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

3.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w odpisach / w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat/,

4.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6.Oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

7.Oświadczenie o niekaralności i o nieprowadzaniu przeciwko kandydatowi postępowania karnego,

8.Oświadczenie o wypełnieniu wymagania formalnego dot. Ukończenia studiów podyplomowych lub kursu z zakresu zarządzania nieruchomościami

9.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa,

10.Opracowaną na piśmie koncepcje funkcjonowania i rozwoju spółki,

11. Każde oświadczenie z wymienionych w pkt. 4-8 powinno być odrębnie podpisane przez kandydata,

12.Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 1. Pisemne zgłoszenie należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych niepodpisanych kopertach w siedzibie Zarządu Spółki w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 14,00

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZBM sp. z o.o.- nie otwierać” – decyduje data doręczenia zgłoszenie do Spółki.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w

ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie,

nie będą rozpatrywane,

 

 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 13.02.2019r. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej Spółki lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i zostali dopuszczeni do właściwej fazy konkursu.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 18.02.2019r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony co najmniej 1 dzień przed terminem telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacje kandydata z udziału w konkursie.
 3. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokona oceny w zakresie:

1.Wiedzy o firmie i zasadach działalności Spółki,

2.Koncepcji funkcjonowania spółki,

3.Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowanie zespołami pracowników,

4.Znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

5.Wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami i ustaw z tym związanych,

6.Znajomości zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego,

7.Wiedzy z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych.

 1. Podczas konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające,
 2. Dokumenty dotyczące Spółki / akt założycielski, odpis KRS, informacje ekonomiczno – finansowe/ kandydat może uzyskać do wglądu w siedzibie Spółki ZBM, ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej w godz. od 8 do 14.
 3. Po zakończeniu postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wyniku listami poleconymi.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. i na stronie internetowej spółki www.zbmpilawagorna.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pilawie Górnej

Henryk Kos

Podpisanie ugody i systematyczna spłata zadłużenia będzie podstawą do umorzenia ostatniej raty nawet do 1.000 zł.

ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej przypomina !

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej przypomina, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ( art. 659 oraz 688), najemcy mieszkań komunalnych mają obowiązek płacenia wynajmującemuczynszu najmu oraz należności za media za zajmowane lokale mieszkalne, w tym: energię cieplnąwodę, ścieki i odpady komunalne. Obowiązek ten wynika również z podpisanej z wynajmującym umowy najmu.

Z analizy stanu zadłużenia lokali komunalnych wynika, że jego wysokość ciągle wzrasta, a kwota zaległości dotyczy nie tylko opłat czynszowych, ale również opłat za zużytą energię cieplną, wodę, ścieki i odpady komunalne.

Aby zapobiec powyższej sytuacji, wobec najemców zadłużonych lokali mieszkalnych podjęto następujące działania:

1) do Komornika złożone zostały kolejne wyroki sądowe nakazujące eksmisję,

2) w lokalach zadłużonych nie będą przeprowadzane żadne prace remontowe,

3) wszczęta została z dochodów dłużnika (renty, emerytury, wynagrodzenia za

pracę) egzekucja komornicza należności czynszowych i opłat za media.

Mając jednak na uwadze fakt, iż wśród rodzin zadłużonych znajdują się również rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje o możliwości:

1) uzyskania propozycji zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego

na lokal mniejszy, co obniży koszty utrzymania mieszkania,

2) podpisania ugody określającej warunki spłaty zadłużenia, w tym przy

wpłacie jednorazowo 40% – 50% należności, rozłożenie pozostałej kwoty

na ratya nawet częściowe umorzenie,

3) ubiegania się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej o uzyskanie

dodatku mieszkaniowego.

Uwaga!

Podpisanie ugody i systematyczna spłata zadłużenia będzie podstawą do umorzenia ostatniej raty nawet do 1.000 zł.

Osoby zainteresowane winny zgłosić się do Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej, ul.Piastowska 15A.

Piława Górna, dnia 03.04.2018r.

Informacja nt. remontu zasobu komunalnego – 2015 rok

ormacja z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Piławie Górnej w zakresie remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu Gminy, wykonanych w  2015 roku.

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej przy  ul. Piastowskiej 15a utworzony został na mocy Uchwały Nr 65/XII/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 lipca 2003r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego – Administracji Lokali Komunalnych, w jednoosobową Spółka Gminy.

Przyjęty na rok 2015 plan remontów sporządzony został przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej, w oparciu o liczne  zalecenia, nakazy i opinie wydane przez Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich „Florian” w Dzierżoniowie, Usługi Kominiarskie w Pieszycach, Zakład Energetyczny w Dzierżoniowie, Zakład Gazowniczy w Dzierżoniowie – w wyniku przeglądów  budynków wykonywanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłoszeń nagłych awarii dot. przecieków dachów, wadliwych pieców  w lokalach mieszkalnych czy kominów na budynkach oraz remontów mieszkań tzw. „pustostanów” przed ich kolejnym zasiedleniem.
W 2015r. w ramach posiadanych środków finansowych na remonty mieszkaniowego zasobu Gminy w wysokości 403,750,00 zł w tym: 238.750,00 zł (remonty bieżące) oraz 165.000,00 zł (wydatki inwestycyjne), wykonano następujące prace:
–  remont pokryć dachowych na budynkach: Piastowska  6,   Piastowska  11,
Wąska 5,5a;

–  remont elewacji budynków: Piastowska 82 – II etap, Wąska 4 – II etap, 
Piastowska 17 – II etap, Pl. Piastów Śl. 5B, Sienkiewicza 88;
–  wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku
mieszkalnego Kośmińska 29;
–  przemurowanie 2 szt. kominów na budynku Pl. Piastów Śl.  7;
–  wymiana drzwi frontowych do budynków: Kwiatowa 1, Polna 6, Sienkiewicza 8, 
Piastowska 7, Kośmińska 31, Piastowska 63, Mała 2B, Mała 16;
–  wymiana instalacji gazowej na klatce schodowej w budynku Piastowska 14;
–  wykonanie i zamontowanie wkładów kominowych oraz wykonanie wentylacji
w lokalach komunalnych w budynkach: Pl. Piastów Śl. 7, Bol. Chrobrego 8,
Piastowska 20;

–  przestawienie lub postawienie nowych pieców kaflowych w lokalach komunalnych
w budynkach:  Kilińskiego 7, Bol. Chrobrego 8, Sienkiewicza 20,
Piastowska 38, Młynarska 6 (piece gazowe – 5 szt.), Piastowska 23, 

Piastowska 57;
–  wykonanie instalacji kanalizacyjnej (deszczowej), w celu odwodnienia budynku
Piastowska 63 (wraz  z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim);
–  wykonanie toalet wewnątrz lokalu w budynku  Kwiatowa 1;
–  wykonanie prac remontowych w lokalach komunalnych przygotowując je do
ponownego zasiedlenia w budynkach: Sienkiewicza 72, Sienkiewicza 20,
Piastowska 21, Piastowska 52, Bol. Chrobrego 33, Piastowska 82,
Piastowska 23, Okrzei 3, Limanowskiego 19, Sienkiewicza 112, Kośmińska 29

– inne drobne remonty, w tym usuwanie awarii.

Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom remontowym starego, mocno zniszczonego zasobu, stworzyła Wspólnotom Mieszkaniowym budynków z udziałem
Gminy możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z remontem i modernizacją części wspólnych budynków, których wykonanie wpłynie pozytywnie na estetykę miasta.
W roku 2015 z powyższego programu skorzystało 14 Wspólnot Mieszkaniowych, tj:
Piastowska 6, Piastowska 7, Piastowska 11, Piastowska 17, Piastowska 63,  Piastowska 82, Wąska 4, Pl. Piastów Śl. 5B, Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 88,   Polna 6, Kwiatowa 1,  Mała 16,  Kośmińska 31.

Potrzeby występujące w zakresie remontów zasobu komunalnego zawsze przewyższają zaplanowane w budżecie Gminy środki finansowe. Związane jest to z tym, że lokale komunalne znajdują się  w budynkach o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym, wynikającym z wieku ich budowy, dotychczasowego zakresu wykonywanych remontów oraz bieżącego utrzymania i wymagają znacznej poprawy, tj. remontów stropów, dachów oraz elewacji. Do wymiany kwalifikuje się jeszcze wiele instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych czy przyłączy wodnych do budynków.

Remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych realizowane są na podstawie prawomocnych uchwał podejmowanych na zebraniach, które odbywają się corocznie  w I kwartale danego roku lub w razie potrzeby – w trakcie roku. Realizacja tych robót odbywa się po uprzednim zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych na funduszu remontowym. Wykonawcy prac wyłaniani są w drodze postępowania przetargowego lub wskazywani przez przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych. Trudno jest określić szczegółowy plan remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych z mniejszym niż 50% udziałem Gminy, jednakże plany remontowe zmierzają do utrzymania zasobu przynajmniej w nie pogorszonym stanie technicznym.

ZBM Sp. z o. o. w Piławie Górnej przypomina o umorzeniu długów.

ZBM Sp. z.o. o. w Piławie Górnej przypomina o umorzeniu długów.

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Piławie Górnej przypomina, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 659 oraz 688), najemcy mieszkań komunalnych mają obowiązek  płacenia wynajmującemu czynszu najmu za zajmowane lokale mieszkalne oraz należności za media, w tym : energię cieplną, wodę, ścieki i nieczystości stałe.

Z analizy stanu zadłużenia lokali komunalnych wynika że, jego wysokość ciągle wzrasta i w chwili obecnej jet to już kwota powyżej jednego miliona złotych.
Zadłużenie to dotyczy nie tylko opłat czynszowych, ale również opłat za media (energię cieplną, wodę, ścieki i nieczystości stałe), które za zadłużonych najemców mieszkań zmuszona jest pokryć Gmina.

Wobec powyższego, w stosunku do najemców zadłużonych lokali mieszkalnych podjęto następujące działania:
1.    do komornika złożone zostały kolejne wyroki sądowe nakazujące eksmisję, celem pilnej realizacji,
2.    w lokalach zadłużonych nie będą przeprowadzone żadne prace remontowe,
3.    na tablicach ogłoszeń w budynkach wywieszone zostaną informacje o wysokości zadłużenia danej wspólnoty oraz o ilości mieszkań zadłużonych.
4.    wszczętą została z dochodów dłużnika (renty, emerytury, wynagrodzenia za prace) egzekucja komornicza należności czynszowych i opłat za media. 

Mając jednak na uwadze fakt, iż wśród rodzin  zadłużonych znajdują się również rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Piławie Górnej informuje o możliwości :
1.   uzyskania propozycji zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego na lokal mniejszy –  co obniża koszty utrzymania mieszkania,
2.    podpisania ugody, określającej warunki spłaty zadłużenia, w tym przy wpłacie jednorazowo 30% – 40% należności, rozłożenia pozostałej kwoty na raty, a nawet częściowe umorzenia,
3.    ubiegania się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej po uregulowaniu 3 – miesięcznego zadłużenia – o uzyskanie dodatku mieszkalnego.


Uwaga !!!
Podpisanie ugody i systematyczna spłata zadłużenia będzie podstawą do umorzenia ostatniej raty nawet do 1.000 zł.

Osoby zainteresowane  winny zgłosić do  Zarządu  Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Piławie Górnej, ul. Piastowska 15 A.

Zapytanie ofertowe – naprawa pokrycia papowego- Wąska 5, 5a

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. ZO.O.
UL. PIASTOWSKA 15A
58-240 PIŁAWA GÓRNA
NIP: 882-19-32-252

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje
,, Naprawa pokrycia papowego na budynku przy ul. Wąskiej 5, 5A ”.

1. Pokrycie dachu papą SBS w układzie jednowarstwowym z przygotowaniem podłoża i wyrównaniem
2. Obróbki dekarskie SBS
3. Naprawa tynków kominów i ogniomuru
5. Wywiezienie gruzu

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonać zgodnie z dostarczonym zakresem oraz przedmiarem robót.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W oferowanej cenie należy uwzględnić cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Za wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 – miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, równy jest okresowi gwarancji i także wynosi 36 miesięczny od daty odbioru końcowego.
7. Termin wykonania prac do dnia 30 listopada 2015 roku.
8. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wraz z kosztorysami należy składać w Sekretariacie Zamawiającego do dnia 06.11.2015 roku lub na adres e-mail: zbmpg@wp.pl
Kontakt: Jan Świdrak w godz. od 10.00-12.00 tel. 74 8371-288

Załączniki:

1. Zestawienie pozycji.

Zatwierdzam:
Preses Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
(-) Zygmunt Wołek