Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego – przegląd instalacji gazowej

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.:,,Przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono 3 oferty :

Wybrano ofertę firmy:

Act Agata Stolarska

ul. Cieszyńska 20/5

41-800 Zabrze

z łączną ceną ofertową:

– 9,50 zł brutto/lokal

– 15,00 zł/części wspólne

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

mgr inż. Zygmunt Wołek

Zapytanie ofertowe – roczny przegląd gazowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ W  BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. W PIŁAWIE GÓRNEJ zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U nr 74 poz 836) ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie:
ROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ W  BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. W PIŁAWIE GÓRNEJ

 

1.    Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
2.    W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto)
– przegląd instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych;
– przegląd instalacji w budynku;
3.    Ofertę cenowa należy przedstawić do dnia 18.11.2016r do godz. 11.00 w sekretariacie zamawiającego.
4.    Termin wykonania do 31 grudnia 2016 roku.
5.    Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w winy Wykonawcy w czasie trwania świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.
6.    Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mieszkańców budynku z tygodniowym wyprzedzeniem       o terminie przeprowadzenia przeglądów.
7.    Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
8.    Po każdorazowym przeglądzie wewnętrznej instalacji gazowej powinny być sporządzone osobne protokoły na piśmie i dostarczone do Zamawiającego.
9.    Wykonawca doręczy najemcy lub właścicielowi protokół z kontroli wraz z pisemnym terminowym nakazem usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli instalacji gazowej wraz                z urządzeniami. Przyjęcie nakazu przez najemcę lub właściciela lokalu winno być potwierdzone podpisem przez niego złożonym, a kopia dokumentu doręczona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Kontrola wykonania przez najemcę lub właściciela czynności określonych w nakazie spoczywać będzie po stronie Wykonawcy.
10.    Podstawą dokonania zapłaty za wykonanie roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą:
-protokoły przeglądu instalacji gazowej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu;
– protokoły z przeglądów instalacji w częściach wspólnych;
11.    Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 74 8371-288. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jan Świdrak od godz. 10.00-12.00
12.    Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
13.    Osoba dokonująca przeglądów powinna posiadać stosowne uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji gazowych, które należy dołączyć do oferty.
14.    Wykaz budynków w załączniku – ilość budynków

Załącznik:

  1. Wykaz budynków.

Zatwierdził
Zygmunt Wołek
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o
.

Zapytanie ofertowe – roczny przegląd techniczny budynków

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ
zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U nr 74 poz 836)
,, Roczny przegląd stanu technicznego budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp z oo. w Piławie Górnej”

1.    Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:
2.    W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto) kontroli stanu technicznego, okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia.
3.    Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 18.11.2016r do godz. 11.00 w sekretariacie zamawiającego.
4.    Termin wykonania do 31 grudnia 2016 roku
5.    Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
6.    Po każdorazowym przeglądzie technicznym budowlanym budynku powinny być sporządzone osobne protokoły na piśmie i dostarczone do Zamawiającego.
7.    Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 74 8371-288. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jan Świdrak od godz. 10.00-12.00
8.    Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
9.     Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz stosowne uprawnienia budowlane, które należy dołączyć do oferty.
10.    Wykaz budynków w załączniku – ilość budynków

Załącznik:

  1. Wykaz budynków.

Zatwierdził
Zygmunt Wołek
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o
.

Wyniki zapytania – ,,Wykonanie dopowietrzenia pokoi w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Młynarskiej 6a,b,c w Piławie Górnej ”

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie  pn.: ,,Wykonanie dopowietrzenia pokoi w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Młynarskiej 6a,b,c w Piławie Górnej ”

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono 1 ofertę:
Oferta nr 1 

PHUP ,,JOEL” Zbigniew Potok
oś. Jasne 9a/4, 58-200 Dzierżoniów
– koszt wykonania 1 szt. nawiewnika 165,00 zł brutto
łączna cena ofertowa:
– 11.880,00 zł brutto

Wybrano ofertę firmy 1
PHUP ,,JOEL” Zbigniew Potok
oś. Jasne 9a/4, 58-200 Dzierżoniów
– koszt wykonania 1 szt. nawiewnika 165,00 zł brutto
łączna cena ofertowa:
– 11.880,00 zł brutto

Zatwierdzam:

Zygmunt Wołek

Prezes Zarządu

Zapytanie ofertowe – ,,Wykonanie dopowietrzenia pokoi w lokalach mieszkalnych mieszących się w budynku przy ul. Młynarskiej 6a,b,c w Piławie Górnej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o.
UL. PIASTOWSKA 15A
58-240 PIŁAWA GÓRNA
NIP: 882-19-32-252

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Wykonanie dopowietrzenia pokoi w lokalach mieszkalnych mieszących się w budynku  przy ul. Młynarskiej 6a,b,c w Piławie Górnej”.
Zakres prac obejmuje:
Wykonanie nawiewów w istniejących ramach okiennych PCV – sztuk 72.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonać zgodnie z normą PN 83/B-03430 oraz protokołem z okresowej kontroli  przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych   z dnia 22.01.2016 roku  – protokół do wglądu w siedzibie zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W oferowanej cenie należy uwzględnić cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Za wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 – miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, równy jest okresowi gwarancji i także wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
7. Termin wykonania prac: do dnia 30 września 2016 roku.
8. Warunki płatności; przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego do dnia 22.08.2016 roku do godz. 14:00.
Kontakt: Jan Świdrak w godz. od 10.00-12.00 tel. 74 8371-288

Zatwierdzam:
Prokurent Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
(-) Maria Hordziej

Zapytanie ofertowe – remont elewacji Piastowska 21

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 21 w Piławie Górnej.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piastowska 21
58-240 Piława Górna
NIP: 882-202-86-84
w imieniu której dział Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
1.    Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.
2.    W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto)
3.    Ofertę cenowa wraz kosztorysem należy przedstawić do dnia 11.07.2016 r do godz. 10.00 w sekretariacie zamawiającego.
4.    Termin wykonania  2 miesiące od daty podpisania umowy.
5.    Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
6.    Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia oraz być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.    Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 74 8371-288. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jan Świdrak w godz od 10.00-12.00
8.    Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

W projekcie należy ująć :
–    zbicie starego tynku;
–    wzmocnienie konstrukcji ścian ściągami stalowymi;
–    wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z wykonaniem warstwy filtracyjnej
–    wymiana tynków zewnętrznych – tynki renowacyjne;
–    wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV na klatce schodowej
–    wymiana stolarki drzwiowej – drzwi zewnętrzne na aluminiowe

ZAKRES PRAC:
Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu:
– projekt remontu elewacji w 4 egzemplarzach
– kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Zapytanie ofertowe – remont elewacji Kwiatowa 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont elewacji budynku przy ul. Kwiatowej 2 w Piławie Górnej.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kwiatowa 2
58-240 Piława Górna
NIP: 882-201-32-11
w imieniu której dział Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna

1.    Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.
2.    W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto)
3.    Ofertę cenowa wraz kosztorysem należy przedstawić do dnia 11.07.2016 r do godz. 10.00 w sekretariacie zamawiającego.
4.    Termin wykonania  2 miesiące od daty podpisania umowy.
5.    Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
6.    Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia oraz być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.    Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel 74 8371-288. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jan Świdrak w godz od 10.00-12.00
8.    Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

W projekcie należy ująć :
–    wykonanie wymiany tynków zewnętrznych na tynki renowacyjne wraz z odtworzeniem wystroju architektonicznego;
–    wymiana cokołu na okładzinę kamienną;
–    wymiana stolarki okiennej na PCV na klatce schodowej
–    renowacja drzwi wejściowych do budynku;
–    remont tarasu wejściowego do budynku;

ZAKRES PRAC:
Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu:
–    projekt remontu elewacji w 4 egzemplarzach
–    kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

SPROSTOWANIE DO WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPROSTOWANIE DO WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 13.05.2016r. na zadanie pn.: ,,Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wentylacji wywiewnej i nawiewnej pomieszczeń w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Piława Górna stosownie do uzyskanej ekspertyzy – opinii kominiarskiej”.

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej działający w imieniu Gminy Piława Górnej informuje, iż w informacji na temat w/w zapytania ofertowego został opublikowany wynik zapytania ofertowego z błędną wyceną oferenta na budynek przy           ul. Sienkiewicza 17 tj.

Oferta Sienkiewicza 17 – Piława Górna

Jest: 8.000,00zł
Winno być: 3.800,00 zł

Jest:  Wybrano ofertę nr 1 Instalatorstwo Gazowe i c.o. P.H.U.P. JOEL Zbigniw Potok oś. Jasne 9a/4 58-200 Dzierżoniów za łączna kwotę: 32.200,00 zł.
Winno być: Wybrano ofertę nr 1 Instalatorstwo Gazowe i c.o. P.H.U.P. JOEL Zbigniew Potok oś. Jasne 9a/4 58-200 Dzierżoniów za łączna kwotę: 28.000,00 zł.

Pomyłka nie miała wpływu na wynik zapytania ofertowego.

Zatwierdzam: Prezes Zarządu mgr inż. Zygmunt Wołek

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego – ,,Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wentylacji wywiewnej i nawiewnej pomieszczeń w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Piława Górna stosownie do uzyskanej ekspertyzy

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie  pn.: ,,Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wentylacji wywiewnej i nawiewnej pomieszczeń w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Piława Górna stosownie do uzyskanej ekspertyzy – opinii kominiarskiej” .

 

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono jedną ofertę:

OFERTA NR 1: 

Oferta  Plac Piastów Śląskich Śląskich 7 – Piława Górna – 17.900,00 zł brutto

Instalatorstwo Hydrauliczne Gazowe i c.o.
P.H.U.P. JOEL Zbigniew Potok
oś. Jasne 9a/4, 58-200 Dzierżoniów

Oferta   Sienkiewicza 20 – Piława Górna – 6.300,00 zł brutto

Instalatorstwo Hydrauliczne Gazowe i c.o.
P.H.U.P. JOEL Zbigniew Potok
oś. Jasne 9a/4, 58-200 Dzierżoniów

Oferta   Sienkiewicza 17 – Piława Górna – 8.000,00zł brutto

Instalatorstwo Hydrauliczne Gazowe i c.o.
P.H.U.P. JOEL Zbigniew Potok
oś. Jasne 9a/4, 58-200 Dzierżoniów

Wybrano ofertę nr 1  Instalatorstwo Hydrauliczne Gazowe i c.o. P.H.U.P. JOEL Zbigniew Potok oś. Jasne 9a/4, 58-200 Dzierżoniów za łączną kwotę: 32.200,00 zł brutto

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych
(-) Zygmunt Wołek

Zapytanie ofertowe – wykonanie wentylacji

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z NEGOCJACJĄ CENY

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP Z O.O.
UL. PIASTOWSKA 15A
58-240 PIŁAWA GÓRNA
NIP: 882-19-32-252

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje

,,Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wentylacji wywiewnej i nawiewnej pomieszczeń w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Piława Górna stosownie do uzyskanej ekspertyzy -opinii kominiarskiej”.

1 Plac Piastów Śląskich 7 Piława Górna:

lokal nr 1 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni, pomieszczenia łazienki, pomieszczenia przedpokoju
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych
lokal nr 3 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni, pomieszczenia łazienki,
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych
lokal nr 4 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni, pomieszczenia łazienki,
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych
lokal nr 5 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni,
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych
lokal nr 6 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni,
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych

Budynek usytuowany jest w strefie objętej Konserwatorem Zabytków

2 Sienkiewicza 17 Piława Górna

lokal nr 5- wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni, pomieszczenia łazienki, wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych

Budynek widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków

3 Sienkiewicza 20 Piława Górna

lokal nr 2 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni,
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych
lokal nr 6 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni,
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych
lokal nr 3 – wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia łazienki,
wykonanie nawiewu z zewnątrz budynku do pomieszczeń mieszkalnych

Opinie kominiarskie znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9.00-13.00

– Termin wykonania prac do 15 sierpnia 2016 roku od dnia podpisania umowy.
– Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
– Materiały użyte do montażu instalacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Powinny posiadać certyfikaty wydane przez instytucje do tego upoważnione.
– Prace winny być wykonane przez osoby lub firmy o stosownych kwalifikacjach zawodowych

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty wraz z kosztorysami należy składać w Sekretariacie Zamawiającego do dnia 04.05.2016 roku  lub drogą pocztową na adres Zamawiającego
Kontakt: Jan Świdrak w godz. od 10.00-12.00 tel. 74 8371-288

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
(-) Zygmunt Wołek