Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki

Regulamin

Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej

§1

Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej zwanej dalej odpowiednio „konkursem”, „Prezesem Zarządu”, „Spółką” i „Kandydatem”.

§2

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej

 3. Konkurs obejmuje dwie fazy:

 1. Wstępną (ocena dokumentów)

 2. Właściwą (rozmowa kwalifikacyjna).

§3

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. Wykształcenie wyższe,

 2. Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami.

 3. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.

§4

Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilawa Górna WWW.pilawagorna.pl oraz na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. WWW.zbmpilawagorna.pl

Ogłoszenie zawiera:

 1. nazwę i adres Spółki

 2. stanowisko objęte konkursem

 3. wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat;

 4. warunki, które spełniać powinno zgłoszenie do konkursu;

 5. termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata,

 6. zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik do Regulaminu,

§5

 1. Kandydat może do dnia upływu terminu składania zgłoszenia uzyskać w siedzibie Zarządu

Spółki informacje o Spółce.

 1. Informacje obejmują:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,

 2. Umowę spółki,

 3. Informacje ekonomiczno-finansowe ,

§6

 1. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZBM sp. z o.o.- nie otwierać” .

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki, Piława Górna ul. Piastowska 15A (decyduje data wpływu do siedziby Spółki), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§7

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w odpisach poświadczonych przez kandydata/ w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat/,
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. Oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 7. Oświadczenie o niekaralności i o nieprzeprowadzaniu przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa,
 9. Opracowaną na piśmie koncepcje funkcjonowania i rozwoju spółki,
 10. Oświadczenie o wypełnieniu wymagania formalnego dot. Ukończenia studiów lub kursu z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 11. Każde oświadczenie z wymienionych w pkt. 1-10 powinno być odrębnie podpisane przez kandydata,
 12. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane,
 13. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

§8

 1. Etap wstępny konkursu, odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.

 2. Decyzje o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do właściwego konkursu podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

 3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata do właściwego etapu konkursu uprawnia do przeprowadzenia konkursu do końca.

 4. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do etapu właściwego zwraca się listem poleconym złożone przez nie dokumenty.

§9

Etap właściwy obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenia wyników konkursu.

§10

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej ul. Piastowska 15A, w dniu 18.02.2019r..

 2. Godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony, co najmniej 1 dzień przed terminem rozmowy listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

§ 11

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady w zakresie określonym w § 12.

§12

W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:

 1. Wiedzy o firmie i zasadach działalności Spółki,
 2. Koncepcji funkcjonowania spółki,
 3. Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowanie zespołami pracowników,
 4. Znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 5. Wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami i ustaw z tym związanych,
 6. Znajomości zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego,
 7. Wiedzy z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych.

§13

Niezależnie od zagadnień określonych w § 12 ocenia się:

 1. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, historię pracy oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

§14

 1. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół.

 2. Protokół powinien zawierać:

 1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności;

 2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;

 3. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;

 4. opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;

 5. oceny uzyskane przez kandydatów oraz wynik konkursu.

§15

Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w § 12, koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady.

§16

Indywidualne skale ocen wynoszą w zakresie:

 1. wiedzy o zakresie działalności Spółki od 0 do 10;

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników od 0 do 10;

 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustawy o zamówieniach publicznych od 0 do 10;

 4. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu od 0 do 20;

 5. umiejętność prezentacji wiedzy, komunikatywność werbalna i pisemna od 0 do 20;

 6. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki od 0 do 30;

Razem 100 punktów.

§17

 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

 2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu konkursu.

§18

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 19

Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza Spółki.

Henryk Kos

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pilawie Górnej

Załącznik do Regulaminu

Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych” spółka z o.o. w

Piławie Górnej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu spółki „Zarząd Budynków Mieszkalnych” spółka z o.o. w

Piławie Górnej


 1. Rada Nadzorcza ZBM sp. Z o.o. z siedzibą w Piławie górnej przy ul. Piastowskiej 15A, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółki ZBM.
 2. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Ukończone studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami.
 3. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.List motywacyjny,

2.Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

3.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w odpisach / w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat/,

4.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6.Oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

7.Oświadczenie o niekaralności i o nieprowadzaniu przeciwko kandydatowi postępowania karnego,

8.Oświadczenie o wypełnieniu wymagania formalnego dot. Ukończenia studiów podyplomowych lub kursu z zakresu zarządzania nieruchomościami

9.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa,

10.Opracowaną na piśmie koncepcje funkcjonowania i rozwoju spółki,

11. Każde oświadczenie z wymienionych w pkt. 4-8 powinno być odrębnie podpisane przez kandydata,

12.Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 1. Pisemne zgłoszenie należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych niepodpisanych kopertach w siedzibie Zarządu Spółki w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 14,00

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZBM sp. z o.o.- nie otwierać” – decyduje data doręczenia zgłoszenie do Spółki.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w

ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie,

nie będą rozpatrywane,

 

 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 13.02.2019r. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej Spółki lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i zostali dopuszczeni do właściwej fazy konkursu.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 18.02.2019r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony co najmniej 1 dzień przed terminem telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacje kandydata z udziału w konkursie.
 3. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokona oceny w zakresie:

1.Wiedzy o firmie i zasadach działalności Spółki,

2.Koncepcji funkcjonowania spółki,

3.Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowanie zespołami pracowników,

4.Znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

5.Wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami i ustaw z tym związanych,

6.Znajomości zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego,

7.Wiedzy z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych.

 1. Podczas konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające,
 2. Dokumenty dotyczące Spółki / akt założycielski, odpis KRS, informacje ekonomiczno – finansowe/ kandydat może uzyskać do wglądu w siedzibie Spółki ZBM, ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej w godz. od 8 do 14.
 3. Po zakończeniu postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wyniku listami poleconymi.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. i na stronie internetowej spółki www.zbmpilawagorna.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pilawie Górnej

Henryk Kos

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza Spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej
ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna, zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).

Oferta powinna zawierać:

 1. złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  (Dz. U.
  z 2017r. poz. 1089), o spełnieniu przez firmę audytorską warunków określonych
  w art. 69-73 tej ustawy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

 2. informacje o oferencie (forma prowadzonej działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów);

 3. cenę (netto i brutto w złotych) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdaniu finansowego zgodnego z wymagania art. 83 ustawy, o której mowa w pkt 1;

 4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

 5. doświadczenie i pozycja na rynku firm audytorskich oraz znajomość branży, w której działa Spółka.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki – nie otwierać” należy przesłać lub złożyć do dnia 01 lutego 2019r. do
godz. 14.00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki) pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna, lub w siedzibie Spółki- Sekretariat Zarządu adres j.w.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 22 lutego 2019 r.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz niedokonanie wyboru którejkolwiek oferty, bez podawania przyczyn.

5-letni przegląd techniczny budynków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu technicznego w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej

 

Zamawiający
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej przy ul. Piławie Górnej, jako Zarządca
Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie dotyczy  budynków wielorodzinnych, postępowanie prowadzone jest  w sposób uproszczony wykazujący gospodarny wybór oferentów.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.zbmpilawagorna.pl

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie art. 62 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623t.j.) okresowego pięcioletniego przeglądu technicznego budynków mieszkalnych wraz z oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych, wyszczególnionych
w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Okresowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego.
Z przeglądu technicznego zostanie sporządzony protokół (wg Załącznika Nr 6)
Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku, winna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami robót remontowych wykonanych w danym budynku w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.
Szczegółowe zasady wykonania przeglądu zawiera Załącznik Nr 5.

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia  31.11.2018 roku.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub  kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej.
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

2.wyrażą zgodę na termin związania ofertą 30 dni.
3.wyrażą zgodę na termin zapłaty faktury 30 dni.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).
2.Zestawienie kosztów dla budynków poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych (wg Załącznika Nr 2)
3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.
4.Kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego osoby, która będzie wykonywać przeglądy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
W sprawach  (technicznych): Jan Świdrak – 74 831288 w godz. od 10.00-12.00

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:
1.Miejsce składania ofert – Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. (ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna (sekretariat)
2.Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu technicznego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Piławie Górnej”
3.Termin złożenia ofert – do dnia 10.10.2018 r. do godz. 12:00.
4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w dniu 10.10.2018 r.  o godz. 12.30.
Sposób obliczenia ceny
1.W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT (procentowo i kwotowo) oraz cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2.W Załączniku Nr 2 należy podać cenę netto, podatek VAT (procentowo i kwotowo) oraz cenę brutto dla każdego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.
3.Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu  zamówienia.
Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.
Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Termin związania ofertą.
Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.
Podwykonawstwo
1.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom.
2.W formularzu oferty Wykonawca powinien wskazać, czy przedmiotowe zamówienie zostanie powierzone do wykonania podwykonawcom, jeśli tak, to w jakim zakresie.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Załączniki:
1.Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2.Załącznik Nr 2 – Zestawienie kosztów dla budynków poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych
3.Załącznik Nr 3 – Wykaz osób
4.Załącznik Nr 4 – Projekt umowy 
5.Załącznik Nr 5 – Szczegółowe zasady przeprowadzania przeglądów technicznych budynków
6.Załącznik Nr 6 – Wzór protokołu z przeglądu.

Zatwierdził
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych

(-) mgr inż. Zygmunt Wołek 

Przegląd roczny instalacji gazowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PRZEPROWADZENIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U nr 74 poz 836)

 

1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto)

• przegląd instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych;

• przegląd instalacji w budynku;

3. Ofertę cenowa należy przedstawić do dnia 10.10.2018r. do godz. 15.00 w sekretariacie zamawiającego.

4. Termin wykonania prac do 31.11.2018 roku.

5. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mieszkańców budynku z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia przeglądów.

7. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.

8. Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą:

• protokół przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku;

• protokoły z przeglądów instalacji gazowej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu ;

• wykaz lokali, w których przegląd nie został dokonany.

9. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jan Świdrak od godz. 10.00 – 12.00

10. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

11. Osoba dokonująca przeglądów powinna posiadać stosowne uprawnienia do przeglądu instalacji gazowej, które należy dołączyć do oferty.

12. Ilość budynków – 109

13.wykaz budynków w załączniku – Pobierz 

Ilość lokali – 803

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

(-) mgr inż. Zygmunt Wołek

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel: 74 8371-288

Podpisanie ugody i systematyczna spłata zadłużenia będzie podstawą do umorzenia ostatniej raty nawet do 1.000 zł.

ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej przypomina !

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej przypomina, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ( art. 659 oraz 688), najemcy mieszkań komunalnych mają obowiązek płacenia wynajmującemuczynszu najmu oraz należności za media za zajmowane lokale mieszkalne, w tym: energię cieplnąwodę, ścieki i odpady komunalne. Obowiązek ten wynika również z podpisanej z wynajmującym umowy najmu.

Z analizy stanu zadłużenia lokali komunalnych wynika, że jego wysokość ciągle wzrasta, a kwota zaległości dotyczy nie tylko opłat czynszowych, ale również opłat za zużytą energię cieplną, wodę, ścieki i odpady komunalne.

Aby zapobiec powyższej sytuacji, wobec najemców zadłużonych lokali mieszkalnych podjęto następujące działania:

1) do Komornika złożone zostały kolejne wyroki sądowe nakazujące eksmisję,

2) w lokalach zadłużonych nie będą przeprowadzane żadne prace remontowe,

3) wszczęta została z dochodów dłużnika (renty, emerytury, wynagrodzenia za

pracę) egzekucja komornicza należności czynszowych i opłat za media.

Mając jednak na uwadze fakt, iż wśród rodzin zadłużonych znajdują się również rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje o możliwości:

1) uzyskania propozycji zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego

na lokal mniejszy, co obniży koszty utrzymania mieszkania,

2) podpisania ugody określającej warunki spłaty zadłużenia, w tym przy

wpłacie jednorazowo 40% – 50% należności, rozłożenie pozostałej kwoty

na ratya nawet częściowe umorzenie,

3) ubiegania się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej o uzyskanie

dodatku mieszkaniowego.

Uwaga!

Podpisanie ugody i systematyczna spłata zadłużenia będzie podstawą do umorzenia ostatniej raty nawet do 1.000 zł.

Osoby zainteresowane winny zgłosić się do Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej, ul.Piastowska 15A.

Piława Górna, dnia 03.04.2018r.

Wyniki zapytania ofertowego – deratyzacja

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.:

,,Deratyzacja w budynkach będących pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono 4 oferty:

Wybrano ofertę firmy:

WENTO Wojciech Budkiewicz

ul. Ogrodowa 8, 58-250 Pieszyce

z łączną ceną ofertową:

– koszt przeprowadzenia deratyzacji – 14,00 zł brutto za budynek – wiosna 2018r.

– koszt przeprowadzenia deratyzacji – 14,00 zł brutto za budynek – jesień 2018r.

Zatwierdził:

Zygmunt Wołek

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE: – DERATYZACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE: – DERATYZACJA

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn:

,, Deratyzacja w budynkach będących pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej na wiosnę i jesień 2018 roku.”

1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto) . Obowiązkiem wykonawcy jest usunięcie niezużytej i przeterminowanej trutki przed wyłożeniem nowej. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w budynku o terminie deratyzacji.

3. Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 06.04.2018 r. w sekretariacie Zamawiającego.

4. Termin wykonania w miesiącu kwietniu oraz w miesiącu wrześniu – 14 dni od podpisania umowy.

5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego. Faktury powinny być wystawione na każdą wspólnotę osobno wg załącznika.

6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288.

7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

8. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS)

9. Wykaz budynków w załączniku —> (pobierz tutaj).

 

Prezes Zarządu

(-) Zygmunt Wołek

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel. 74 8371-288

Wymiana tynków zewnętrznych na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej – zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zygmunt Wołek

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

nr telefonu: (74) 8371-288

strona internetowa: www.zbmpilawagorna.pl

e-mail: zbmpg@wp.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Wymiana tynków zewnętrznych na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej”

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wymiana tynków zewnętrznych na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej”

Prace będą obejmować:

1. Ustawienie rusztowania;

2. Zbicie tynku w całości;

3. Przygotowanie podłoża;

4. Ułożenie nowej warstwy tynku renowacyjnego – na całości;

5. Założenie parapetów zewnętrznych kamiennych w otworach okiennych;

6. Obróbka gzymsów – dachówką ceramiczną karpiówką;

7. Wymiana rynien i rur spustowych;

8. Malowanie tynków farbami silikatowymi;

9. Wywózka gruzu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Osoba do kontaktu Jan Świdrak. w godz. od 10:00 – 12:00

3. Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

5. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów.

7. W niniejszej zadaniu występuje konieczność skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych i robót budowlanych, w związku z tym Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

8. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.

9. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

11. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

12. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 30.08.2018r.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

2. Wykonawca do ofert przedkłada również kosztorys ofertowy.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszej specyfikacji, w tym również wynikające z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przy czym dokumenty te należy traktować łącznie.

2. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny powinny wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Pozycje nie wycenione przez Wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach, pozycjach ujętych w ofercie cenowej Wykonawcy.

7. Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN).

8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN). Kwota ryczałtowego wynagrodzenia umownego, będzie płatna jedną fakturą końcową.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Oferty będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny. Kryterium oceny jest: NAJNIŻSZA CENA

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru.

2. Wykonawca, ubiegać się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min 160 000,00 zł brutto w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Warunek będzie spełniony poprzez przedłożenie wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat o wartości minimum 160. 000,00 zł brutto w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty – oferty tego Wykonawcy zostaną

odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są składanie ofert w sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. lub o przesłanie oferty na adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna.

2. Termin składania ofert: 27.03.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

27.03.2018r. do godz. 12.00.

3. Zamawiający zastrzega sobie także prawo przesyłania Wykonawcy w formie elektronicznej następujących dokumentów:

a) informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) wezwania do złożenia wyjaśnień,

4. Informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

5. Załączniki:

1) formularz ofertowy,

2) wykaz wykonanych robót,

3) wzór umowy,

4) Przedmiar robót.

Zatwierdzam

mgr inż. Zygmunt WOŁEK

Prezes Zarządu

Wymiana tynków zewnętrznych na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej – zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zygmunt Wołek

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

nr telefonu: (74) 8371-288

strona internetowa: www.zbmpilawagorna.pl

e-mail: zbmpg@wp.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Wymiana tynków zewnętrznych na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej”

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wymiana tynków zewnętrznych na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej”

Prace będą obejmować:

1. Ustawienie rusztowania;

2. Zbicie tynku w całości;

3. Przygotowanie podłoża;

4. Ułożenie nowej warstwy tynku renowacyjnego – na całości;

5. Założenie parapetów zewnętrznych kamiennych w otworach okiennych;

6. Obróbka gzymsów – dachówką ceramiczną karpiówką;

7. Wymiana rynien i rur spustowych;

8. Malowanie tynków farbami silikatowymi;

9. Wywózka gruzu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Osoba do kontaktu Jan Świdrak. w godz. od 10:00 – 12:00

3. Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

5. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów.

7. W niniejszej zadaniu występuje konieczność skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych i robót budowlanych, w związku z tym Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

8. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.

9. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

11. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

12. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 30.08.2018r.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

2. Wykonawca do ofert przedkłada również kosztorys ofertowy.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszej specyfikacji, w tym również wynikające z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przy czym dokumenty te należy traktować łącznie.

2. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny powinny wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Pozycje nie wycenione przez Wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach, pozycjach ujętych w ofercie cenowej Wykonawcy.

7. Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN).

8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN). Kwota ryczałtowego wynagrodzenia umownego, będzie płatna jedną fakturą końcową.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Oferty będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny. Kryterium oceny jest: NAJNIŻSZA CENA

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru.

2. Wykonawca, ubiegać się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min 160 000,00 zł brutto w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Warunek będzie spełniony poprzez przedłożenie wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat o wartości minimum 160. 000,00 zł brutto w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty – oferty tego Wykonawcy zostaną

odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są składanie ofert w sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o. lub o przesłanie oferty na adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna.

2. Termin składania ofert: 19.01.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

19.01.2018r. do godz. 11.15.

3. Zamawiający zastrzega sobie także prawo przesyłania Wykonawcy w formie elektronicznej następujących dokumentów:

a) informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) wezwania do złożenia wyjaśnień,

4. Informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

5. Załączniki:

1) formularz ofertowy,

2) wykaz wykonanych robót,

3) wzór umowy,

4) Przedmiar robót.

Zatwierdzam

mgr inż. Zygmunt WOŁEK

Prezes Zarządu