Przetwarzanie odpadów

Miejsce przetwarzania odpadów kamieniarskich  

Od roku 2006 Spółka prowadzi rekultywacje gruntu poprzez przetwarzanie w specjalnie do tego celu przeznaczonych komorach, odpadów powstających przy obróbce i cięciu kamienia, obecnie na działce nr 811 Obręb Południe. Obiekt jest monitorowany. 

Korzystać z przetwarzania można po uprzednim zgłoszeniu się do ZBM Sp. z o. o. i podpisaniu stosownej umowy.

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej wznawia działalność polegającą na wypełnieniu terenu niekorzystnie przekształconego – część działki nr 811 obręb Południe w Piławie Górnej.

Odpady o kodach

  01 04 13 (odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07)

– ex  17 05 04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03).

przyjmowane będą w:

poniedziałki, środy i piątki w godzinach  8.00-14.00

Stosując się do obowiązujących wymogów wszyscy uczestniczący powinni posiadać nadany przez Urząd Marszałkowski  numer rejestrowy oraz winni być zarejestrowani w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach i gospodarce odpadami (dalej BDO)

Proces przekazania/przyjęcia odpadu

– POSIADACZ ODPADU (Przekazujący odpad np., Zakład Kamieniarski) tworzy w systemie BDO Kartę Przekazania Odpadu (dalej KPO) planując datę i godzinę transportu

TRANSPORTUJĄCY odbiera odpad wraz z KPO  generując potwierdzenie KPO w systemie BDO

ODBIERAJĄCY (ZBM Sp. z o.o.) po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji dokumentów, zatwierdza KPO oraz przyjmuje odpady

Zamknięcie procesu – TRANSPORTUJĄCY potwierdza zakończenie transportu (w systemie BDO)

Total Page Visits: 2400 - Today Page Visits: 1