Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Piastowska 40a w Piławie Górnej

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Spółka z o.o. w Piławie Górnej

ul. Piastowska 15 A

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

przy ul. Piastowskiej 40 a w Piławie Górnej

§ 1

 1. Z dniem 31.05.2019 r. Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. przy ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej.

 2. Lokal o powierzchni użytkowej 85,54 m², zlokalizowany jest w centrum miasta w budynku dwurodzinnym, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne. Lokal znajduje się na paterze i składa się z sześciu pomieszczeń oraz sanitariatu. Do lokalu przynależy teren zielony około 224 m²

 3. Udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 49/1 obręb Kopanica – 62,69%

Nieruchomość z łatwym dostępem do obiektów handlowo -usługowych, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, kościoła, komunikacji miejskiej.

 • cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w gruncie 97 900,00 zł brutto

 • (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 • wysokość wadium – 9 800,00 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

 • postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • nieruchomość wolna jest od długów i ciężarów

 • częściami wspólnymi do użytku wszystkich właścicieli pozostaje: korytarz

UWAGA!

W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub adaptacyjnych, nabywca nieruchomości, jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt, projektu jej adaptacji oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Pisemną oferta należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem

” Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej” w terminie do dnia 14.06.2019 roku do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a lub drogą pocztową, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do ZBM

Sp. z o.o. w Piławie Górnej.

Otwarcie ofert nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17.06.2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej

O wyborze ofert lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Osoby zainteresowane winny wpłacić na konto ZBM Sp. z o .o.

nr 67 1090 2301 0000 0177 6984 ustalone wadium dla nieruchomości najpóźniej do dnia 14.06.2019r włącznie

Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości dla której zostało wpłacone.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez obojga małżonków.

Dowód wpłaty lub kserokopię przelewu oraz dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem) należy dołączyć do oferty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Najwyższa osiągnięta w przetargu cena stanowi podstawę ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o minimalne postąpienie.

W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do podpisania protokołu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin uiszczenia należności za nieruchomość ustala się najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem podpisania umowy notarialnej, jednak nie później niż w okresie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie terminu wpłaty w/w należności powoduje przepadek wadium a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot

2. Data sporządzenia oferty

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

4. Oferowaną cenę i sposób zapłaty

UWAGA!

Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo jego unieważnienia lub odwołania, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, będą mogły ją obejrzeć, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godz. 10.00-14.00 pod nr tel (74) 8371-288, 510 27 8955

Zatwierdził:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE MIESZKANIA

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE MIESZKANIA!

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że ma do wynajęcia lokal mieszkalny związany ze stosunkiem pracy.

Lokal o powierzchni 38,60 m² składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną, gazową, ogrzewanie gazowe. Proponujemy umowę na czas określony tj. na 1 rok z możliwością przedłużenia.

1. Wynajmujący będzie odpowiedzialny za utrzymanie w gotowości pokoi hotelowych i ich wynajem.
2. Dozór terenu obiektu: Klubu Sportowego „Piławianka” i Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Podania chętnych będą przyjmowane do dnia 14.06.2015 roku do godz. 14.00
Obiekt można oglądać od godz. 8.00 – 14.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem tel 74 8371288

Informacja dla dzierżawców oraz najemców nieruchomości

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że umowy dzierżawy:

– ogrodów przydomowych

– pomieszczeń gospodarczych

– garaży

– terenów pod garaże

stanowiące własność Gminy Piława Górna oprócz opłaty za dzierżawę podlegają również opodatkowaniu zgodnie art. 3 ust 1 pkt 4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 336 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1025 ze zmianami).

Opłaty te są niezależne od Burmistrza Miasta

Wzywamy wszystkich dzierżawców, najemców nieruchomości stanowiących własność Gminy do złożenia informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych w Urzędzie Miasta przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej.

Wysokość podatku ustalona jest w drodze decyzji w oparciu o złożoną informację o nieruchomości.

Ogłoszenie

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej

informuje, że w dniu 19.04.2019 roku  (Wielki Piątek)

pracujemy do godziny 13.00

W przypadku wystąpienia awarii należy dzwonić po numer tel:

506 145 963 lub 510 278 955

Zapytanie o cenę – Przeprowadzenie deratyzacji w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

                                                                                                                                                                                Piława Górna, 12.04.2019r.

                                                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE: – DERATYZACJA


Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn:

,, Deratyzacja w budynkach będących pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej na wiosnę i jesień 2019 roku.”

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

 2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto). Obowiązkiem wykonawcy jest usunięcie niezużytej i przeterminowanej trutki przed wyłożeniem nowej. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców oraz zarządcę budynku w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w budynku o terminie przeprowadzanej usługi.

 3. Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 30.04.2019r w sekretariacie Zamawiającego.

 4. Termin wykonania w miesiącu maju oraz w miesiącu październiku – 14 dni od podpisania umowy.

 5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego. Faktury powinny być wystawione na każdą wspólnotę osobno wg załącznika.

 6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288.

 7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 8. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS)

 9. Wykaz budynków w załączniku.

                                                                                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                               Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp .z o.o.

                                                                                                                  Agnieszka Bodnarczuk

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel. 74 8371-288

WYKAZ BUDYNKÓW

Informacja o opłatach za media

Informujemy, że z  dniem 01.03.2019 roku zmieniły się opłaty za wywóz nieczystości stałych :  

 • odpady segregowane – 17 zł/od osoby

 • odpady niesegregowane – 24 zł/ od osoby

lokale użytkowe uiszczają opłaty zgodnie z wielkością zadeklarowanego pojemnika na odpady

Opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków pozostają bez zmian:

 • zużycie wody – 4,98 zł/ 1 m³ 

 • odprowadzenie ścieków – 5,05 zł/1 m³

  razem 10,03 zł/ 1 m³

Przypominamy, że opłaty ze media naliczane są według zamieszkałych ilości osób w lokalu. W związku z tym wszelkie zmiany należy zgłaszać na piśmie w siedzibie zarządcy do dnia 10 każdego miesiąca.

Informacja dla mieszkańców przeprowadzających prace remontowe w lokalach mieszkalnych

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI KOMUNALNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH PRACE REMONTOWE W MIESZKANIACH

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej przypomina właścicielom oraz najemcom lokali komunalnych, że przed rozpoczęciem remontu, ingerującego w części wspólne budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego powinni uzyskać niezbędne warunki od zarządcy budynku. szczególnie dotyczą one:

 • ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA LOKALU;

 • WYMIANY (WYKONANIA) INSTALACJI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM;

 • WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W LOKALU;

 • ROBÓT MODERNIZACYJNYCH LOKALU MIESZKALNEGO POLEGAJĄCYCH NA

– WYGRODZENIU ŁAZIENKI I WC Z CZĘŚCI LOKALU

– ZMIANIE STRUKTURY MIESZKANIA (zmiana funkcji pomieszczenia, budowy ścianek działowych lub ich wyburzenie);

– ZMIANIE UKŁADU FUNKCJONALNEGO MIESZKANIA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH;

 • PODŁĄCZENIE DO PIONU( część wspólna budynku) INSTALACJI WODNEJ LUB KANALIZACJI ;

 • WYKONANIE, WYMIANA INSTALACJI WODNEJ LUB SANITARNEJ W LOKALU MIESZKALNYM.

Ponadto przypominamy, że najemcy lokali mieszkalnych, którzy wykonują remont bez wymaganych pozwoleń nie mogą starać się o refinansowanie połowy kosztów remontu oraz zobowiązani są do usuwania awarii na koszt własny.

W celu uzyskania niezbędnych warunków należy złożyć pismo u zarządcy budynku.