Zaproszenie do złożenia oferty – na remont stropu drewnianego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 04.11.2021r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława
Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem
mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:
Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

– Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych –         25,05 m²
– Rozebranie podłóg ślepych                                                                     42,43 m²
– Rozebranie polepy grubości do 10 cm                                                  42,43 m²
– Wywóz gruzu
– Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali –                                       63,64 m²
– Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej z belek stalowych-                                              89,00 m²
– Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej z belek stalowych-                                              89,00 m²
– Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych – C220                                    117,70 m²
– Wykonanie robót montażowych – skręcanie i spawanie-                   189,00 m²
– Zamurowanie gniazd i wnęk –                                                                  89,00 m²
– Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej –                  42,43 m²
– Układanie paroizolacji-                                                                               42,43 m²

Prace winny zostać wykonane zgodnie z projektem robót – dostępny do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy.
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu.
Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.
Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w
zakresie remontu elementów konstrukcyjnych budynku o wartości 50 000,00 zł netto każda w formie
referencji/poświadczenia/protokół odbioru.

3. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31.12.2021 roku

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionych po
zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd
Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

„Remont stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego na lokalem
mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej”
do dnia 16.11.2021 r. do godz. 13:00.

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk

Protokół z wyboru Wykonawcy

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 Piława Górna, dnia 18.10.2021 

 

P r o t o k ó ł  

z wyboru Wykonawcy  

 

Wybór Wykonawcy zamówienia został dokonany przez Zamawiającego w oparciu o zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie na stronie internetowej.

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76  – budynek w strefie konserwatorskiej.

 

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 78  – budynek w strefie konserwatorskiej.

2.  Porównanie ofert: 

  • Pracownia Projektowa KONSTRUKCJON Jacek Stasiak z siedzibą w Świebodzicach
  • Zakład Usług Technicznych ANBUD Andrzej Budziński z siedzibą w Ząbkowicach Śl.

 

1

2

3

Wykonawca 

Cena oferty brutto

        Liczba punktów          

Pracowania Projektowa

KONSTRUKCJON

Jacek Stasiak

ul. Andersa 15

58-160 Świebodzice

Piastowska 76 – I etap 22 140,00 zł

                             II etap 22 140,00 zł

Piastowska 78 – I etap 22 140,00 zł

                              II etap 22 140,00 zł

100,00

Zakład Usług Technicznych

ANBUD

Andrzej Budziński

ul. Kolejowa 3/1

57-200 Ząbkowice Śl.

Piastowska 76 –  I etap 9 594,00 zł

                               II etap 36 531,00 zł

Piastowska 78 – I etap 10 332,00 zł

                              II etap 40 836,00 zł

91,02

3.  Nazwa wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem:

Zamawiający informuje, iż wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Pracownia Projektowa KONSTRUKCJON Jacek Stasiak z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Andersa 15. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawia najkorzystniejszą cenę.

 

Zatwierdził

Agnieszka Bodnarczuk

Prezes Zarządu

 

Zaproszenie do złożenia oferty – na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 06.10.2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76  – budynek w strefie konserwatorskiej.

 

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 78  – budynek w strefie konserwatorskiej.

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

NIP: 882-19-32-252 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Charakterystyczne parametry budynków:

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1 klatkowy o układzie korytarzowym
– Budynek 4 kondygnacyjny podpiwniczony
– Dach dwuspadowy płaski z odprowadzeniem wód opadowych systemem rynien i rur spustowych
– Budynek bez windy
– Budynek bez komórek lokatorskich, balkonów i mieszkań 2 poziomowych

Podstawowe parametry powierzchniowe:

                                                                         Piastowska 76                                          Piastowska 78
– Powierzchnia użytkowa –                         137,85 m2                                                 240,36 m2
– Liczba kondygnacji –                                  3                                                                  3
– Liczba mieszkań –                                      3                                                                  4

Powyższe parametry dotyczące budynków należy traktować szacunkowo. Wszystkie zmiany oraz odchylenia od szczegółowych rozwiązań zawartych w koncepcji należy uzgadniać z Zamawiającym.

Podstawą do zaprojektowania jest przedstawiona koncepcja architektoniczna. Koncepcja architektoniczna stanowiąca część opracowania ma na celu zobrazowanie i przedstawienie możliwych rozwiązań architektonicznych i przestrzennych w zakresie: minimalnych parametrów technicznych, wymagań funkcjonalnych, materiałowych oraz powierzchniowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu, dla którego realizacji wymagane będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień i zgód.

3. Termin realizacji zamówienia:

I etap koncepcja architektoniczna – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

II etap – projekt budowlany –  2 miesiące od zaakceptowania koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30.12.2021.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego etapu prac projektowych, na Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o, przelewem na konto Projektanta, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<< Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76  – budynek w strefie konserwatorskiej.>> 

<< Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 78  – budynek w strefie konserwatorskiej. >>

do dnia 15.10.2021 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.
2. RODO

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do złożenia oferty – przeglądy instalacji gazowych

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 03.09.2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1) Wykonanie przeglądów instalacji gazowych znajdujących się w lokalach mieszkalnych, użytkowych, w częściach wspólnych w budynkach – ilość budynków 105, ilość lokali 792

Ilość lokali w trakcie przeglądu może się zmienić.

2)  Sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji gazowej.

3) Sporządzenie ogłoszeń o przeglądach i wywieszenie na klatkach schodowych w budynkach. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mieszkańców budynku z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia przeglądów.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r Poz.1202 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zapytania ofertowego – w celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kopię stosownej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.  

2. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy przedstawić  do dnia:   17.09. 2021 r. do godz: 14:00

Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna 

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<<Wykonanie: „Roczny przegląd stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”>> 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zbmpg@wp.pl

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.11.2021r

4. Kryteria wyboru oferty – 100% cena

5. Warunki rozliczenia i płatności

Sposób rozliczenia – wg ryczałtowych cen jednostkowych za lokal oraz część wspólną budynku, przy czym zapłata nastąpi za dokonanie rzeczywistego przeglądu instalacji, bez względu na ilość wizyt w lokalu.

Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie osobnych faktur wystawionych na Wspólnoty Mieszkaniowe, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6. Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą:

  protokół przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku;

– protokoły z przeglądów instalacji gazowej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu.

7.  Osoba dokonująca przeglądu powinna mieć stosowne uprawnienia do przeglądu instalacji gazowej, które należy dołączyć do oferty – załącznik nr 3

8. Wykonawca przejmuje pełna odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Wiatr pod numerem telefonu (74) 8371288 

Zamawiający zastrzega  sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jej etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Załącznik nr 1- Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Załącznik nr 3 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk