Przetarg na najem lokalu użytkowego

                                                         

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 1. Przedmiotem najmu jest::

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

 • miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m² brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT
 • lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną;
 • lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym, wejście od ulicy.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów.

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288

3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§ 1

1. Oferty można składać do dnia 09.07.2020 roku w Sekretariacie Zamawiającego do godziny 11.00

2.  Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się  09.07.2020r godz. 12.00

3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

§ 2

   1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§ 3

1. Przetarg odbędzie się również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej wymogi                                 i warunki określone w  ogłoszeniu o przetargu

§ 4    

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty wg wzoru (załącznik nr 3) , w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy

           Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać

  imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

– datę sporządzenia oferty;

– adres lokalu, o który ubiega się oferent;

– oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1m² powierzchni użytkowej lokalu

– określenie branży

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu,

2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami :

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§ 5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora   przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

     § 6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na  koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

      § 7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

                              § 8                     

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej  Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00  w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a  telefonu:

(074) 837 12 88.

Piława Górna, dnia 25 czerwiec 2020

 

Zatwierdzam Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk

 

Oferta przetargowa

Oświadczenia

Wzór umowy najmu

Przetarg nieograniczony na odbudowę dachu po pożarze

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej

ul.  Piastowska 15 A działając w imieniu

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piastowskiej 76

i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piastowskiej 78 w Piławie Górnej 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na odbudowę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych – budynek po pożarze.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz Oferta wykonawcy

Oświadczenia

Podwykonawstwo

Grupa kapitałowa

Doświadczenie

Osoby do realizacji zamówienia

RODO

Plan sytuacyjny

Elewacja frontowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Piastowska 76

Projekt umowy – Piastowska 76

Projekt budowlany Piastowska 76

STWiOR Piastowska 76

Piastowska 76 – przedmiar

Rzut poddasza

Konstrukcja stropu nad I piętrem

Konstrukcja więźby dachowej

Rzut dachu

Przekrój A-A

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

Piastowska 78

Projekt umowy – Piastowska 78

Projekt budowlany Piastowska 78

STWiOR Piastowska 78

Piastowska 78 – przedmiar

Rzut poddasza

Konstrukcja stropu nad I piętrem

Konstrukcja więźby dachowej

Rzut dachu

Przekrój A-A

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

 

Segregacja odpadów

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o w Piławie Górnej informuje, że od dnia 1 maja w Piławie Górnej obowiązuje nowy system gromadzenia odpadów i nowa stawka za śmieci.

Segregacja odpadów

Od maja na terenie gminy jedynym sposobem gromadzenia odpadów zgodnie z wymogiem ustawowym będzie selektywna zbiórka z podziałem na pięć frakcji:

 • metale i tworzywa sztuczne (zgniecione plastikowe butelki i pojemniki po napojach i innych produktach, puste plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, folie i torebki plastikowe, zgniecione opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po sokach i mleku, opakowania metalowe i drobny złom),
 • papier (gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, reklamy, książki, zeszyty, kartki papieru, opakowania z papieru i tektury, zgniecione kartony),
 • szkło (kolorowe lub bezbarwne butelki, słoiki i inne opakowania szklane, opróżnione i bez nakrętek, korków czy kapsli),
 • bioodpady (reszki z warzyw i owoców, w tym obierki itp. suchy chleb, stare pieczywo, resztki żywności o stałej konsystencji (bez mięsa), fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, pozostałości roślinne, kwiaty z lokalu mieszkalnego),
 • odpady zmieszane(tzw. pozostałości z sortowania, do pojemnika z odpadami zmieszanymi trzeba wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych).

Stawki

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują następujące opłaty w wysokości:

 • 26 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • 52 zł stawka opłaty podwyższonej, tzw. kara za niesegregowanie,,śmieci”.

Wprowadza się zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W celu uzyskania zwolnienia właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację na nowym druku.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania deklaracji w przypadku, kiedy przed 1 maja 2020 roku określił sposób gromadzenia odpadów inny niż segregacja.

Selektywna zbiórka

Jest realizowana dwiema metodami:

 • systemem pojemnikowym w budynkach wielorodzinnych,
 • systemem workowym w budynkach jednorodzinnych.

System pojemnikowy polega na segregacji do ogólnodostępnych najbliższych pojemników do zbiórki: metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego oraz odpadów bio – system ten dotyczy budynków wielorodzinnych powyżej czterech lokali mieszkalnych.

System workowy polega na gromadzeniu w workach posegregowanych opakowań z: metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła bezbarwnego i szkła kolorowego. Worki odbierane są raz w miesiącu. W okresie od kwietnia do października metale i tworzywa sztuczne są odbierane dwa razy w miesiącu. Worki z segregacją należy wystawić w widocznym miejscu przy pojemnikach na odpady, do godz. 7:00 w dniu zbiórki – system ten dotyczy budynków jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych do czterech lokali mieszkalnych

Odpady można jednocześnie przekazywać do wyznaczonych punktów zbiórki, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK lub do pojemników ogólnodostępnych.

Odpady zmieszane

Odpady zmieszane zebrane w pojemnikach odbierane są z nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.

Do pojemników na odpady zmieszane nie wrzucamy oraz nie pozostawiamy przy nich:

gruzu, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów niebezpiecznych (leków, baterii, chemikaliów) – te odpady należy zawieźć do PSZOK-u.

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych