NOWE STAWKI DOSTAWY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW!!!

NOWE STAWKI DOSTAWY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW!!!

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej informuje, że z dniem 01.10.2020 roku będą obowiązywały nowe stawki za zużycie wody i odprowadzenie ścieków

cena 1 m3 zużycia wody- 5,94 zł
cena 1 m³ odprowadzenia ścieków- 5,69 zł
Razem 11,63 zł

 

Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian

 

Zapytanie ofertowe

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o

ul.Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

     Tel./fax (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365

_________________________________________________________________________________________

Piława Górna, 24.09.2020r

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 w Piławie Górnej zaprasza do składania ofert  na obsługę kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej przy ul. Plac Piastów Śląskich 5b, ul. Piastowskiej 29 oraz kotłowni (kocioł na olej opałowy) przy ul Wiejskiej 2  – sezon grzewczy od 01.10.2020 roku – 30.04.2021 roku.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  1. Przedmiot zamówienia:
  • świadczenie usług konserwacji i serwisowania kotłowni gazowych i kotłowni olejowej w wymienionych wyżej budynkach, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi i konserwacji kotłowni oraz zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie wymaganym do ich prawidłowej pracy; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostaną w zawartej umowie, której wzór znajduje się w siedzibie Zamawiającego,
  • zakres obsługi obejmuje utrzymanie całodobowego ruchu kotłowni dla instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym,
  • czynności wynikające z umowy będą realizowane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MGPiPSp. z 28.04.2003 Dz.U. 2003 nr 89 poz.828).

2 . Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową osobno na każdą kotłownię należy przedstawić  do dnia: 30.09. 2020 r. do godz: 12:00

wg niżej podanego wzoru:

– obsługa kotłowni przy ul. Plac Piastów Śląskich  5b  – cena netto  za mc usługi …………………….
– obsługa kotłowni przy ul. Piastowskiej 29                  – cena netto  za mc usługi………………..……
– obsługa kotłowni przy ul. Wiejskiej 2                        – cena netto za mc usługi………..……………..

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<oferta cenowa na :  Obsługa kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej przy ul. Plac Piastów Śląskich 5b, ul. Piastowskiej 29 oraz kotłowni przy ul Wiejskiej 2

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zbmpg@wp.pl

 

  1. Kontakt z Wykonawcą:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o. w Piławie Górnej, ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna

tel: 748317288

 

  1. Kryteria wyboru oferty – 100% cena netto

 

  1. Warunki rozliczenia i płatności

 

Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie osobnych faktur wystawionych na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o., przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

 

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

     Tel./fax (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365
_____________________________________________________________________________________________

Piława Górna, 08.09.2020

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1) Wykonanie przeglądów instalacji gazowych znajdujących się w lokalach mieszkalnych, użytkowych, w częściach wspólnych w budynkach wyszczególnionych w załączniku do zapytania.

2) Sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji gazowej.

3) Sporządzenie ogłoszeń o przeglądach i wywieszenie na klatkach schodowych w budynkach. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mieszkańców budynku z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia przeglądów.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r Poz.1202 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

2. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy przedstawić  do dnia: 18.09. 2020 r. do godz: 13:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<Wykonanie:Roczny przegląd stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”>>

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zbmpg@wp.pl

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.11.2020 r.

4. Kryteria wyboru oferty – 100% cena

5. Warunki rozliczenia i płatności

Sposób rozliczenia – wg ryczałtowych cen jednostkowych za lokal oraz część wspólną budynku, przy czym zapłata nastąpi za dokonanie rzeczywistego przeglądu instalacji, bez względu na ilość wizyt w lokalu.

Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie osobnych faktur wystawionych na Wspólnoty Mieszkaniowe, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6. Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą:

– protokół przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku;

– protokoły z przeglądów instalacji gazowej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu.

7. Osoba dokonująca przeglądu powinna mieć stosowne uprawnienia do przeglądu instalacji gazowej, które należy dołączyć do oferty – załącznik nr 3

8. Wykonawca przejmuje pełna odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Wiatr pod numerem telefonu (74) 8371288

Zamawiający zastrzega  sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jej etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

 

Załączniki do zaproszenia:

  1. Załącznik nr 1- Formularz „Oferta Wykonawcy”.
  2. Załącznik nr 2 – Wykaz budynków
  3. Załącznik nr 3 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniu

 

  

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk