Ogłoszenie

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej

informuje, że w dniu 19.04.2019 roku  (Wielki Piątek)

pracujemy do godziny 13.00

W przypadku wystąpienia awarii należy dzwonić po numer tel:

506 145 963 lub 510 278 955

Zapytanie o cenę – Przeprowadzenie deratyzacji w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

                                                                                                                                                                                Piława Górna, 12.04.2019r.

                                                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE: – DERATYZACJA


Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn:

,, Deratyzacja w budynkach będących pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej na wiosnę i jesień 2019 roku.”

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

 2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi ( brutto). Obowiązkiem wykonawcy jest usunięcie niezużytej i przeterminowanej trutki przed wyłożeniem nowej. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców oraz zarządcę budynku w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w budynku o terminie przeprowadzanej usługi.

 3. Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 30.04.2019r w sekretariacie Zamawiającego.

 4. Termin wykonania w miesiącu maju oraz w miesiącu październiku – 14 dni od podpisania umowy.

 5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego. Faktury powinny być wystawione na każdą wspólnotę osobno wg załącznika.

 6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288.

 7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 8. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS)

 9. Wykaz budynków w załączniku.

                                                                                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                               Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp .z o.o.

                                                                                                                  Agnieszka Bodnarczuk

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel. 74 8371-288

WYKAZ BUDYNKÓW

Informacja o opłatach za media

Informujemy, że z  dniem 01.03.2019 roku zmieniły się opłaty za wywóz nieczystości stałych :  

 • odpady segregowane – 17 zł/od osoby

 • odpady niesegregowane – 24 zł/ od osoby

lokale użytkowe uiszczają opłaty zgodnie z wielkością zadeklarowanego pojemnika na odpady

Opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków pozostają bez zmian:

 • zużycie wody – 4,98 zł/ 1 m³ 

 • odprowadzenie ścieków – 5,05 zł/1 m³

  razem 10,03 zł/ 1 m³

Przypominamy, że opłaty ze media naliczane są według zamieszkałych ilości osób w lokalu. W związku z tym wszelkie zmiany należy zgłaszać na piśmie w siedzibie zarządcy do dnia 10 każdego miesiąca.

Informacja dla mieszkańców przeprowadzających prace remontowe w lokalach mieszkalnych

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI KOMUNALNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH PRACE REMONTOWE W MIESZKANIACH

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej przypomina właścicielom oraz najemcom lokali komunalnych, że przed rozpoczęciem remontu, ingerującego w części wspólne budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego powinni uzyskać niezbędne warunki od zarządcy budynku. szczególnie dotyczą one:

 • ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA LOKALU;

 • WYMIANY (WYKONANIA) INSTALACJI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM;

 • WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W LOKALU;

 • ROBÓT MODERNIZACYJNYCH LOKALU MIESZKALNEGO POLEGAJĄCYCH NA

– WYGRODZENIU ŁAZIENKI I WC Z CZĘŚCI LOKALU

– ZMIANIE STRUKTURY MIESZKANIA (zmiana funkcji pomieszczenia, budowy ścianek działowych lub ich wyburzenie);

– ZMIANIE UKŁADU FUNKCJONALNEGO MIESZKANIA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH;

 • PODŁĄCZENIE DO PIONU( część wspólna budynku) INSTALACJI WODNEJ LUB KANALIZACJI ;

 • WYKONANIE, WYMIANA INSTALACJI WODNEJ LUB SANITARNEJ W LOKALU MIESZKALNYM.

Ponadto przypominamy, że najemcy lokali mieszkalnych, którzy wykonują remont bez wymaganych pozwoleń nie mogą starać się o refinansowanie połowy kosztów remontu oraz zobowiązani są do usuwania awarii na koszt własny.

W celu uzyskania niezbędnych warunków należy złożyć pismo u zarządcy budynku.

INFORMACJA DLA DZIERŻAWCÓW O ZGŁASZANIE SIĘ CELEM PRZEDŁUŻENIA UMÓW

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU UMÓW DZIERŻAWY

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej informuje, że umowy dzierżawy pomieszczeń gospodarczych, ogrodów przydomowych oraz terenów pod garaże stanowiących własność Gminy Piława Górna są zawierane z dzierżawcami na okres trzech lat.

Przed upływem tego okresu, dzierżawca ma obowiązek złożyć na piśmie chęć przedłużenia umowy na kolejne trzy lata. Jeżeli tego nie dokona, powinien przekazać dzierżawioną nieruchomość do zarządcy czyli ZBM Spółka z o.o. w Piławie Górnej.

Natomiast osoby, które złożyły pisma o przedłużenie umowy proszone są o zgłoszenie się do siedziby ZBM Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.00 – 15.00,
 • we wtorki od 8.00 – 16.00

  celem podpisania i odebrania nowej umowy dzierżawy.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Piława Górna 04.03.2019 roku

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W PIŁAWIE GÓRNEJ

Rada Nadzorcza Spółki informuje, że na stanowisko Prezesa Spółki Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej została powołana Pani Agnieszka Bodnarczuk

Uzasadnienie:
Pani Agnieszka Bodnarczuk spełniła wymagania konkursowe w ogłoszeniu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 stycznia 2019 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej

ZMIANA GODZIN PRACY

OGŁOSZENIE !!!

Z dniem 01.04.2019 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej zmienia godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:00-15:00
wtorek od 8:00-16:00