Dofinansowanie do wymiany pieców

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW

  Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że trwa nabór wniosków mieszkańców Gminy Piława Górna, którzy wymienili swoje stare piece na paliwo stałe na nowe ekologiczne. Urząd Miasta zamierza przystąpić do programu dopłat dla osób wymieniających źródła ciepła i zmniejszających w ten sposób emisje szkodliwych pyłów do powietrza.

Nabór wniosków prowadzony jest do 12.11.2020 r.

Uwaga! Nabór ograniczony – liczy się kolejność zgłoszeń!

Nabór wniosków dotyczy zadań wykonanych w latach 01.01.2017 – 31.12.2019

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu ul. Piastowska 69.

Tel. kontaktowy: 74 832 49 38

Ekologiczne źródła ciepła, na które należy wymienić stare źródło ciepła w ramach dofinansowania:

  1. kotły gazowe kondensacyjne
  2. kotły na olej lekki opałowy;
  3. systemy ogrzewania elektrycznego
  4. kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniające, co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

 

Informacja z otwarcia ofert

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwaną dalej ustawą).
Nazwa zadania: „Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78.”

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  • ul. Piastowska 76         156 354,86 zł brutto
  • ul. Piastowska 78         384 067,13 zł brutto
Do upływu terminu składania ofert – 22.10.2020 r. do godz. 12:00 – złożono 1 ofertę:

 

Numer oferty Nazwa wykonawcy i adres Oferowana cena brutto Okres gwarancji
1. Murarstwo – Ciesielstwo
Jan Sochanowski
oś. Podgórskie 32
58-260 Bielawa
Piastowska 76 –
130 114,74 zł
Piastowska 78 –
380 155,42 zł
80 miesięcy

 

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Prezes Zarządu
Agnieszka Bodnarczuk

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej  ul. Piastowska 15a ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Pracownik ds. administracyjno – technicznych

 

Zakres podstawowych czynności:

– nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych

– nadzór nad realizacja usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych na nieruchomościach przez firmy zewnętrzne

– bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych do wykonania

– zlecanie prac z zakresu bieżącej obsługi i konserwacji nieruchomości: sporządzanie dokumentacji związanej z bieżącą realizacją zadań.

– nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych,  nadzór nad realizacja zaleceń pokontrolnych, prowadzenie książki obiektu budowlanego

– odbiór techniczny prac remontowo-budowlanych wynikających z umówi zawartych porozumień, weryfikacja kosztów, nakładów

– obsługa klienta w zakresie zgłaszanych awarii

– udział w sporządzaniu rocznych planów remontów

 

Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie

wykształcenie średnie kierunkowe w branży budowlanej lub pokrewnej

– minimum roczne doświadczenie w branży budowlanej lub pokrewnej

– dobra znajomość prawa budowlanego

– dobra organizacja pracy własnej

– prawo jazdy kat. B

– znajomość pakietu MS OFFICE

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe mile widziane:

– umiejętność pracy w zespole

– uprawnienia budowlane

– umiejętność czytania i interpretacji przepisów

 

Warunki pracy:

Pełny etat ( 40 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwości uzyskania umowy na czas nieokreślony. Praca w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku,

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365

Piława Górna, 01.10.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 6 w Piławie Górnej znajdującej się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Polnej 6
58-240 Piława Górna
882-200-76-76

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 6 w Piławie Górnej znajdującej się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”:

• rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki
• wzmocnienie, ewentualna wymiana krokwi
• przemurowanie kominów
• wymiana obróbek blacharskich
• wymiana rynien i rur spustowych
• położenie nowej dachówki

3. Termin realizacji zamówienia – dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie osobnych faktur wystawionych na Wspólnoty Mieszkaniowe, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 6 w Piławie Górnej znajdującej się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 16.10.2020 r. do godz. 13:00.

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.
2. Przedmiar.

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk