Zaproszenie do złożenia ofert – roczny przegląd budowlany budynków

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 05.07.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Rocznego przeglądu budowlanego budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2023r

4. Warunki płatności – Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą protokoły z przeglądu zgodnie z załącznikiem do zapytania wraz z fakturą wystawioną na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

5. Osoba wykonująca przeglądy winna posiadać stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz.: 13:00
Ilość budynków : 109

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Wykaz budynków.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Zaproszenie do złożenia ofert – remont wejść do klatek ul. Młynarska 6

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 01.06.2023r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Remont schodów wejściowych do budynku dla nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej 6A,B oraz C w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Remont schodów wejściowych do budynku dla nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej 6A,B oraz C w Piławie Górnej”

Zakres prac:

– rozebranie istniejącej okładziny schodów z płytek ceramicznych w ilości ca. 62m2
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej schodów
– ułożenie płytek ceramicznych, parametry techniczne dla płytek ceramicznych terakotowych i gresy – barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość (wg normy) nie większa niż 0,5%
– wytrzymałość na zgniecenia nie mniejsza niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500
– kwasoodporność nie mniej niż 90%
– wykonanie jako antypoślizgowe-min R9

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do tego typu robót.
Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 50 000, 00 zł.

4. Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

5. Przy odbiorze prac Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie utylizacji papy.

6. Warunki płatności.

Warunkiem płatności faktury jest protokół odbioru robót oraz faktura wystawiona na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

7. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Remont schodów wejściowych do budynku dla nieruchomości położonej przy

ul. Młynarskiej 6A,B oraz C w Piławie Górnej” ”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 15.06.2023 r. do godz.: 13:00

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy”

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana drzwi i okien

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 12.05.2023r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na prace budowlane:

„Wymiana okien w częściach wspólnych oraz drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 19 w Piławie Górnej – II etap remontu elewacji budynku – pozwolenie na budowę”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa przy

ul. Limanowskiego 19

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Wymiana okien w częściach wspólnych oraz drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 19 w Piławie Górnej – II etap remontu elewacji budynku – pozwolenie na budowę”

Zakres prac:

1) Wymiana 9 szt okien oraz drzwi wejściowych do budynku przy ul. Limanowskiego 19 w Piławie Górnej w tym:

a) demontaż istniejących okien oraz drzwi,
b) dostawa, montaż oraz obróbka 9 sztuk okien oraz drzwi wejściowych ;

  • ➢  współczynnik Uw≤ 1,3 W/m2K;
  • ➢  okna powinny być wyposażone w automatyczne nawiewniki;
  • ➢  wymiary okien:
  • 1 szt – 1160 mm x 460 mm,
  • 4 szt – 1100 mm x 850 mm,
  • 3 szt – 480 mm x 420 mm,1 szt – 850 mm x 420 mm
  • drzwi aluminiowe wymiary : 2000 m x 1250 m

2) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej na budynku celem dokonania własnych pomiarów. O terminie planowanej wizji na budynku należy powiadomić zarządcę budynku ZBM Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna telefonicznie bądź osobiście w godz. 8.00-14.00 codziennie od poniedziałku do piątku.

3. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

4. Warunki płatności:

Wykonawca wystawi fakturę na Wspólnotę Mieszkaniową za wykonane roboty po komisyjnym protokolarnym odbiorze przez Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie wypłacone przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załączonym kosztorysem robót należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

Wykonanie:

„Wymiana okien w częściach wspólnych oraz drzwi wejściowych w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 19 w Piławie Górnej – II etap remontu elewacji budynku – pozwolenie na budowę”

do dnia 25.05.2023 r. do godz.: 13:00

 

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Zaproszenie do złożenia oferty – dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 20.04.2023 r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Chrobrego 34 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a
58- 240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Chrobrego 34 w Piławie Górnej”

2) Zakres prac:

a) uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów,

b)  przedstawienie koncepcji trasy przyłącza, wraz z dokonaniem uzgodnień w

właścicielami terenów , przez które będzie prowadzone przyłącze

c)  Uzgodnienie projektu z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

d)  Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

e)  złożenie w Starostwie zgłoszenia robót.

3) Wykonawca przed złożeniem oferty winien przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

3. Opis przygotowania ofert:

1) Wykonawca składa ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do zaproszenia

2) Cena oferty powinna obejmować całość zamówienia i być zgodna z wymogami

zawartymi w zapytaniu ofertowym

3)  Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne uprawnienia budowlane wraz z

przynależnością do izby,

4)  Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

4. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2023 roku
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena – 100%

6. Warunki płatności

1) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

2) Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych

7. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego przy ul. B. Chrobrego 34 w Piławie Górnej”

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 08.05.2023 r. do godz.: 13:00

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk