Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana instalacji elektrycznej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bolesława Chrobrego 11
58-240 Piława Górna

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”.

 

Szczegółowy zakres prac:

 

– Wprowadzić istniejący kabel YAKY 4 x 25 mm2 do ZG (RBK 00) na parterze klatki schodowej
– Zabudować na parterze klatki schodowej ZG (RBK 00) oraz ogranicznik przepięć T1 i zabezpieczenie S304 C40
– Wyprowadzić wlz przewodem YDY 5×10 mm2 pod tynkiem do zabezpieczenia przedlicznikowego na parterze, pierwszym piętrze oraz na drugim piętrze
– Wymiana istniejących tablic licznikowych i montaż szafek 3-fazowych
– Wyprowadzić linie zasilające poszczególnych mieszkań przewód YDYżp 5×4 mm2 i połączyć z instalacją mieszkania na korytarzu. Zabudować zabezpieczenia poszczególnych obwodów mieszkań w rozdzielnicach n.t. wielkość zależna od mocy poszczególnych mieszkań
– Szafki licznikowe wnękowe z wykorzystaniem istniejących wnęk i odpowiednim ich rozbudowaniem, powiększeniem lub zmniejszeniem,
– Wykonać instalację oświetlenia piwnicy i strychu przewody YDY 3×1,5 mm2, oprawy LED instalacja w rurkach na tynku
– Oświetlenie nad drzwiami wejściowymi z czujką oprawa LED z czujką ruchu wraz z pomiarem natężenia oświetlenia
– Oświetlenie klatki schodowej oprawy LED z czujkami ruchu wraz z pomiarem natężenia
– Zdemontować istniejącego zabezpieczenie główne oraz istniejącą instalację części wspólnych
− Prace murarskie po ułożeniu przewodów tynki itp.
− Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze
− Schemat instalacji elektrycznej

 

WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ NA BUDYNKU

 

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2022 r.

 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze szczegółowym kosztorysem prac należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 29.04.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana instalacji gazowej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych na wymianę instalacji gazowej na częściach wspólnych wraz z wyprowadzeniem zaworów na zewnątrz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bolesława Chrobrego 11
58-240 Piława Górna

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę”.

 

1. WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ
LOKALNĄ NA BUDYNKU.
2. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych.
3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę minimum 50 000,00 zł
5. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienie budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej.

 

3. Termin realizacji zamówienia – trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załączonym kosztorysem robót należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę”

 

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 21.04.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do złożenia oferty – remont dachu ul. Kwiatowa 1

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna 04.04.2022r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa

przy ul. Kwiatowej 1

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia i ewentualnym wzmocnieniem więźby w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej” w tym:

– przemurowanie kominów;

– ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachowej poprzez dwustronne nabicie desek;

– wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni;

– wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z zastosowaniem blachy tytan-cynk.

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zgoda WUOZ z dnia 10.06.2020

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 300 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 200 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokołu odbioru.

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.08.2022 r.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Kryteria oceny ofert – Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w zapytaniu warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania, złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

5.1. Cena – waga 70%

5.2. Gwarancja – waga 30%

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie. Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<,,Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia i ewentualnym wzmocnieniem więźby w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej”>>

do dnia 29.04.2022 r. do godz.: 13:00

 

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o

Bodnarczuk Agnieszka

 

Zaproszenie do złożenia oferty – remont lokalu mieszkalnego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 Piława Górna, 14.02.2022r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 64 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

NIP: 882-19-32-252 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Mieszkanie zlokalizowane na poddaszu w budynku wielorodzinnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i pomieszczenia higieniczno – sanitarnego o łącznej powierzchni użytkowej 23,30 m². Posadzki wykonane z płyt paździerzowych pokryte wykładziną PCV. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana i płycinowa. Na ścianach i sufitach tynki tradycyjne cementowo-wapienne. Ogólny stan techniczny lokalu określa się jako zły. 

ZAKRES ROBÓT:

  1. Pomieszczenie higieniczno sanitarne należy przebudować, ponieważ nie spełnia warunków stawianych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dział III, rozdział VI.  
  2. Należy usunąć wykładzinę podłogową, płyty paździerzowe, wyczyścić przestrzeń pomiędzy belkami następnie wypoziomować belki stropowe, przestrzeń pomiędzy nimi wypełnić wełną mineralną, na nie nabić płytę OSB i wykonać posadzkę z wykładziny.
  3. Tynki na ścianach i suficie, miejscami straciły swoją pierwotną przyczepność do podłoża. Należy je w tych miejscach zbić i wykonać tynki wewnętrzne III kategorii.
  4. Należy wymienić stolarkę drzwiową szt. 4 w tym drzwi wejściowe do lokalu.
  5. Należy wykonać instalację centralnego ogrzewania –  elektryczną.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu – klucze dostępne u Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 50 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokół odbioru.   

3. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 31.05.2022 roku

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 64 w Piławie Górnej”

do dnia 28.02.2022 r.  do godz. 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz„Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk