Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych przeglądów gazowych

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych przeglądów gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

 

Link do strony na której prowadzone jest zamówienie:

 

 

Zapytanie ofertowe na obsługę kotłowni gazowych

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 01.09.2022r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 w Piławie Górnej zaprasza do składania ofert na obsługę kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej przy ul. Plac Piastów Śląskich 5b, ul. Piastowskiej 29 oraz kotłowni (kocioł na olej opałowy) przy ul Wiejskiej 2 – sezon grzewczy od 01.10.2022 roku – 30.04.2023 roku.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

1. Przedmiot zamówienia:
  • świadczenie usług konserwacji i serwisowania kotłowni gazowych i kotłowni olejowej w wymienionych wyżej budynkach, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi i konserwacji kotłowni oraz zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie wymaganym do ich prawidłowej pracy; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostaną w zawartej umowie, której wzór znajduje się w siedzibie Zamawiającego,
  • zakres obsługi obejmuje utrzymanie całodobowego ruchu kotłowni dla instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym,
  • czynności wynikające z umowy będą realizowane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Rozporządzenie MGPiPSp. z 28.04.2003 Dz.U. 2003 nr 89 poz.828 ).
2 . Miejsce i termin składania ofert
Ofertę cenową osobno na każdą kotłownię należy przedstawić do dnia: 09.09. 2022 r. do godz: 14:00 wg niżej podanego wzoru:
– obsługa kotłowni przy ul. Plac Piastów Śląskich 5b – cena netto za mc usługi …………………….
– obsługa kotłowni przy ul. Piastowskiej 29                 – cena netto za mc usługi……………………..
– obsługa kotłowni przy ul. Wiejskiej 2.                        – cena netto za mc usługi……………………….

 

Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<oferta cenowa na : Obsługa kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej przy ul. Plac Piastów Śląskich 5b, ul. Piastowskiej 29 oraz kotłowni przy ul Wiejskiej 2
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zbmpg@wp.pl

 

1. Kontakt z Wykonawcą:
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o. w Piławie Górnej, ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna tel: 748317288

 

2. Kryteria wyboru oferty – 100% cena netto

 

3. Warunki rozliczenia i płatności

 

Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie osobnych faktur wystawionych na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o., przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana instalacji elektrycznej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bolesława Chrobrego 11
58-240 Piława Górna

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”.

 

Szczegółowy zakres prac:

 

– Wprowadzić istniejący kabel YAKY 4 x 25 mm2 do ZG (RBK 00) na parterze klatki schodowej
– Zabudować na parterze klatki schodowej ZG (RBK 00) oraz ogranicznik przepięć T1 i zabezpieczenie S304 C40
– Wyprowadzić wlz przewodem YDY 5×10 mm2 pod tynkiem do zabezpieczenia przedlicznikowego na parterze, pierwszym piętrze oraz na drugim piętrze
– Wymiana istniejących tablic licznikowych i montaż szafek 3-fazowych
– Wyprowadzić linie zasilające poszczególnych mieszkań przewód YDYżp 5×4 mm2 i połączyć z instalacją mieszkania na korytarzu. Zabudować zabezpieczenia poszczególnych obwodów mieszkań w rozdzielnicach n.t. wielkość zależna od mocy poszczególnych mieszkań
– Szafki licznikowe wnękowe z wykorzystaniem istniejących wnęk i odpowiednim ich rozbudowaniem, powiększeniem lub zmniejszeniem,
– Wykonać instalację oświetlenia piwnicy i strychu przewody YDY 3×1,5 mm2, oprawy LED instalacja w rurkach na tynku
– Oświetlenie nad drzwiami wejściowymi z czujką oprawa LED z czujką ruchu wraz z pomiarem natężenia oświetlenia
– Oświetlenie klatki schodowej oprawy LED z czujkami ruchu wraz z pomiarem natężenia
– Zdemontować istniejącego zabezpieczenie główne oraz istniejącą instalację części wspólnych
− Prace murarskie po ułożeniu przewodów tynki itp.
− Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze
− Schemat instalacji elektrycznej

 

WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ NA BUDYNKU

 

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2022 r.

 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze szczegółowym kosztorysem prac należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 29.04.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
Agnieszka Bodnarczuk