Zaproszenie do złożenia ofert – remont lokalu mieszkalnego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 14.02.2024r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowany w budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowany przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej. Mieszkanie znajduje się na parterze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 23,80 m2. Ogólny stan techniczny lokalu określa się jako zły.

Zakres robót:

Zakres robót remontowych określony został w załączniku nr 3 – przedmiar robót i obejmuje:

 1. Rozbiórkę istniejącego pieca kaflowego wraz z zamurowaniem otworu w ścianie.
 2. Pomieszczenie higieniczno sanitarne, które należy przebudować wraz z wymianą okładzin ścian, wymiana płytek na podłodze, likwidacją wanny i montaż brodzika natryskowego oraz wymiana urządzeń (wanna, w.c., umywalka, baterie wraz z montażem przepływowego, pojemnościowego zbiornika wody o pojemności 100 litrów).
 3. Wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych.
 4. Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach.
 5. Montaż parapetów wewnętrznych w kuchni i pokoju.
 6. Rozebranie istniejących desek podłogowych wraz z legarami i wykonanie posadzki betonowej wraz z ułożenie posadzkę z paneli podłogowych.
 7. Malowanie pomieszczeń ( ścian i sufitów ).
 8. Wymiana instalacji elektrycznej w tym:
 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 • wymiana gniazd i przełączników,
 • ułożenie nowych przewodów,
 • montaż opraw oświetleniowych typu LED
 • wykonanie pomiarów elektrycznych,
 • dostawa i montaż grzejników konwektorowych elektrycznych.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu – klucze dostępne u Zamawiającego.
Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 60 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokół odbioru.
Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa w zakresie wymiany instalacji elektrycznej.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie wymagane.

3. Warunki gwarancji: minimalny okres gwarancji wady materiałowe i wykonania 36 miesięcy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do dnia 30.04.2024r

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – NAJNIŻSZA CENA

1. Wykonawca proponujący najniższą cenę za wykonanie danej części zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 100 pkt

2. Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

 

Suma pkt. przyznanych ocenianej ofercie = najniższa cena ofertowa  /  cena ofertowa ocenianej oferty   x 100 pkt

 

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

3. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie . Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta na remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej” lub przesłać na adres mailowy: zbmpg@wp.pl
Termin składania ofert: do dnia 29.02.2024 roku do godz. 11.00

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

b) Referencje – min 2 szt.

c) stosowne uprawnienia

VIII. POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
2. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Termin związania z ofertą: 30 dni

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jej etapie jego trwania.

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

5. Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem obioru.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych
Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna (zwany dalej ZBM).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z za pośrednictwem adresu e-mail: zbmpg@wp.pl

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz„Oferta Wykonawcy” – zalacznik nr 1

2. Oświadcznie wykonawcy – zalacznik nr 2

3. Przedmiar robót – załącznik nr 3

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie przyłącza wodociągowego 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 06.12.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Wykonanie przyłącza wodociągowego  dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku  przy ul. B. Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”

 • Wykonanie rozdziału przy liczniku
 • Skucie betonu w hali przemysłowej
 • Rozebranie kostki betonowej (trelinki)
 • Wykonanie wykopu i ułożenie rury PE40 do budynku -100 m2
 • Podłączenie nowej instalacji do istniejącej w budynku wspólnoty
 • zasypanie i zagęszczenie wykopu
 • wylanie betonu w hali przemysłowej
 • uporządkowanie terenu po pracach ziemnych
 • wywóz urobku po wykopach

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 22.12.2023r

4. Warunki płatności

Warunkiem płatności jest prawidłowo wystawiona faktura na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na adres zarządcy.

5. Osoba wykonująca prace winna posiadać stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<Wykonanie: ,,Wykonanie przyłącza wodociągowego  dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 13.12.2023 r. do godz.: 13:00

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Oświadczenie wykonawcy

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Zaproszenie do złożenia ofert – roczny przegląd budowlany budynków

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 05.07.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Rocznego przeglądu budowlanego budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2023r

4. Warunki płatności – Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą protokoły z przeglądu zgodnie z załącznikiem do zapytania wraz z fakturą wystawioną na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

5. Osoba wykonująca przeglądy winna posiadać stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz.: 13:00
Ilość budynków : 109

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Wykaz budynków.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Zaproszenie do złożenia ofert – remont wejść do klatek ul. Młynarska 6

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 01.06.2023r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Remont schodów wejściowych do budynku dla nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej 6A,B oraz C w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Remont schodów wejściowych do budynku dla nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej 6A,B oraz C w Piławie Górnej”

Zakres prac:

– rozebranie istniejącej okładziny schodów z płytek ceramicznych w ilości ca. 62m2
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej schodów
– ułożenie płytek ceramicznych, parametry techniczne dla płytek ceramicznych terakotowych i gresy – barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość (wg normy) nie większa niż 0,5%
– wytrzymałość na zgniecenia nie mniejsza niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500
– kwasoodporność nie mniej niż 90%
– wykonanie jako antypoślizgowe-min R9

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do tego typu robót.
Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 50 000, 00 zł.

4. Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

5. Przy odbiorze prac Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie utylizacji papy.

6. Warunki płatności.

Warunkiem płatności faktury jest protokół odbioru robót oraz faktura wystawiona na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

7. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Remont schodów wejściowych do budynku dla nieruchomości położonej przy

ul. Młynarskiej 6A,B oraz C w Piławie Górnej” ”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 15.06.2023 r. do godz.: 13:00

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy”

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk