Ogłoszenie – remont pokrycia dachowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 18.08.2023r

OGŁOSZENIE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 48, 58-240 Piława Górna NIP: 8822128144 w imieniu, której działa zarządca:
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 48 w Piławie Górnej”

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę pn.:

„Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 48 w Piławie Górnej”

– wymiana pokrycia dachowego
– przemurowanie kominów
– wymiana rynien i rur spustowych – wywiezienie i utylizacja odpadów

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykona prace do dnia 30.11.2023 roku.

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania Umowy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN).
2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

7. Przyjmuje się ryczałtową formę wynagrodzenia.
8. Cena ofertowa za wykonanie Przedmiotu Zamówienia jest sumą kosztów wykonania wszystkich czynności, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
9. Wykonawca winien wycenić każdą czynność oraz związane z jej realizacją ryzyka oraz koszty pośrednie i bezpośrednio od niej zależne niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.
10. Opis Przedmiotu Zamówienia należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład niniejszego Ogłoszenia.

11. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, może wystawiać faktury częściowe.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny ofert

Kryterium nr 1 Cena brutto

Kryterium nr 2 Okres gwarancji

Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą łączną cenę brutto za realizację danej części zamówienia.

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

 • Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę łączną brutto za wykonanie zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 60.
 • Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:
 • Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

KC=Cn/Cbo×60pkt 

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana cena łączna brutto
Cbo – cena łączna brutto zaoferowana w badanej ofercie

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 

Kryterium nr 2: Okres gwarancji

Okres gwarancji

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

 • Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą ilość punktów – 40.
 • Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

KG=Gbo/Gn ×40 pkt 

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Gbo – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

 

Uwaga.
Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty proponujące gwarancję krótszą niż 36 miesięcy będą odrzucane.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji

 1. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. następującego wzoru:

  K = KC + KG

  O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tj. otrzyma najwięcej punktów.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje minimum 1 zadanie związane z: wymianą pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich w budynkach wielorodzinnych.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

3) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazując, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty – oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę min 150 000,00 zł

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę składa się pocztą elektroniczną na adres: zbmpg@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piastowskiej 15 a w Piławie Górnej w pokoju nr 2 – Sekretariat

Termin składania ofert: 31.08.2023 r. do godz. 11:00

Kontakt: zbmpg@wp.pl, tel.: 74 8371288

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 Przedmiar robót

 

 

Ogłoszenie – remont balkonów ul. Młynarska 6

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 28.07.2023r

OGŁOSZENIE

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w imieniu, której działa Prezes Zarządu z siedzibą ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna NIP 882-19-32-252

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamówienie o szacunkowej wartości netto mniejszej niż 130 000 zł,

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont balkonów w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Młynarskiej 6 w Piławie Górnej”

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę pn.: Remont balkonów w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Młynarskiej 6 w Piławie Górnej.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykona prace do dnia 31.10.2023 roku.

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania Umowy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN).
2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).
7. Przyjmuje się ryczałtową formę wynagrodzenia.
8. Cena ofertowa za wykonanie Przedmiotu Zamówienia jest sumą kosztów wykonania wszystkich czynności, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

9. Wykonawca winien wycenić każdą czynność oraz związane z jej realizacją ryzyka oraz koszty pośrednie i bezpośrednio od niej zależne niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.
10. Opis Przedmiotu Zamówienia należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład niniejszego Ogłoszenia.

11. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, może wystawiać faktury częściowe.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny ofert

Kryterium nr 1 Cena brutto

Kryterium nr 2 Okres gwarancji

Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą łączną cenę brutto za realizację danej części zamówienia.

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę łączną brutto za wykonanie zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 60.

Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

KC=Cn/Cbo ×60pkt

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana cena łączna brutto
Cbo – cena łączna brutto zaoferowana w badanej ofercie

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2: Okres gwarancji

Okres gwarancji

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

1) Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą ilość punktów – 40.

2) Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

KG=Gbo/Gn ×40 pkt

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Gbo – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Uwaga.
Minimalny okres gwarancji 48 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Oferty proponujące gwarancję krótszą niż 48 miesięcy będą odrzucane.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji.

 1. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. następującego wzoru:

  K = KC + KG

  O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tj. otrzyma najwięcej punktów.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje minimum 1 zadanie związane z: remontem balkonów w budynkach wielorodzinnych.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

3) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazując, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty – oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę min 150 000,00 zł.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę składa się pocztą elektroniczną na adres: zbmpg@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piastowskiej 15 a w Piławie Górnej w pokoju nr 2 – Sekretariat

Termin składania ofert: 11.08.2023 r. Kontakt: zbmpg@wp.pl, tel.: 74 8371288

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Zaproszenie do złożenia ofert – roczny przegląd budowlany budynków

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 05.07.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Rocznego przeglądu budowlanego budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2023r

4. Warunki płatności – Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą protokoły z przeglądu zgodnie z załącznikiem do zapytania wraz z fakturą wystawioną na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

5. Osoba wykonująca przeglądy winna posiadać stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz.: 13:00
Ilość budynków : 109

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Wykaz budynków.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego – ul. Piastowska 64

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, dnia 30.06.2023r

 

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1. Przedmiotem najmu jest:

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

 • stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT;
 • lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną;
 • lokal usytuowany jest na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów (prąd i wywóz nieczystości stałych)

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§1

1. Oferty można składać do dnia 14.07.2023 roku w Sekretariacie Zamawiającego do godziny 9.00.

2. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się 14.07.2023r godz. 10.00.

3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg odbędzie się również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty wg wzoru (załącznik nr 3) , w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać:
– imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia oferty;
– adres lokalu, o który ubiega się oferent;
– oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu;
– określenie branży;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu,
2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami :

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a telefonu: (074) 837 12 88.

 

Załączniki:

Oświadczenia załacznik nr 1 i zał nr 2.

Wzór umowy najmu.

Oferta przetargowa.

Zatwierdził

Bodnarczuk Agnieszka

Prezes Zarządu