Protokół z wyboru wykonawcy – ul. Piastowska 52

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 Piława Górna, dnia 16.06.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Wybór Wykonawcy zamówienia został dokonany przez Zamawiającego w oparciu o zaproszenie do składania ofert oraz ogłoszenie na stronie internetowej.

 

1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.”

2.  Porównanie ofert:

Wykaz Wykonawców, do których skierowano zapytanie oraz zaproszonych do złożenia ofert (wg daty wpływu): 

  1. Oferta nr 1 – Pracownia Projektowa KONSTRUKCJON Jacek Stasiak 58-160 Świebodzice ul. Gen. Wł. Andersa 15 na kwotę brutto 7 380,00 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) 
  2. Oferta nr 2 – Zakład Usług Technicznych „ANBUD” inż. Andrzej Budzyński ul. Kolejowa 3/1 57-200 Ząbkowice Śląskie na kwotę brutto 8 241,00 zł (osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100) 

3.  Nazwa wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem:

Zamawiający informuje, iż wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Pracownia Projektowa KONSTRUKCJON Jacek Stasiak 58-160 Świebodzice ul. Gen. Wł. Andersa 15.

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawia najkorzystniejszą cenę.

 

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZBICIE TYNKÓW

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 15.06.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Zbicie tynków wewnętrznych na ścianach oraz rozebranie podłóg w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78 w Piławie Górnej – budynki po pożarze.”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Zbicie tynków wewnętrznych na ścianach oraz rozebranie podłóg w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78 w Piławie Górnej – budynki po pożarze.” na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Przedmiar robót ma charakter poglądowy. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do tego typu robót.

Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien posiadać aktualne ubezpieczenie OC firmy na kwotę 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

3. Termin realizacji zamówienia – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Zbicie tynków wewnętrznych na ścianach oraz rozebranie podłóg w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78 w Piławie Górnej – budynki po pożarze.”>

do dnia 25.06.2021 r. do godz.: 14:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego).

 

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do składania ofert – kosztorys ul. Limanowskiego 14

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Limanowskiego 14

w Piławie Górnej

w imieniu, której działa: 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest: ,, Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

Zakres prac przy remont pokrycia dachowego obejmować powinien:

– wymianę pokrycia dachowego z dachówki betonowej/karpiówki (dwie opcje);

– jednostonne wzmocnienie krokwi

– wymiana obróbek blacharskich

– przemurowanie czap kominowych

– montaż ław kominiarskich

– montaż płotków przeciwśniegowych

– wstawienie okna dachowego w zamian za okno strychowego 

– wywiezienie gruzu

Zakres prac przy remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej – 8 LOKALI MIESZKALNYCH powinien obejmować:

– wymiana WLZ do budynku;

– Montaż ZK na zewnętrznej ścianie budynku;

– Montaż skrzynek licznikowych na parterze;

– Montaż skrzynki na zabezpieczenia przedlicznikowe;

– Wykonanie WLZ do mieszkań;

– Wykonanie instalacji oświetleniowej klatki – montaż lamp z czujnikiem ruchu;

– Źródła światła  (żarówki LED);

– Wykonanie instalacji oświetlenia na zewnątrz budynku – projektor LED z czujnikiem ruchu;

– Wykonanie instalacji wyłącznika PPOŻ – pożarowy wyłącznik prądu;

– Ochronnik przepięć klasy I i II;

– Tynkowanie bruzd;

– Dokumentacja pomiarowa;

– Rozplombowanie układów pomiarowych;

– Założenie plomb na układach pomiarowych po zakończeniu prac.

Zakres prac remont elewacji budynku powinien obejmować:

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

– usunięcie zwietrzałych i zawilgoconych tynków

– wykonanie tynków WTA w poziomie parteru

– wykonanie tynków zewnętrznych kategorii IV

– malowanie elewacji farbą krzemianową

3. Termin realizacji zamówienia – 3 tygodnie od daty otrzymania zlecenia 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 18.06.2021 r. do godz.: 14:00

Załączniki do zaproszenia: 

 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.


 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 26.05.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej.”

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej

3. Termin realizacji zamówienia – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<<Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 06.06.2021 r. do godz.: 14:00. 

Liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk