Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza Spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej
ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna, zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).

Oferta powinna zawierać:

 1. złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  (Dz. U.
  z 2017r. poz. 1089), o spełnieniu przez firmę audytorską warunków określonych
  w art. 69-73 tej ustawy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

 2. informacje o oferencie (forma prowadzonej działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów);

 3. cenę (netto i brutto w złotych) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdaniu finansowego zgodnego z wymagania art. 83 ustawy, o której mowa w pkt 1;

 4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

 5. doświadczenie i pozycja na rynku firm audytorskich oraz znajomość branży, w której działa Spółka.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki – nie otwierać” należy przesłać lub złożyć do dnia 01 lutego 2019r. do
godz. 14.00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki) pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna, lub w siedzibie Spółki- Sekretariat Zarządu adres j.w.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 22 lutego 2019 r.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz niedokonanie wyboru którejkolwiek oferty, bez podawania przyczyn.

Przetarg na najem lokalu użytkowego Piastowska 62

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej ul.  Piastowska 15 A ogłasza przetarg nieograniczony oraz negocjacje ceny NA NAJEM  LOKALU UŻYTKOWEGO NA TERENIE GMINY PIŁAWA GÓRNA PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 62

1. Z dniem 03.01.2017r. zostaje ogłoszony przetarg oraz negocjacje na najem lokalu użytkowego na terenie Gminy Piława Górna, który odbędzie się w Zarządzie Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. przy ul. Piastowska 15 A w Piławie Górnej w dniu 17 stycznia 2017r. o godz. 12.00.

2. Komisyjne otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się  w  terminie:
w dniu 17 stycznia 2017r. o godz. 12.00.   – negocjacje na lokal użytkowy przy ul. Piastowskiej 62

3. Oferty można składać w Sekretariacie ZBM Spółka z o.o. w Piławie Górnej  do dnia: 17.01.2017r. do godz. 11.30

4. Umowę najmu z oferentem, który wygra przetarg, podpisze Prezes ZBM Spółka z o.o. w Pławie Górnej ul. Piastowska 15A w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW PO POBRANIU ZAŁĄCZNIKA.

Piława Górna, dnia 03.01.2017r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
mgr inż. Zygmunt Wołek

Załącznik:

 1. Ogłoszenie wraz z wzorem oferty.

Przetarg na najem lokalu użytkowego Piastowska 62

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej ul. Piastowska 15 A ogłasza przetarg nieograniczony oraz negocjacje ceny

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA TERENIE GMINY PIŁAWA GÓRNA

 • 1
 1. Z dniem 19.10.2016 r.zostaje ogłoszony przetarg oraz negocjacje na najem lokalu użytkowego na terenie Gminy Piława Górna, który odbędzie się w Zarządzie Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. przy ul. Piastowska 15 A w Piławie Górnej w dniu 02 listopada 2016r. o godz. 12.00.

 1. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem:

Lp.

Adres

lokalu

Pow.

lokalu

w m2

Cena

Wywoławcza minimalnej stawki czynszu brutto za 1m²(bez opłat za media )

Kaucja zabezpieczająca

Branża

Wyposażenie

lokal

1

ul. Piastowska 62 18,30 m²

Cena –7,30 zł brutto

Do negocjacji

Tak

Nie powodująca uciążliwości

Lokal zlokalizowany jest w centrum Piławy Górnej, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, WC w lokalu, brak ogrzewania

Komisyjne otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w terminie:

02.11.2016r godz. 12.00 – negocjacje na lokal użytkowy przy ul. Piastowskiej 62

 1. Oferty można składać w Sekretariacie ZBM Spółka z o.o. w Piławie Górnejdo dnia:

02.11.2016r. do godz. 11.30

 1. Umowę najmu z oferentem, który wygra przetarg, podpisze Prezes ZBM Spółka z o.o. w Pławie

Górnej ul. Piastowska 15A w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • 2

Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni.

 • 3
 1. Przetarg może odbyć się także w przypadku wpłynięcia jednej oferty spełniającej wymogii warunki określone wogłoszeniu o przetargu.
 • 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 1. Złożenie oferty wg wzoru, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musisię znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy oraz dane oferenta.

 • 5

1.Oferta powinna mieć czytelną formę.

2.Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest

osoba prawna lub inny podmiot,

 1. Datę sporządzenia oferty;
 2. Adres lokalu, o który ubiega się oferent;
 3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń
 4. Oferowaną wysokość stawki czynszu BRUTTO za 1m²powierzchni użytkowej lokalu (bez opłat zamedia)
 5. Określenie branży,
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu,
 7. NIP.

 1. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami :

1 Oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatku, najmu, dzierżawy

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru oraz umowa Spółki
 2. Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

W/w dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu.

W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć stosowne oświadczenie.

 • 6

1.Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-krotnej zaproponowanej przez oferenta opłaty czynszowej wraz z opłatami za media za dany lokal.

2.Kaucję zabezpieczająca powinna być wpłacona w formie gotówki.

3.Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego zdania lokalu.

 1. Nie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.
 • 7

Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na własny koszt i zobowiązany jest uzyskać zgodę wynajmującego.

 • 8

Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

 • 9

W celu obejrzenia lokali należy zgłosić się do Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. ul. Piastowska 15a, tel. 074/8371-288 od pn – pt w godz. 8.00 – 14.00

 • 10

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

mgr inż. Zygmunt Wołek

Załącznik:

 1. Treść przetargu + oferta przetargowa.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Piastowska 40a

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej ul.  Piastowska 15 A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej

§ 1
1.    Z dniem 25.07.2016 r.  Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. przy ul. Piastowska 15 A w Piławie Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy
ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej.
2.    Lokal o powierzchni użytkowej 85,54 m², zlokalizowany jest w centrum miasta, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń biurowych oraz sanitariatu
3.    Udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 49/1  obręb Kopanica – 62,69%

Nieruchomość z łatwym dostępem do obiektów handlowo -usługowych, użyteczności publicznej,      szkoły, przedszkola, kościoła, komunikacji miejskiej położony w centrum miasta
•    opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 328,00 zł
•    lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, wodna – kanalizacja, ogrzewanie elektryczne
•    cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w gruncie  85. 000,00 zł brutto
•    wysokość wadium – 8.500,00 zł
•    postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
•    nieruchomość wolna jest od długów i ciężarów
•    częściami wspólnymi do użytku wszystkich właścicieli pozostaje: korytarz

UWAGA:
W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub adaptacyjnych, nabywca lokalu jest zobowiązany do sporządzenia projektu adaptacji lokalu lub uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do        prowadzenia robót adaptacyjnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul.     Piastowskiej 15a w Piławie Górnej, w dniu 10.08.2016 roku o godz. 12.00.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić w kasie ZBM Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej lub przesłać na konto ZBM Sp. z o.o. nr 67 1090 2301 0000 0177 6984 ustalone wadium dla nieruchomości najpóźniej w dniu 10.08.2016r do godz. 11.00 (godzina dot. wadium wpłaconego w kasie Spółki).
Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości dla której zostało wpłacone.

Dowód wpłaty lub kserokopię przelewu należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty     zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Najwyższa osiągnięta w przetargu cena stanowi podstawę ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do podpisania protokołu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin uiszczenia należności za nieruchomość ustala się najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem podpisania umowy notarialnej, jednak nie później niż w okresie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie terminu wpłaty w/w należności powoduje przepadek wadium  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

UWAGA!
Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo jego unieważnienia lub odwołania, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.
Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godz. 10.00-14.00 pod nr tel (74) 8371-288

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
(-) Zygmunt Wołek

Przetarg – Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego (dachówka karpiówka) na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 20 w Piławie Górnej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – 126661-2016

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

„Wymianę pokrycia dachowego ceramicznego (dachówka karpiówka) na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 20 w Piławie Górnej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego ceramicznego (dachówka karpiówka) na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 20 w Piławie Górnej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego obejmuje m.in.:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego krytego dachówką ceramiczną.
2. Wzmocnienie konstrukcji dachu jednostronnie.
3. Wymiana rynien i rur spustowych  z blachy stalowej ocynkowanej oraz obróbek blacharskich z   blachy stalowej powlekanej.
4. Ułożenie folii izolacyjnej.
5. Ułożenie nowej dachówki ceramicznej karpiówki – ułożona podwójnie w koronkę – koloru ceglanego.
6. Zamontowanie okien wyłazowych.
7. Zamontowanie akcesoriów pokryć dachowych (ławy kominiarskie, płotki przeciwśniegowe, wyłazy kominiarskie).

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych obejmuje m.in.:

1. Wykonanie wykopu.
2. Naprawa ścian fundamentowych – uzupełnienie ubytków
3. Wykonanie izolacji pionowej folią kubełkową.
4. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
5. Zasypanie wykopu.
6. Rozebranie i ponowne ułożenie kostki chodnikowej.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze (Załącznik nr 7 do SIWZ) ilości i wielkości są orientacyjne. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie UZP pod nr 126661-2016 w dniu 08.07.2016 roku, na stronie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. www.zbmpilawagorna.pl i tablicy ogłoszeń w budynku ZBM Sp. z oo. ul. Piastowska 15A w dniu 11.07.2016r
2. Termin wykonania zamówienia:
okres realizacji robót –  dwa miesiące od dnia podpisania umowy.
3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia
1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennych przez cały czas postępowania przez cały czas postępowania kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1.
Cena brutto
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:
1.    Oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za wykonanie usługi otrzyma największą ilość punktów- 80
2.    Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punków obliczoną według poniższego wzoru :

Kc = x 80pkt

Gdzie:
Kc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto
Cbo – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Kryterium 2
Okres gwarancji
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:
1.    Oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za wykonanie usługi otrzyma największą ilość punktów- 20
2.    Oferty pozostałych Wykonawców otrzymaną ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

KG =  x 20 pkt

Gdzie:
Kc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana gwarancja
Cbo – najwyższa zaoferowana gwarancja
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, za który zostanie przyznane 0 pkt. Maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy, za który zostanie przyznane 20 pkt.
Jeżeli Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego okresu gwarancji otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.
2. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną

K = KC + KG

O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny.

4.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ukazała się na stronie internetowej  www.zbmpilawagorna.pl lub można ją odebrać w zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z oo.
ul.   Piastowska 15a w Piławie Górnej.
Koszt pobrania dokumentacji przetargowej w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,00 zł + 23% VAT.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPISU SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania z mocy art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy     Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia w oparciu o załączone oświadczenie     Wykonawcy;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia z mocy art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     wykonania zamówienia z mocy art.22 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art.24 ust.1 Ustawy Pzp.
3. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art.24 ust.2 Ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna), nie później niż do dnia 28.07.2016r roku godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Piastowska 15A Piława Górna w dniu 28 .07.2016 roku o godzinie 10.30

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

PREZES

mgr  inż. Zygmunt Wołek

Załączniki:

 1. Treść ogłoszenia.
 2. Specyfikacja.
 3. Załącznik nr 1.
 4. Załącznik nr 2.
 5. Załącznik nr 3.
 6. Załącznik nr 4.
 7. Załącznik nr 5.
 8. Załącznik nr 6.
 9. Załącznik nr 7 izolacja.
 10. Załącznik nr 7 dach.
 11. Załącznik nr 8 projekt umowy.
 12. Załącznik nr 9.

Przetarg nieograniczony – Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego (dachówka karpiówka) na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 17 w Piławie Górnej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – 126529-2016

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

„Wymianę pokrycia dachowego ceramicznego (dachówka karpiówka) na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 17 w Piławie Górnej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego ceramicznego (dachówka karpiówka) na budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 17 w Piławie Górnej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego obejmuje m.in.:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego krytego dachówką ceramiczną.
2. Wzmocnienie konstrukcji dachu jednostronnie.
3. Przemurowanie kominów 3 szt na strychu i ponad dachem.
4. Wymiana rynien i rur spustowych  z blachy stalowej ocynkowanej oraz obróbek blacharskich z   blachy stalowej powlekanej.
5. Ułożenie folii izolacyjnej.
6. Ułożenie nowej dachówki ceramicznej karpiówki – ułożona podwójnie w koronkę – koloru ceglanego.
7. Zamontowanie okien wyłazowych.
8. Zamontowanie akcesoriów pokryć dachowych (ławy kominiarskie, płotki przeciwśniegowe, wyłazy kominiarskie).

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych obejmuje m.in.:

1. Wykonanie wykopu.
2. Naprawa ścian fundamentowych – uzupełnienie ubytków
3. Wykonanie izolacji pionowej folią kubełkową.
4. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
5. Zasypanie wykopu
Podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze (Załącznik nr 7 do SIWZ) ilości i wielkości są orientacyjne. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie UZP pod nr 126529-2016 w dniu 08.07.2016 roku, na stronie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. www.zbmpilawagorna.pl i tablicy ogłoszeń w budynku ZBM Sp. z oo. ul. Piastowska 15A w dniu 11.07.2016r
2. Termin wykonania zamówienia:
okres realizacji robót –  dwa miesiące od dnia podpisania umowy.
3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia
1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennych przez cały czas postępowania przez cały czas postępowania kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1.
Cena brutto
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:
1.    Oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za wykonanie usługi otrzyma największą ilość punktów- 80
2.    Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punków obliczoną według poniższego wzoru :

Kc = x 80pkt

Gdzie:
Kc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto
Cbo – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Kryterium 2
Okres gwarancji
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:
1.    Oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za wykonanie usługi otrzyma największą ilość punktów- 20
2.    Oferty pozostałych Wykonawców otrzymaną ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

KG =  x 20 pkt

Gdzie:
Kc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana gwarancja
Cbo – najwyższa zaoferowana gwarancja
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, za który zostanie przyznane 0 pkt. Maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy, za który zostanie przyznane 20 pkt.
Jeżeli Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego okresu gwarancji otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.
2. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną

K = KC + KG

O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny.

4.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ukazała się na stronie internetowej  www.zbmpilawagorna.pl lub można ją odebrać w zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z oo.
ul.   Piastowska 15a w Piławie Górnej.
Koszt pobrania dokumentacji przetargowej w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,00 zł + 23% VAT.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPISU SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania z mocy art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy     Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia w oparciu o załączone oświadczenie     Wykonawcy;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia z mocy art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     wykonania zamówienia z mocy art.22 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art.24 ust.1 Ustawy Pzp.
3. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art.24 ust.2 Ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna), nie później niż do dnia    27.07.2016r roku godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Piastowska 15A Piława Górna w dniu 27 .07.2016 roku o godzinie 10.30

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

PREZES
mgr  inż. Zygmunt Wołek

Załączniki:

 1. Treść ogłoszenia.
 2. Specyfikacja.
 3. Załącznik nr 1.
 4. Załącznik nr 2.
 5. Załącznik nr 3.
 6. Załącznik nr 4.
 7. Załącznik nr 5.
 8. Załącznik nr 6.
 9. Załącznik nr 7 izolacja.
 10. Załącznik nr 7 przedmiar.
 11. Załącznik nr 8 projekt umowy.
 12. Załącznik nr 9.