Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, dnia 17 styczeń 2022

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

1. Przedmiotem najmu jest:

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Piastowskiej 62 o powierzchni użytkowej 18,30 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości).

 • miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodzeprzetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT;
 • lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną;
 • lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym, wejście z boku budynku.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów.

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288.
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu).

§1

1. Oferty można składać do dnia 26.01.2022 roku w Sekretariacie Zamawiającego do godziny 11.00.

2. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się 26.01.2022r godz. 12.00.

3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg odbędzie się również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty wg wzoru (załącznik nr 3) , w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy.

Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • adres lokalu, o który ubiega się oferent;
 • oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 • określenie branży;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu.

2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami:

 • oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru;
 • aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej.

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a lub pod numerem telefonu: (074) 837 12 88.

                                                                                                          Zatwierdził

                                                                                                        Bodnarczuk Agnieszka

                                                                                                         Prezes Zarządu

 

Ogłoszenie wyników przetargu

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax. (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365 Kap.Zakł.Sp. 609.000

—————————————————————————————————————————————

                                                                                          Piława Górna, dnia 10.07.2020r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

 

             Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że w postępowaniu przetargowym, które odbyło się w dniu 08.07.2020 roku na:

„Najem lokalu użytkowego położonego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m²”

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo –  handlowej

wpłynęła jedna oferta spełniające warunki specyfikacji.

Oferta nr 1

Karolski Dobrosława

ul. Plac Piastów Śląskich 4/2

58- 240 Piława Górna

Cena : 9,10 zł/m²  (słownie : dziewięć złotych 10/100).

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655.) Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1.

 

                                                                                                          Zatwierdził

                                                                                                           Agnieszka Bodnarczuk

                                                                                                                  Prezes Zarządu

 

 

 

Przetarg na najem lokalu użytkowego

                                                         

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 1. Przedmiotem najmu jest::

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

 • miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m² brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT
 • lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną;
 • lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym, wejście od ulicy.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów.

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288

3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§ 1

1. Oferty można składać do dnia 09.07.2020 roku w Sekretariacie Zamawiającego do godziny 11.00

2.  Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się  09.07.2020r godz. 12.00

3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

§ 2

   1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§ 3

1. Przetarg odbędzie się również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej wymogi                                 i warunki określone w  ogłoszeniu o przetargu

§ 4    

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty wg wzoru (załącznik nr 3) , w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy

           Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać

  imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

– datę sporządzenia oferty;

– adres lokalu, o który ubiega się oferent;

– oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1m² powierzchni użytkowej lokalu

– określenie branży

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu,

2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami :

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§ 5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora   przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

     § 6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na  koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

      § 7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

                              § 8                     

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej  Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00  w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a  telefonu:

(074) 837 12 88.

Piława Górna, dnia 25 czerwiec 2020

 

Zatwierdzam Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk

 

Oferta przetargowa

Oświadczenia

Wzór umowy najmu

IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 40a

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Spółka z o.o. w Piławie Górnej

ul.  Piastowska 15 A

ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

przy ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej

 

1. Z dniem 09.01.2020r. Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. przy ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej. 

2. Lokal o powierzchni użytkowej 85,54 m2, zlokalizowany jest w centrum miasta w budynku dwurodzinnym, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne. Lokal znajduje się na paterze i składa się z:

 – przedpokoju o powierzchni:    10,36 m2

– pokoju I o powierzchni:           18,05 m2

– pokoju II o powierzchni:           5,78 m2

– pokoju III o powierzchni:        11,60 m2

– pokoju IV o powierzchni:        11,38 m2

– pokoju V o powierzchni:           7,39 m2

– pokoju z aneksem kuchennym: 18,30 m2

– wc  o powierzchni:                      2,68 m2

3. Do lokalu przynależy teren zielony zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1

4. Udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 49/1  obręb Kopanica ? 62,69%

         Nieruchomość z łatwym dostępem do obiektów handlowo -usługowych, użyteczności publicznej,  szkoły, przedszkola, kościoła, komunikacji miejskiej.

 • cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w gruncie  74 400 zł brutto
 • (słownie: siedemdziesiąt cztery złote czterysta 00/100)
 • wysokość wadium – 7 500 (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
 • postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 • nieruchomość wolna jest od długów i ciężarów
 • częściami wspólnymi do użytku wszystkich właścicieli pozostaje: korytarz                                       

         UWAGA!

          W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub adaptacyjnych, nabywca nieruchomości,  jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt, projektu jej adaptacji oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

        Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul.   Piastowskiej 15a w Piławie Górnej w dniu 05.02.2020 roku o godz. 12.00.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić przelewem na konto ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej numer:

67 1090 2301 0000 0177 6984

ustalone wadium dla nieruchomości najpóźniej w dniu 03.02.2020 r. Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości dla której zostało wpłacone.

Dowód wpłaty lub kserokopię przelewu należy okazać komisji przetargowej.

         O wyborze ofert lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

         W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez obojga małżonków.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Najwyższa osiągnięta w przetargu cena stanowi podstawę ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

         Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o minimalne postąpienie.

W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

         Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do podpisania protokołu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

         Termin uiszczenia należności za nieruchomość ustala się najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem podpisania umowy notarialnej, jednak nie później niż w okresie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie terminu wpłaty w/w należności powoduje przepadek wadium   a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

         Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  

         UWAGA!

         Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo jego unieważnienia lub odwołania, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

         Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, będą mogły ją obejrzeć, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

         Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godz. 10.00-14.00 pod nr tel (74) 8371-288, 510 278955                                                                                           

Załącznik graficzny nr 1

Szkic lokalu mieszkalnego

 


                                      Zatwierdził:

                                                                       Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

                                                                                               Agnieszka Bodnarczuk