Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 130 tys. zł

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września r. – Prawo zamówień publicznych

REMONT BALKONÓW I WEJŚĆ DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 6 W PIŁAWIE GÓRNEJ” z podziałem na części:

Część 1

Remont balkonów

Część 2

Remont wejść do budynku

link do platformy na której prowadzone jest postępowanie:

 

Przetarg nieograniczony na remont balkonów i wejść do budynku przy ulicy Młynarskiej 6 w Piławie Górnej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 25.08.2022 r.

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie

” Remont balkonów i wejść do budynku wielorodzinnego przy ul. Młynarskiej 6 w Piławie Górnej”

 

Kliknij w link do platformy, na której prowadzone jest postępowanie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/09428d8a-00b4-45fa-b266-313ab7664192

 

Przetarg nieograniczony na odbudowę dachu po pożarze

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej

ul.  Piastowska 15 A działając w imieniu

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piastowskiej 76

i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piastowskiej 78 w Piławie Górnej 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na odbudowę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych – budynek po pożarze.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz Oferta wykonawcy

Oświadczenia

Podwykonawstwo

Zobowiazanie podmiotow

Grupa kapitałowa

Doświadczenie

Osoby do realizacji zamówienia

RODO

Piastowska 76

Projekt umowy – Piastowska 76

Projekt budowlany Piastowska 76

STWiOR Piastowska 76

Piastowska 76 – przedmiar

Plan sytuacyjny

Rzut poddasza

Konstrukcja stropu nad I piętrem

Konstrukcja więźby dachowej

Rzut dachu

Przekrój A-A

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

Elewacja frontowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Piastowska 78

Projekt umowy – Piastowska 78

Projekt budowlany Piastowska 78

STWiOR Piastowska 78

Piastowska 78 – przedmiar

Plan sytuacyjny

Rzut poddasza

Konstrukcja stropu nad I piętrem

Konstrukcja więźby dachowej

Rzut dachu

Przekrój A-A

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

Elewacja frontowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

 

Informacja o unieważnieniu przetargu

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

     Tel./fax (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365

——————————————————————————————————————————————————

Piława Górna, 09.07.2020

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 30 000 EURO PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających na: „Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78.”

Do upływu terminu składania ofert – 06.07.2020 r. do godz. 13:00 – złożono 1 ofertę:

Numer oferty Nazwa wykonawcy i adres Oferowana cena brutto Okres gwarancji
1. Murarstwo – Ciesielstwo
Jan Sochanowski
oś. Podgórskie 32
58-260 Bielawa
Piastowska 76 – 234 441,55 zł
Piastowska 78 – 596 255,32 zł
84 miesiące

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk