Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2024r.

 

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1. Przedmiotem najmu jest:

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Młynarskiej 6a o powierzchni użytkowej 28,00 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

 • stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT
 • lokal jest wyposażony w wc , instalacje: elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe
 • lokal usytuowany jest na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów (prąd i gaz)

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§1

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2024 o godz.12:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej.
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.04.2024 do godziny 14:00 potwierdzić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia.
3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępowanie ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Po ustaleniu zgłoszenia postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygra.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Potwierdzenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia do dnia 18.04.2024 do godziny 14:00 wraz z wymaganymi dokumentami tj:

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.
2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.
3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.
2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a telefonu: (074) 8371 288.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Zatwierdził

Bodnarczuk Agnieszka

Prezes Zarządu

Zakaz użytkowania ,,kopciuchów”

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 14.02.2024r.

Zakaz użytkowania ,,kopciuchów” od dnia 1 lipca 2024 roku

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą antysmogową obowiązującą na Dolnym Śląsku zakazuje się od 1 lipca 2024 roku użytkowania ,,kopciuchów”, czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy. Zaliczamy do nich piece kaflowe, kuchnie węglowe, piece typu „koza” poniżej trzeciej klasy oraz niektóre kominki, określone przez uchwałę antysmogową.

Piława Górna oferuje wsparcie mieszkańcom, którzy jeszcze nie wymienili takich źródeł ciepła. W ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”, na który zdobyliśmy aż 1.225.000,00 mln zł, mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie, a jego wysokość uzależniona będzie od dochodów i może wynieść nawet 90% kosztów.

Na stronie www.pilawagorna.pl dostępne są szczegółowe informacje o wszystkich programach, dzięki którym mieszkańcy mogą otrzymać pieniądze. Miedzy innymi są to :

1.Program ,,Ciepłe Mieszkanie” – program skierowany do właścicieli mieszkań
w budynkach wielorodzinnych;
2. Program ,,Czyste Powietrze”– program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych.

Jednocześnie informujmy, że Gmina Piława Górna złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
o przyznanie środków na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych – Program ,,Ciepłe Mieszkanie”- II edycja
Program skierowany jest do:
1) osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Piławy Górnej wynikający z:

• prawa własności,

• ograniczonego prawa rzeczowego,

• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

2) wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Szczegółowe informacje, wyjaśnienia i pomoc w przygotowaniu wniosku można otrzymać w siedzibie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Rynek 36) . Punkt udziela wsparcia w poniedziałki, środy, czwartki (7.30-15.30), we wtorki (7.30-16.00), w piątki (7.30-15.00), tel: 517 566 669 lub 519 422 470, email: akupis@stowarzyszeniezd.pl, czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl.

Ogłoszenie – nabór na samodzielne stanowisko Główny Księgowy

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Pilawa Gorna, 09.02.2024 r.

 

Nabór na samodzielne stanowisko: Główny Księgowy

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Główny Księgowy

1. Miejsce wykonywania pracy:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej, ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska pracy:

Główny Księgowy

3. Określenie niezbędnych wymagań:

3.1. Wymagania niezbędne:

3.1.1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

3.1.2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.1.3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo popełnione umyślnie,

3.1.4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3.1.5. nieposzlakowana opinia,

3.1.6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

3.1.7. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie bądź ekonomiczne wyższe studia zawodowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i co najmniej 5 lat praktyki w księgowości

3.2. Wymagania dodatkowe:

3.2.1. preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające optymalnie długą praktykę w księgowości,

3.2.2. bardzo dobra znajomość przepisów i zagadnień księgowych, podatkowych, planu kont oraz  dyscypliny finansów,

3.2.3. wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych i programów sprzedażowych,

3.2.4. znajomość zagadnień kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych,

3.2.5. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

3.2.6. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia zestawień, prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

3.2.7. samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja, wysoka kultura osobista,

3.2.8. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, terminowość, inicjatywa,

3.2.9. umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku Głównego Księgowego:

4.1. prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego wraz z wymaganymi ewidencjami, nadzór nad księgowością podmiotów, których rachunkowość prowadzona jest na podstawie zawartych przez Spółkę umów,

4.2. obsługa systemu bankowego Spółki, wykonywanie przelewów, przestrzeganie terminów płatności zobowiązań,

4.3. nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów księgowych, ich terminowa ewidencja, kwalifikacja dokumentów źródłowych ze względu na podatki VAT/CIT,

4.4. sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości,

4.5. opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata, bieżąca analiza ich realizacji,

4.6. prowadzenie spraw płacowych w Spółce,

4.7. przygotowywanie deklaracji ZUS, obsługa programu Płatnik,

4.8. prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

4.9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółki oraz organy nadzorujące.

5. Warunki zatrudnienia na stanowisku: 

Praca biurowa, w budynku Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o. na parterze. Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera. Czas pracy w godzinach od 7.00-15.00.

6. Wymagane dokumenty:

6.1. list motywacyjny,

6.2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

6.3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6.4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,

6.5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

6.6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego księgowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna, w terminie do 22 marca 2024 roku.

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, o terminie i miejscu rozmowy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nieodebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                       Agnieszka Bodnarczuk

                                                                                                           Prezes  Zarządu

Ogłoszenie – remont pokrycia dachowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 18.08.2023r

OGŁOSZENIE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 48, 58-240 Piława Górna NIP: 8822128144 w imieniu, której działa zarządca:
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 48 w Piławie Górnej”

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę pn.:

„Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 48 w Piławie Górnej”

– wymiana pokrycia dachowego
– przemurowanie kominów
– wymiana rynien i rur spustowych – wywiezienie i utylizacja odpadów

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykona prace do dnia 30.11.2023 roku.

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania Umowy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN).
2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

7. Przyjmuje się ryczałtową formę wynagrodzenia.
8. Cena ofertowa za wykonanie Przedmiotu Zamówienia jest sumą kosztów wykonania wszystkich czynności, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
9. Wykonawca winien wycenić każdą czynność oraz związane z jej realizacją ryzyka oraz koszty pośrednie i bezpośrednio od niej zależne niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.
10. Opis Przedmiotu Zamówienia należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład niniejszego Ogłoszenia.

11. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, może wystawiać faktury częściowe.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny ofert

Kryterium nr 1 Cena brutto

Kryterium nr 2 Okres gwarancji

Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą łączną cenę brutto za realizację danej części zamówienia.

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

 • Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę łączną brutto za wykonanie zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 60.
 • Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:
 • Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

KC=Cn/Cbo×60pkt 

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana cena łączna brutto
Cbo – cena łączna brutto zaoferowana w badanej ofercie

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 

Kryterium nr 2: Okres gwarancji

Okres gwarancji

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

 • Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą ilość punktów – 40.
 • Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

KG=Gbo/Gn ×40 pkt 

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Gbo – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

 

Uwaga.
Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty proponujące gwarancję krótszą niż 36 miesięcy będą odrzucane.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji

 1. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. następującego wzoru:

  K = KC + KG

  O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tj. otrzyma najwięcej punktów.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje minimum 1 zadanie związane z: wymianą pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich w budynkach wielorodzinnych.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

3) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazując, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty – oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę min 150 000,00 zł

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę składa się pocztą elektroniczną na adres: zbmpg@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piastowskiej 15 a w Piławie Górnej w pokoju nr 2 – Sekretariat

Termin składania ofert: 31.08.2023 r. do godz. 11:00

Kontakt: zbmpg@wp.pl, tel.: 74 8371288

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 Przedmiar robót