Zaproszenie do złożenia oferty – remont dachu ul. Kwiatowa 1

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna 04.04.2022r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa

przy ul. Kwiatowej 1

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia i ewentualnym wzmocnieniem więźby w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej” w tym:

– przemurowanie kominów;

– ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachowej poprzez dwustronne nabicie desek;

– wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni;

– wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z zastosowaniem blachy tytan-cynk.

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zgoda WUOZ z dnia 10.06.2020

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 300 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 200 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokołu odbioru.

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.08.2022 r.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Kryteria oceny ofert – Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w zapytaniu warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania, złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

5.1. Cena – waga 70%

5.2. Gwarancja – waga 30%

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie. Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<,,Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia i ewentualnym wzmocnieniem więźby w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej”>>

do dnia 29.04.2022 r. do godz.: 13:00

 

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o

Bodnarczuk Agnieszka

 

Zaproszenie do złożenia oferty – remont lokalu mieszkalnego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 Piława Górna, 14.02.2022r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 64 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

NIP: 882-19-32-252 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Mieszkanie zlokalizowane na poddaszu w budynku wielorodzinnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i pomieszczenia higieniczno – sanitarnego o łącznej powierzchni użytkowej 23,30 m². Posadzki wykonane z płyt paździerzowych pokryte wykładziną PCV. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana i płycinowa. Na ścianach i sufitach tynki tradycyjne cementowo-wapienne. Ogólny stan techniczny lokalu określa się jako zły. 

ZAKRES ROBÓT:

 1. Pomieszczenie higieniczno sanitarne należy przebudować, ponieważ nie spełnia warunków stawianych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dział III, rozdział VI.  
 2. Należy usunąć wykładzinę podłogową, płyty paździerzowe, wyczyścić przestrzeń pomiędzy belkami następnie wypoziomować belki stropowe, przestrzeń pomiędzy nimi wypełnić wełną mineralną, na nie nabić płytę OSB i wykonać posadzkę z wykładziny.
 3. Tynki na ścianach i suficie, miejscami straciły swoją pierwotną przyczepność do podłoża. Należy je w tych miejscach zbić i wykonać tynki wewnętrzne III kategorii.
 4. Należy wymienić stolarkę drzwiową szt. 4 w tym drzwi wejściowe do lokalu.
 5. Należy wykonać instalację centralnego ogrzewania –  elektryczną.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu – klucze dostępne u Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 50 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokół odbioru.   

3. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 31.05.2022 roku

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 64 w Piławie Górnej”

do dnia 28.02.2022 r.  do godz. 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz„Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, dnia 17 styczeń 2022

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

1. Przedmiotem najmu jest:

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Piastowskiej 62 o powierzchni użytkowej 18,30 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości).

 • miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodzeprzetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT;
 • lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną;
 • lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym, wejście z boku budynku.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów.

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288.
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu).

§1

1. Oferty można składać do dnia 26.01.2022 roku w Sekretariacie Zamawiającego do godziny 11.00.

2. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się 26.01.2022r godz. 12.00.

3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg odbędzie się również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty wg wzoru (załącznik nr 3) , w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy.

Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • adres lokalu, o który ubiega się oferent;
 • oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 • określenie branży;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu.

2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami:

 • oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru;
 • aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej.

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a lub pod numerem telefonu: (074) 837 12 88.

                                                                                                          Zatwierdził

                                                                                                        Bodnarczuk Agnieszka

                                                                                                         Prezes Zarządu