Ogłoszenie

 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z. o. o. w Piławie Górnej informuje iż, obsługa interesantów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną zbmpg@wp.pl lub pod numerami telefonów:

74 8371 288

506 145 963

Wpłat prosimy dokonywać elektronicznie.

Odwołane zostają dyżury Prezesa Spółki w sprawie przyjmowania interesantów.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

             Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej informuje, że w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa zawiesza wyjście pracowników w celu odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych.

            W związku z powyższym prosimy mieszkańców o podawanie na dzień 15.12.2020 roku stanu wodomierza poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 748371288, pod adresem mailowym zbmpg@wp.pl bądź w formularzu widocznym na stronie internetowej.
W przypadku braku informacji o stanie licznika do końca miesiąca grudnia, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.  rozliczy zużycie wody i ścieków na podstawie danych z poprzednich trzech lat.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 03.11.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 76 58-240 Piława Górna

NIP: 8822028709

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 78 58-240 Piława Górna

NIP: 8822028566

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

3. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja zadania:

  „ Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i ul. Piastowskiej 78” – określonego projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne w siedzibie zarządcy budynków- Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp z o.o. ul. Piastowska 15a  58-240 Piława Górna

Wartość zamówienia  odpowiednio:

Piastowska 76 – 130 114,74 zł brutto

Piastowska 78 – 380 155,42 zł brutto

4. Termin wykonania zamówienia – 28.02.2021r (planowany termin realizacji zadania).

 

5. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie osobnych faktur wystawionych na Wspólnoty Mieszkaniowe, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6 Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<< Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja zadania:

  „ Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i ul. Piastowskiej 78”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 09.11.2020 r. do godz.: 13:00.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające,  że osoby ubiegające  się o zamówienie posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby, polisę OC oraz zestawienie doświadczenia zawodowego remontów wykonywanych na obiektach znajdujących się w strefie konserwatorskiej.

Załączniki do zaproszenia:

 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.


 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej  ul. Piastowska 15a ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Pracownik ds. administracyjno – technicznych

 

Zakres podstawowych czynności:

– nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych

– nadzór nad realizacja usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych na nieruchomościach przez firmy zewnętrzne

– bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych do wykonania

– zlecanie prac z zakresu bieżącej obsługi i konserwacji nieruchomości: sporządzanie dokumentacji związanej z bieżącą realizacją zadań.

– nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych,  nadzór nad realizacja zaleceń pokontrolnych, prowadzenie książki obiektu budowlanego

– odbiór techniczny prac remontowo-budowlanych wynikających z umówi zawartych porozumień, weryfikacja kosztów, nakładów

– obsługa klienta w zakresie zgłaszanych awarii

– udział w sporządzaniu rocznych planów remontów

 

Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie

wykształcenie średnie kierunkowe w branży budowlanej lub pokrewnej

– minimum roczne doświadczenie w branży budowlanej lub pokrewnej

– dobra znajomość prawa budowlanego

– dobra organizacja pracy własnej

– prawo jazdy kat. B

– znajomość pakietu MS OFFICE

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe mile widziane:

– umiejętność pracy w zespole

– uprawnienia budowlane

– umiejętność czytania i interpretacji przepisów

 

Warunki pracy:

Pełny etat ( 40 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwości uzyskania umowy na czas nieokreślony. Praca w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku,

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.