Przetarg nieograniczony na remont balkonów i wejść do budynku przy ulicy Młynarskiej 6 w Piławie Górnej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 03.08.2022 r.

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie

” Remont balkonów i wejść do budynku wielorodzinnego przy ul. Młynarskiej 6 w Piławie Górnej”

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Opis Zamówienia

3. Doświadczenie

4. Oświadczenie

5. Wzór umowy

6. Przedmiar robót

7. SWZ

 

Zaproszenie do złożenia oferty – remont dachu ul. Chrobrego 34

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu pokrycia dachowego papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w
Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 2019 ).

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,, Wykonanie remontu pokrycia dachowego papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej”

 

Zakres prac:
– przemurowanie kominów z cegieł – 3,705 m³
– wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek – 50,00 m
– wymiana deskowania z desek o gr 25 mm na styk – 54,45 m²
– jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych – 70,00 m
– wymiana pokrycia z papy na pokrycie warstwą papy podkładowej i wierzchniego krycia
termozgrzewalne – 181,50 m²
– rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku – 33,00 m
– rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, z blachy nienadającej się do użytku – 31,96 m²
– obróbki z blachy ocynkowanej – 37,76 m²
– montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej – 33,00 m
– montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – 44,00 m
– wywiezienie papy
– wywiezienie gruzu
– postawienie rusztowania – 96,00 m²

 

Przedmiar robót załączony do zapytania ma charakter poglądowy.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do tego typu robót.
Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie
ponosi Wykonawca.

 

3. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

 

4. Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 100 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokołu odbioru.

 

5. Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

6. Przy odbiorze prac Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie utylizacji papy.

 

7. Warunki płatności.
Warunkiem płatności faktury jest protokół odbioru robót oraz faktura wystawiona na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

8. Miejsce i termin składania ofert.

 

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów, wymianą pokrycia na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 20.06.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk

Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana instalacji elektrycznej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bolesława Chrobrego 11
58-240 Piława Górna

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”.

 

Szczegółowy zakres prac:

 

– Wprowadzić istniejący kabel YAKY 4 x 25 mm2 do ZG (RBK 00) na parterze klatki schodowej
– Zabudować na parterze klatki schodowej ZG (RBK 00) oraz ogranicznik przepięć T1 i zabezpieczenie S304 C40
– Wyprowadzić wlz przewodem YDY 5×10 mm2 pod tynkiem do zabezpieczenia przedlicznikowego na parterze, pierwszym piętrze oraz na drugim piętrze
– Wymiana istniejących tablic licznikowych i montaż szafek 3-fazowych
– Wyprowadzić linie zasilające poszczególnych mieszkań przewód YDYżp 5×4 mm2 i połączyć z instalacją mieszkania na korytarzu. Zabudować zabezpieczenia poszczególnych obwodów mieszkań w rozdzielnicach n.t. wielkość zależna od mocy poszczególnych mieszkań
– Szafki licznikowe wnękowe z wykorzystaniem istniejących wnęk i odpowiednim ich rozbudowaniem, powiększeniem lub zmniejszeniem,
– Wykonać instalację oświetlenia piwnicy i strychu przewody YDY 3×1,5 mm2, oprawy LED instalacja w rurkach na tynku
– Oświetlenie nad drzwiami wejściowymi z czujką oprawa LED z czujką ruchu wraz z pomiarem natężenia oświetlenia
– Oświetlenie klatki schodowej oprawy LED z czujkami ruchu wraz z pomiarem natężenia
– Zdemontować istniejącego zabezpieczenie główne oraz istniejącą instalację części wspólnych
− Prace murarskie po ułożeniu przewodów tynki itp.
− Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze
− Schemat instalacji elektrycznej

 

WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ NA BUDYNKU

 

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2022 r.

 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze szczegółowym kosztorysem prac należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 29.04.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana instalacji gazowej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych na wymianę instalacji gazowej na częściach wspólnych wraz z wyprowadzeniem zaworów na zewnątrz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bolesława Chrobrego 11
58-240 Piława Górna

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę”.

 

1. WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ
LOKALNĄ NA BUDYNKU.
2. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych.
3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę minimum 50 000,00 zł
5. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienie budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej.

 

3. Termin realizacji zamówienia – trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załączonym kosztorysem robót należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę”

 

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 21.04.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk