Zaproszenie do składania ofert – wykonanie przyłącza wodociągowego 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 06.12.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Wykonanie przyłącza wodociągowego  dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku  przy ul. B. Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”

 • Wykonanie rozdziału przy liczniku
 • Skucie betonu w hali przemysłowej
 • Rozebranie kostki betonowej (trelinki)
 • Wykonanie wykopu i ułożenie rury PE40 do budynku -100 m2
 • Podłączenie nowej instalacji do istniejącej w budynku wspólnoty
 • zasypanie i zagęszczenie wykopu
 • wylanie betonu w hali przemysłowej
 • uporządkowanie terenu po pracach ziemnych
 • wywóz urobku po wykopach

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 22.12.2023r

4. Warunki płatności

Warunkiem płatności jest prawidłowo wystawiona faktura na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na adres zarządcy.

5. Osoba wykonująca prace winna posiadać stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<Wykonanie: ,,Wykonanie przyłącza wodociągowego  dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 13.12.2023 r. do godz.: 13:00

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Oświadczenie wykonawcy

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Zaproszenie do składania ofert – przegląd gazowy

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 23.11.2023

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna działając w imieniu Gminy Piława Górna oraz Wspólnot Mieszkaniowych
ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej części wspólnych budynków gminnych, wspólnot mieszkaniowych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

wyszczególnionych w załączniku do zapytania.

– sporządzenie protokołu z przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku;
– sporządzenie protokołu z przeglądu instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych – 1 egz dla lokatora, 1 – egz dla Zamawiającego;
– wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mieszkańców budynku z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia przeglądów poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku wraz z podaniem nr telefonu oraz danymi osoby, która będzie przeprowadzać przegląd z możliwością umówienia się telefonicznie na przegląd – dotyczy lokali mieszkalnych.
– wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy: przeprowadzenie przeglądu zgodnie z wytycznymi:

1) art. 62 ust. 1 pkt Ic ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z p. zm.) w związku z § 4 – 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.),

2) PN-M-34507 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 2002P. W normie podano wymagania i procedury wykonywania okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem zlecenia z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami prawa. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do dnia 29.12.2023r

III . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – NAJNIŻSZA CENA

1. Wykonawca proponujący najniższą cenę za wykonanie danej części zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 100 pkt

2. Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

                                                                               najniższa cena ofertowa

Suma pkt. przyznanych ocenianej ofercie = —————————————–     x 100 pkt

                                                                               cena ofertowa ocenianej oferty

 

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

3. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie- załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie wymagane.
3. Warunki gwarancji: minimalny okres gwarancji wady materiałowe i wykonania 12 miesięcy.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę składa się osobiście w siedzibie Spółki ul. Piastowska 15A 58-240 Piława Górna, lub na adres e-mail: zbmpg@wp.pl w terminie do dnia 30.11.2023 roku do godz. 13.00

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

b) Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu – załącznik nr 2

c) Przykładowy protokół z przeglądu

oraz podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Termin związania z ofertą: 30 dni

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jej etapie jego trwania.

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

5. Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionych faktur z załączonymi protokołami z przeglądu.

6. Faktury można dostarczać sukcesywnie, po zakończonym przeglądzie poszczególnego budynku.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych
Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna (zwany dalej ZBM).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@zbmpilawagorna.pl

Zatwierdził

Agnieszka Bodnarczuk

Prezes Zarządu

Zapytanie ofertowe – audyty energetyczne

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 23.10.2023r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Wykonanie audytów energetycznych dla budynków wielorodzinnych w Piławie Górnej na potrzeby realizacji przedsięwzięć Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021- 2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1)  Przedmiotem zamówienia jest „ Wykonanie audytów energetycznych dla budynków wielorodzinnych w Piławie Górnej na potrzeby realizacji przedsięwzięć Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT dla budynków”:

Lp.

Adres Budynku

Ilość kondygnacji

Pow. Użytkowa m2

Uwagi

1

ul. Piastowska 21

3

378,56

WM

2

ul. Piastowska 22

4

357,41

ZBM

3

ul. Piastowska 23

3

297,08

WM

4

ul. Piastowska 64

3

379,50

WM

5

ul. Piastowska 76

4

137,85

Budynek po pożarze ZBM

6

ul. Piastowska 78

4

240,36

Budynek po pożarze ZBM

7

ul. Fabryczna 1

4

311,67

WM

8

ul. Wąska 12

3

288,26

ZBM

3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna warunek jeżeli Wykonawca dysponuje osobami (co najmniej jedną), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami, które:

 • spełniają wymagania określone w art. 17 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,
 • zostały wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 18 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,
 • posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 20 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Na tę okoliczność Wykonawca przedłoży Wykaz osób zał. nr 3

c) posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał należycie co najmniej jedną usługę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w ilości co najmniej 50 lokali mieszkalnych – na tę okoliczność Wykonawca przedłoży Wykaz zrealizowanych usług wg. wzoru – załącznik nr 4 wraz z dowodem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie.

4. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2023 roku

5. Opis sposobu obliczania ceny oferty i kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 • Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.
 • Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 • Cena podana przez wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie, chyba, że inne okoliczności spowodują konieczność zmiany zakresu prac lub/i ceny umownej, w tym wykonania robót nie ujętych w ofercie. Dotyczy to w szczególności ewentualnej konieczności wykonania dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych budynków.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu wszystkich dodatkowych warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie

6. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnoty Mieszkaniowe i na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

7. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załączonym kosztorysem robót należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie w terminie do 31.10.2023r

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

„Wykonanie audytów energetycznych dla budynków wielorodzinnych w Piławie Górnej na potrzeby realizacji przedsięwzięć Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021- 2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT dla budynków”:

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl

Załączniki do zaproszenia:

1. Audyty energetyczne załączniki

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Ogłoszenie – remont pokrycia dachowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 18.08.2023r

OGŁOSZENIE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 48, 58-240 Piława Górna NIP: 8822128144 w imieniu, której działa zarządca:
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 48 w Piławie Górnej”

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę pn.:

„Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Sienkiewicza 48 w Piławie Górnej”

– wymiana pokrycia dachowego
– przemurowanie kominów
– wymiana rynien i rur spustowych – wywiezienie i utylizacja odpadów

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykona prace do dnia 30.11.2023 roku.

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania Umowy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN).
2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

7. Przyjmuje się ryczałtową formę wynagrodzenia.
8. Cena ofertowa za wykonanie Przedmiotu Zamówienia jest sumą kosztów wykonania wszystkich czynności, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
9. Wykonawca winien wycenić każdą czynność oraz związane z jej realizacją ryzyka oraz koszty pośrednie i bezpośrednio od niej zależne niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.
10. Opis Przedmiotu Zamówienia należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład niniejszego Ogłoszenia.

11. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, może wystawiać faktury częściowe.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny ofert

Kryterium nr 1 Cena brutto

Kryterium nr 2 Okres gwarancji

Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą łączną cenę brutto za realizację danej części zamówienia.

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

 • Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę łączną brutto za wykonanie zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 60.
 • Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:
 • Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

KC=Cn/Cbo×60pkt 

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana cena łączna brutto
Cbo – cena łączna brutto zaoferowana w badanej ofercie

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 

Kryterium nr 2: Okres gwarancji

Okres gwarancji

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

 • Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą ilość punktów – 40.
 • Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

KG=Gbo/Gn ×40 pkt 

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Gbo – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

 

Uwaga.
Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty proponujące gwarancję krótszą niż 36 miesięcy będą odrzucane.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji

 1. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. następującego wzoru:

  K = KC + KG

  O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tj. otrzyma najwięcej punktów.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje minimum 1 zadanie związane z: wymianą pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich w budynkach wielorodzinnych.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

3) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazując, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty – oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę min 150 000,00 zł

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę składa się pocztą elektroniczną na adres: zbmpg@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piastowskiej 15 a w Piławie Górnej w pokoju nr 2 – Sekretariat

Termin składania ofert: 31.08.2023 r. do godz. 11:00

Kontakt: zbmpg@wp.pl, tel.: 74 8371288

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 Przedmiar robót