Ogłoszenie

 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z. o. o. w Piławie Górnej informuje iż, obsługa interesantów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną zbmpg@wp.pl lub pod numerami telefonów:

74 8371 288

506 145 963

Wpłat prosimy dokonywać elektronicznie.

Odwołane zostają dyżury Prezesa Spółki w sprawie przyjmowania interesantów.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

             Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej informuje, że w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa zawiesza wyjście pracowników w celu odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych.

            W związku z powyższym prosimy mieszkańców o podawanie na dzień 15.12.2020 roku stanu wodomierza poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 748371288, pod adresem mailowym zbmpg@wp.pl bądź w formularzu widocznym na stronie internetowej.
W przypadku braku informacji o stanie licznika do końca miesiąca grudnia, Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.  rozliczy zużycie wody i ścieków na podstawie danych z poprzednich trzech lat.

 

Protokół z wyboru Wykonawcy

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 

Piława Górna, dnia 09.11.2020

P r o t o k ó ł
z wyboru Wykonawcy

Wybór Wykonawcy zamówienia został dokonany przez Zamawiającego w oparciu o zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie na stronie internetowej.

1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania:
„Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i ul. Piastowskiej 78” – określonego projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne w siedzibie zarządcy budynków- Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp z o. o. przy ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna”.

2. Porównanie ofert:

Wykaz Wykonawców, do których skierowano zapytanie oraz zaproszonych do złożenia ofert:

  • oferta nr 1 – SZAN PRB Andrzej Szczygieł 50-254 Wrocław ul. Bol. Chrobrego 14/17
  • oferta nr 2 – Zakład Usług Technicznych „ANBUD” inż. Andrzej Budziński ul. Kolejowa 3/1 57-200 Ząbkowice Śląskie
  • oferta nr 3 – EE2 Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 59/1B 50-452 Wrocław
  • oferta nr 4 – PPUiH MAT-BUD mgr inż. Klaudia Mikuła-Namysło ul. Klasztorna 6/3
    58-200 Dzierżoniów

3. Ofertę złożyli:

 

1

2

3

Wykonawca

Cena oferty brutto

Liczba punktów

SZAN PRB Andrzej Szczygieł

ul. Bol. Chrobrego 14/17,

50-254 Wrocław

Piastowska 76 – 3000,00 zł brutto

Piastowska 78 – 3000,00 zł brutto

71,75

Zakład Usług Technicznych „ANBUD”

inż. Andrzej Budziński ul. Kolejowa

3/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Piastowska 76 – 3198,00 zł brutto

Piastowska 78 – 3000,00 zł  brutto

50,13

EE2 Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej

59/1B, 50-452 Wrocław

Piastowska 76 – 5535,00 zł brutto

Piastowska 78 – 8538,00 zł brutto

31,07

PPUiH MAT-BUD mgr inż. Klaudia

Mikuła-Namysło ul. Klasztorna 6/3,

58-200 Dzierżoniów

Piastowska 76 – 1845,00 zł brutto

Piastowska 78 – 2460,00 zł brutto

100

4.  Nazwa wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem:

Zamawiający informuje, iż wybrano ofertę nr 4 złożoną przez firmę PPUiH MAT-BUD mgr inż. Klaudia Mikuła-Namysło ul. Klasztorna 6/3 58-200 Dzierżoniów. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawia najkorzystniejszą cenę.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 03.11.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 76 58-240 Piława Górna

NIP: 8822028709

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 78 58-240 Piława Górna

NIP: 8822028566

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

3. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja zadania:

  „ Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i ul. Piastowskiej 78” – określonego projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne w siedzibie zarządcy budynków- Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp z o.o. ul. Piastowska 15a  58-240 Piława Górna

Wartość zamówienia  odpowiednio:

Piastowska 76 – 130 114,74 zł brutto

Piastowska 78 – 380 155,42 zł brutto

4. Termin wykonania zamówienia – 28.02.2021r (planowany termin realizacji zadania).

 

5. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie osobnych faktur wystawionych na Wspólnoty Mieszkaniowe, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6 Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<< Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja zadania:

  „ Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i ul. Piastowskiej 78”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 09.11.2020 r. do godz.: 13:00.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające,  że osoby ubiegające  się o zamówienie posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby, polisę OC oraz zestawienie doświadczenia zawodowego remontów wykonywanych na obiektach znajdujących się w strefie konserwatorskiej.

Załączniki do zaproszenia:

 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.


 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk