Strych to nie magazyn

Strych to nie magazyn

Na nieużytkowych poddaszach i strychach, w piwnicach i na klatkach schodowych nie wolno składować materiałów palnych. Usuń je niezwłocznie!

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (t.j. Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) zabronione jest składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach. Składowane palne przedmioty powinny być niezwłocznie usunięte zarówno ze strychu, jak i klatki schodowej, ponieważ taki stan stwarza zagrożenie pożarowe. W razie odmowy opróżnienia nieruchomości wspólnej zarządca nieruchomości może zwrócić się do właściwej jednostki straży pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w przedmiotowym budynku.

Total Page Visits: 717 - Today Page Visits: 2