II Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, dnia 07 Maj 2024

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

1. Przedmiotem najmu jest::

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Młynarskiej 6a o powierzchni użytkowej 28,00 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

 • stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT
 • lokal jest wyposażony w wc , instalacje: elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe
 • lokal usytuowany jest na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów . we własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów (prąd i gaz)

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§1

1. Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2024 o godz.12:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej.
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 20.05.2024 do godziny 14:00 potwierdzić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia.
3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępowanie ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Po ustaleniu zgłoszenia postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygra.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Potwierdzenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia do dnia 20.05.2024 do godziny 14:00 wraz z wymaganymi dokumentami tj
– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a telefonu: (074) 8371 288.

Załączniki:

Załącznik nr 1 i nr 2.

Zatwierdził

Bodnarczuk Agnieszka

Prezes Zarządu

 

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2024r.

 

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1. Przedmiotem najmu jest:

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Młynarskiej 6a o powierzchni użytkowej 28,00 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

 • stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
 • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
 • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
 • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT
 • lokal jest wyposażony w wc , instalacje: elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe
 • lokal usytuowany jest na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów (prąd i gaz)

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§1

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2024 o godz.12:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej.
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.04.2024 do godziny 14:00 potwierdzić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia.
3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępowanie ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Po ustaleniu zgłoszenia postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygra.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Potwierdzenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia do dnia 18.04.2024 do godziny 14:00 wraz z wymaganymi dokumentami tj:

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.
2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.
3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.
2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a telefonu: (074) 8371 288.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Zatwierdził

Bodnarczuk Agnieszka

Prezes Zarządu

Zakaz użytkowania ,,kopciuchów”

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 14.02.2024r.

Zakaz użytkowania ,,kopciuchów” od dnia 1 lipca 2024 roku

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą antysmogową obowiązującą na Dolnym Śląsku zakazuje się od 1 lipca 2024 roku użytkowania ,,kopciuchów”, czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy. Zaliczamy do nich piece kaflowe, kuchnie węglowe, piece typu „koza” poniżej trzeciej klasy oraz niektóre kominki, określone przez uchwałę antysmogową.

Piława Górna oferuje wsparcie mieszkańcom, którzy jeszcze nie wymienili takich źródeł ciepła. W ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”, na który zdobyliśmy aż 1.225.000,00 mln zł, mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie, a jego wysokość uzależniona będzie od dochodów i może wynieść nawet 90% kosztów.

Na stronie www.pilawagorna.pl dostępne są szczegółowe informacje o wszystkich programach, dzięki którym mieszkańcy mogą otrzymać pieniądze. Miedzy innymi są to :

1.Program ,,Ciepłe Mieszkanie” – program skierowany do właścicieli mieszkań
w budynkach wielorodzinnych;
2. Program ,,Czyste Powietrze”– program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych.

Jednocześnie informujmy, że Gmina Piława Górna złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
o przyznanie środków na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych – Program ,,Ciepłe Mieszkanie”- II edycja
Program skierowany jest do:
1) osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Piławy Górnej wynikający z:

• prawa własności,

• ograniczonego prawa rzeczowego,

• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

2) wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Szczegółowe informacje, wyjaśnienia i pomoc w przygotowaniu wniosku można otrzymać w siedzibie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Rynek 36) . Punkt udziela wsparcia w poniedziałki, środy, czwartki (7.30-15.30), we wtorki (7.30-16.00), w piątki (7.30-15.00), tel: 517 566 669 lub 519 422 470, email: akupis@stowarzyszeniezd.pl, czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl.

Zaproszenie do złożenia ofert – remont lokalu mieszkalnego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 14.02.2024r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowany w budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowany przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej. Mieszkanie znajduje się na parterze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 23,80 m2. Ogólny stan techniczny lokalu określa się jako zły.

Zakres robót:

Zakres robót remontowych określony został w załączniku nr 3 – przedmiar robót i obejmuje:

 1. Rozbiórkę istniejącego pieca kaflowego wraz z zamurowaniem otworu w ścianie.
 2. Pomieszczenie higieniczno sanitarne, które należy przebudować wraz z wymianą okładzin ścian, wymiana płytek na podłodze, likwidacją wanny i montaż brodzika natryskowego oraz wymiana urządzeń (wanna, w.c., umywalka, baterie wraz z montażem przepływowego, pojemnościowego zbiornika wody o pojemności 100 litrów).
 3. Wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych.
 4. Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach.
 5. Montaż parapetów wewnętrznych w kuchni i pokoju.
 6. Rozebranie istniejących desek podłogowych wraz z legarami i wykonanie posadzki betonowej wraz z ułożenie posadzkę z paneli podłogowych.
 7. Malowanie pomieszczeń ( ścian i sufitów ).
 8. Wymiana instalacji elektrycznej w tym:
 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 • wymiana gniazd i przełączników,
 • ułożenie nowych przewodów,
 • montaż opraw oświetleniowych typu LED
 • wykonanie pomiarów elektrycznych,
 • dostawa i montaż grzejników konwektorowych elektrycznych.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu – klucze dostępne u Zamawiającego.
Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 60 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokół odbioru.
Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa w zakresie wymiany instalacji elektrycznej.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie wymagane.

3. Warunki gwarancji: minimalny okres gwarancji wady materiałowe i wykonania 36 miesięcy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do dnia 30.04.2024r

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – NAJNIŻSZA CENA

1. Wykonawca proponujący najniższą cenę za wykonanie danej części zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 100 pkt

2. Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

 

Suma pkt. przyznanych ocenianej ofercie = najniższa cena ofertowa  /  cena ofertowa ocenianej oferty   x 100 pkt

 

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

3. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie . Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta na remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej” lub przesłać na adres mailowy: zbmpg@wp.pl
Termin składania ofert: do dnia 29.02.2024 roku do godz. 11.00

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

b) Referencje – min 2 szt.

c) stosowne uprawnienia

VIII. POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
2. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Termin związania z ofertą: 30 dni

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jej etapie jego trwania.

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

5. Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem obioru.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych
Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna (zwany dalej ZBM).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z za pośrednictwem adresu e-mail: zbmpg@wp.pl

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz„Oferta Wykonawcy” – zalacznik nr 1

2. Oświadcznie wykonawcy – zalacznik nr 2

3. Przedmiar robót – załącznik nr 3