Zapytanie ofertowe – remont lokalu komunalnego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna 05.12.2022 r.

 

ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej przedłuża termin składania ofert na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krótkiej 4 do dnia 08.12.2022 roku do godz. 14.

 

Przetwarzanie odpadów

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że wznawia działalność polegającą na wypełnieniu terenu niekorzystnie przekształconego – część działki nr 811 obręb Południe w Piławie Górnej.

Odpady o kodach

  01 04 13 (odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07)

– ex  17 05 04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03).

przyjmowane będą w:

poniedziałki, środy i piątki w godzinach  8.00-14.00

Stosując się do obowiązujących wymogów wszyscy uczestniczący powinni posiadać nadany przez Urząd Marszałkowski  numer rejestrowy oraz winni być zarejestrowani w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach i gospodarce odpadami (dalej BDO)

Proces przekazania/przyjęcia odpadu

– POSIADACZ ODPADU (Przekazujący odpad np., Zakład Kamieniarski) tworzy w systemie BDO Kartę Przekazania Odpadu (dalej KPO) planując datę i godzinę transportu

TRANSPORTUJĄCY odbiera odpad wraz z KPO  generując potwierdzenie KPO w systemie BDO

ODBIERAJĄCY (ZBM Sp. z o.o.) po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji dokumentów, zatwierdza KPO oraz przyjmuje odpady

Zamknięcie procesu – TRANSPORTUJĄCY potwierdza zakończenie transportu (w systemie BDO)

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych przeglądów gazowych

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych przeglądów gazowych w budynkach zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej

 

Link do strony na której prowadzone jest zamówienie: