Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 03.11.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 76 58-240 Piława Górna

NIP: 8822028709

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 78 58-240 Piława Górna

NIP: 8822028566

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

3. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja zadania:

  „ Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i ul. Piastowskiej 78” – określonego projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne w siedzibie zarządcy budynków- Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp z o.o. ul. Piastowska 15a  58-240 Piława Górna

Wartość zamówienia  odpowiednio:

Piastowska 76 – 130 114,74 zł brutto

Piastowska 78 – 380 155,42 zł brutto

4. Termin wykonania zamówienia – 28.02.2021r (planowany termin realizacji zadania).

 

5. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie osobnych faktur wystawionych na Wspólnoty Mieszkaniowe, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6 Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<< Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja zadania:

  „ Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i ul. Piastowskiej 78”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 09.11.2020 r. do godz.: 13:00.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające,  że osoby ubiegające  się o zamówienie posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby, polisę OC oraz zestawienie doświadczenia zawodowego remontów wykonywanych na obiektach znajdujących się w strefie konserwatorskiej.

Załączniki do zaproszenia:

 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.


 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Total Page Visits: 503 - Today Page Visits: 1