Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 

Piława Górna, 23.02.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. B. Chrobrego 33, 35 w Piławie Górnej znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej” na podstawie dokumentacji projektowej.

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowe przy ul. B. Chrobrego 33
58-240 Piława Górna
Wspólnota Mieszkaniowe przy ul. B. Chrobrego 35
58-240 Piława Górna
w imieniu, których działa:
Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. B. Chrobrego 33, 35 w Piławie Górnej znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej” – na podstawie projektu budowlanego (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

3. Termin realizacji zamówienia – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie,
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. B. Chrobrego 33, 35 w Piławie Górnej znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 04.03.2021 r. do godz.: 14:00

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Przedmiar.

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Total Page Visits: 849 - Today Page Visits: 38