Zapytanie ofertowe na wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 10.05.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w lokalu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 20/3 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Wykonanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w lokalu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 20/3 w Piławie Górnej”

3. Termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Wykonanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w lokalu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 20/3 w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 17.05.2021 r. do godz.: 14:00

Podane w przedmiarze (Załącznik nr 1) ilości i wielkości są orientacyjne. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej pomieszczenia przed złożeniem oferty.

Załączniki do zaproszenia:
1. Przedmiar robót

2. Wzór oferty

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Total Page Visits: 827 - Today Page Visits: 1