Zaproszenie do złożenia oferty – na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 06.10.2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76  – budynek w strefie konserwatorskiej.

 

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 78  – budynek w strefie konserwatorskiej.

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

NIP: 882-19-32-252 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Charakterystyczne parametry budynków:

– Budynek mieszkalny wielorodzinny 1 klatkowy o układzie korytarzowym
– Budynek 4 kondygnacyjny podpiwniczony
– Dach dwuspadowy płaski z odprowadzeniem wód opadowych systemem rynien i rur spustowych
– Budynek bez windy
– Budynek bez komórek lokatorskich, balkonów i mieszkań 2 poziomowych

Podstawowe parametry powierzchniowe:

                                                                         Piastowska 76                                          Piastowska 78
– Powierzchnia użytkowa –                         137,85 m2                                                 240,36 m2
– Liczba kondygnacji –                                  3                                                                  3
– Liczba mieszkań –                                      3                                                                  4

Powyższe parametry dotyczące budynków należy traktować szacunkowo. Wszystkie zmiany oraz odchylenia od szczegółowych rozwiązań zawartych w koncepcji należy uzgadniać z Zamawiającym.

Podstawą do zaprojektowania jest przedstawiona koncepcja architektoniczna. Koncepcja architektoniczna stanowiąca część opracowania ma na celu zobrazowanie i przedstawienie możliwych rozwiązań architektonicznych i przestrzennych w zakresie: minimalnych parametrów technicznych, wymagań funkcjonalnych, materiałowych oraz powierzchniowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu, dla którego realizacji wymagane będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnień i zgód.

3. Termin realizacji zamówienia:

I etap koncepcja architektoniczna – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

II etap – projekt budowlany –  2 miesiące od zaakceptowania koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30.12.2021.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego etapu prac projektowych, na Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o, przelewem na konto Projektanta, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<< Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76  – budynek w strefie konserwatorskiej.>> 

<< Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (podział na lokale mieszkalne) – uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 78  – budynek w strefie konserwatorskiej. >>

do dnia 15.10.2021 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.
2. RODO

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Total Page Visits: 1238 - Today Page Visits: 3