Zaproszenie do złożenia oferty – na remont stropu drewnianego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 04.11.2021r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława
Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem
mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:
Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

– Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych –         25,05 m²
– Rozebranie podłóg ślepych                                                                     42,43 m²
– Rozebranie polepy grubości do 10 cm                                                  42,43 m²
– Wywóz gruzu
– Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali –                                       63,64 m²
– Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej z belek stalowych-                                              89,00 m²
– Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej z belek stalowych-                                              89,00 m²
– Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych – C220                                    117,70 m²
– Wykonanie robót montażowych – skręcanie i spawanie-                   189,00 m²
– Zamurowanie gniazd i wnęk –                                                                  89,00 m²
– Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej –                  42,43 m²
– Układanie paroizolacji-                                                                               42,43 m²

Prace winny zostać wykonane zgodnie z projektem robót – dostępny do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy.
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu.
Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.
Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w
zakresie remontu elementów konstrukcyjnych budynku o wartości 50 000,00 zł netto każda w formie
referencji/poświadczenia/protokół odbioru.

3. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31.12.2021 roku

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionych po
zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy,
wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd
Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

„Remont stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego na lokalem
mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej”
do dnia 16.11.2021 r. do godz. 13:00.

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk

Total Page Visits: 3244 - Today Page Visits: 1