Zaproszenie do złożenia oferty – remont lokalu mieszkalnego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 Piława Górna, 14.02.2022r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 64 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

NIP: 882-19-32-252 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Mieszkanie zlokalizowane na poddaszu w budynku wielorodzinnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i pomieszczenia higieniczno – sanitarnego o łącznej powierzchni użytkowej 23,30 m². Posadzki wykonane z płyt paździerzowych pokryte wykładziną PCV. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana i płycinowa. Na ścianach i sufitach tynki tradycyjne cementowo-wapienne. Ogólny stan techniczny lokalu określa się jako zły. 

ZAKRES ROBÓT:

  1. Pomieszczenie higieniczno sanitarne należy przebudować, ponieważ nie spełnia warunków stawianych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dział III, rozdział VI.  
  2. Należy usunąć wykładzinę podłogową, płyty paździerzowe, wyczyścić przestrzeń pomiędzy belkami następnie wypoziomować belki stropowe, przestrzeń pomiędzy nimi wypełnić wełną mineralną, na nie nabić płytę OSB i wykonać posadzkę z wykładziny.
  3. Tynki na ścianach i suficie, miejscami straciły swoją pierwotną przyczepność do podłoża. Należy je w tych miejscach zbić i wykonać tynki wewnętrzne III kategorii.
  4. Należy wymienić stolarkę drzwiową szt. 4 w tym drzwi wejściowe do lokalu.
  5. Należy wykonać instalację centralnego ogrzewania –  elektryczną.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu – klucze dostępne u Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 50 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokół odbioru.   

3. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 31.05.2022 roku

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 64 w Piławie Górnej”

do dnia 28.02.2022 r.  do godz. 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz„Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk

Total Page Visits: 2648 - Today Page Visits: 2