ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

                                                                                                                                            Piława Górna, 05.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. PLAC PIASTÓW ŚLĄSKICH 5/1 i 6 W PIŁAWIE GÓRNEJ

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn:

,, Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Piastów Sląskich 5/1-6 w Piławie Górnej.?

  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

  2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi (netto) ? obowiązuje odwrotne obciążenie.

  3. Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 12.07.2019r do godz. 15.00 w sekretariacie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres zbmpg@wp.pl.

  4. Termin wykonania dwa miesiące od podpisania umowy.

  5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.

  6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288.

  7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  8. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS) oraz kserokopię aktualnej polisy OC na kwotę 100 000,00 zł

  9. Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej lokalu przed złożeniem oferty.

  10. Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru, który ma charakter wyłącznie poglądowy.

                                                                                                                           Zatwierdzam:

                                                                      Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej

                                                                         Agnieszka Bodnarczuk

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel. 74 8371-288

Mieszkanie chronione przedmiar

Total Page Visits: 70 - Today Page Visits: 3