Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2024r.

 

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1. Przedmiotem najmu jest:

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Młynarskiej 6a o powierzchni użytkowej 28,00 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

  • stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
  • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
  • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
  • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT
  • lokal jest wyposażony w wc , instalacje: elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe
  • lokal usytuowany jest na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów (prąd i gaz)

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§1

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2024 o godz.12:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej.
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 18.04.2024 do godziny 14:00 potwierdzić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia.
3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępowanie ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Po ustaleniu zgłoszenia postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygra.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Potwierdzenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia do dnia 18.04.2024 do godziny 14:00 wraz z wymaganymi dokumentami tj:

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.
2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.
3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.
2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a telefonu: (074) 8371 288.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Zatwierdził

Bodnarczuk Agnieszka

Prezes Zarządu

Total Page Visits: 1818 - Today Page Visits: 2