Przetarg na najem lokalu użytkowego

                                                         

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  1. Przedmiotem najmu jest::

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

  • miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m² brutto;
  • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
  • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
  • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT
  • lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną;
  • lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym, wejście od ulicy.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów.

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288

3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§ 1

1. Oferty można składać do dnia 09.07.2020 roku w Sekretariacie Zamawiającego do godziny 11.00

2.  Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się  09.07.2020r godz. 12.00

3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

§ 2

   1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§ 3

1. Przetarg odbędzie się również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej wymogi                                 i warunki określone w  ogłoszeniu o przetargu

§ 4    

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty wg wzoru (załącznik nr 3) , w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy

           Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać

  imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

– datę sporządzenia oferty;

– adres lokalu, o który ubiega się oferent;

– oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1m² powierzchni użytkowej lokalu

– określenie branży

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu,

2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami :

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§ 5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora   przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

     § 6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na  koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

      § 7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

                              § 8                     

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej  Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00  w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a  telefonu:

(074) 837 12 88.

Piława Górna, dnia 25 czerwiec 2020

 

Zatwierdzam Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk

 

Oferta przetargowa

Oświadczenia

Wzór umowy najmu

Total Page Visits: 2448 - Today Page Visits: 2