Informacja z otwarcia ofert

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365

—————————————————————————————————————————————

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwaną dalej ustawą).

Nazwa zadania: „Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78.”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

  • ul. Piastowska 76 – 139 415,53 zł brutto
  • ul. Piastowska 78 – 336 203,63 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert – 06.07.2020 r. do godz. 13:00 – złożono 1 ofertę:

Numer oferty Nazwa wykonawcy i adres Oferowana cena brutto Okres gwarancji
1. Murarstwo – Ciesielstwo
Jan Sochanowski
oś. Podgórskie 32
58-260 Bielawa
Piastowska 76 – 234 441,55 zł
Piastowska 78 – 596 255,32 zł
84 miesiące

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk

Total Page Visits: 1103 - Today Page Visits: 5