Zaproszenie do składania ofert – wymiana drzwiczek wyciorowych II

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej    37 szt 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej – 37 szt”  .

3. Termin realizacji zamówienia – do 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 

5. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<<,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych –  37 szt”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 18.06.2021 r. do godz.: 14:00. 

Liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Total Page Visits: 598 - Today Page Visits: 1