Zaproszenie do złożenia oferty – remont dachu ul. Kwiatowa 1

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna 04.04.2022r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa

przy ul. Kwiatowej 1

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia i ewentualnym wzmocnieniem więźby w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej” w tym:

– przemurowanie kominów;

– ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachowej poprzez dwustronne nabicie desek;

– wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni;

– wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z zastosowaniem blachy tytan-cynk.

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zgoda WUOZ z dnia 10.06.2020

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 300 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 200 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokołu odbioru.

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.08.2022 r.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Kryteria oceny ofert – Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w zapytaniu warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania, złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

5.1. Cena – waga 70%

5.2. Gwarancja – waga 30%

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie. Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<,,Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia i ewentualnym wzmocnieniem więźby w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Piławie Górnej”>>

do dnia 29.04.2022 r. do godz.: 13:00

 

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o

Bodnarczuk Agnieszka

 

Total Page Visits: 2186 - Today Page Visits: 9