Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana instalacji gazowej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych na wymianę instalacji gazowej na częściach wspólnych wraz z wyprowadzeniem zaworów na zewnątrz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bolesława Chrobrego 11
58-240 Piława Górna

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę”.

 

1. WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ
LOKALNĄ NA BUDYNKU.
2. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych.
3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę minimum 50 000,00 zł
5. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienie budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej.

 

3. Termin realizacji zamówienia – trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załączonym kosztorysem robót należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę”

 

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 21.04.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 2