Zaproszenie do złożenia oferty – remont dachu ul. Chrobrego 34

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu pokrycia dachowego papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w
Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 2019 ).

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,, Wykonanie remontu pokrycia dachowego papowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej”

 

Zakres prac:
– przemurowanie kominów z cegieł – 3,705 m³
– wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek – 50,00 m
– wymiana deskowania z desek o gr 25 mm na styk – 54,45 m²
– jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych – 70,00 m
– wymiana pokrycia z papy na pokrycie warstwą papy podkładowej i wierzchniego krycia
termozgrzewalne – 181,50 m²
– rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku – 33,00 m
– rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, z blachy nienadającej się do użytku – 31,96 m²
– obróbki z blachy ocynkowanej – 37,76 m²
– montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej – 33,00 m
– montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – 44,00 m
– wywiezienie papy
– wywiezienie gruzu
– postawienie rusztowania – 96,00 m²

 

Przedmiar robót załączony do zapytania ma charakter poglądowy.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do tego typu robót.
Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie
ponosi Wykonawca.

 

3. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

 

4. Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 100 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokołu odbioru.

 

5. Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

6. Przy odbiorze prac Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie utylizacji papy.

 

7. Warunki płatności.
Warunkiem płatności faktury jest protokół odbioru robót oraz faktura wystawiona na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

8. Miejsce i termin składania ofert.

 

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów, wymianą pokrycia na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 20.06.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk
Total Page Visits: 3182 - Today Page Visits: 6