Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego – ul. Piastowska 64

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, dnia 30.06.2023r

 

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1. Przedmiotem najmu jest:

Lokal użytkowy położony w Pilawie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (nie powodującej uciążliwości)

  • stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1m2 powierzchni to 9,00 zł/m2 brutto;
  • miesięczny czynsz najmu ustalony zostanie w wysokości najwyższej uzyskanej w drodze przetargu ceny;
  • umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony, na okres nie dłuższy niż pięć lat;
  • czynsz najmu płatny będzie raz w miesiącu w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT;
  • lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną;
  • lokal usytuowany jest na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych. We własnym zakresie ma obowiązek podpisać umowy na dostawę mediów (prąd i wywóz nieczystości stałych)

2. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel: 74 8371 288
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
4. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą brać udział w przetargu. Po wygraniu przetargu muszą przedstawić wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie działalności (termin 21 dni od przetargu)

§1

1. Oferty można składać do dnia 14.07.2023 roku w Sekretariacie Zamawiającego do godziny 9.00.

2. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się 14.07.2023r godz. 10.00.

3. Umowa najmu z oferentem zostanie podpisana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

§2

1. Ustala się termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

§3

1. Przetarg odbędzie się również w przypadku wpływu jednej oferty spełniającej wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty wg wzoru (załącznik nr 3) , w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja, którego lokalu oferta dotyczy Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać:
– imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia oferty;
– adres lokalu, o który ubiega się oferent;
– oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu;
– określenie branży;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargu,
2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty, zwane załącznikami :

– oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta z tytułu podatków, najmu i dzierżaw – załącznik nr 1

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, przykładowym wzorem umowy najmu oraz regulaminem przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń – załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru,

– aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej

§5

1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego wpłacić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kaucję zabezpieczającą w wysokości 3- krotności zaproponowanego przez oferenta czynszu.

2. Kaucja zabezpieczająca powinna być wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez organizatora przetargu.

3. Wpłacona kaucja pomniejszona o ewentualne należności wobec Wynajmującego, podlega zwrotowi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przekazania i odbioru lokalu przez Wynajmującego.

4. Niewpłacenie kaucji zabezpieczającej w podanym terminie traktowane jest jak odstąpienie od zawarcia umowy najmu, a lokal użytkowy będzie przedmiotem następnego przetargu.

§6

1. Jeżeli lokal zgłoszony do przetargu wymaga przeprowadzenia remontu w celu przystosowania go do potrzeb najemcy (remont wewnątrz lokalu) najemca wykonuje go na koszt własny i zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego.

§7

1. Zakres i tryb pracy komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej, który jest do wglądu w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej.

§8

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych zamieszczane jest na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o o. w Piławie Górnej tj www.zbmpilawagorna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora przetargu.

2.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15a telefonu: (074) 837 12 88.

 

Załączniki:

Oświadczenia załacznik nr 1 i zał nr 2.

Wzór umowy najmu.

Oferta przetargowa.

Zatwierdził

Bodnarczuk Agnieszka

Prezes Zarządu

Total Page Visits: 729 - Today Page Visits: 2