Zaproszenie do złożenia ofert – roczny przegląd budowlany budynków

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 05.07.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Rocznego przeglądu budowlanego budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2023r

4. Warunki płatności – Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą protokoły z przeglądu zgodnie z załącznikiem do zapytania wraz z fakturą wystawioną na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

5. Osoba wykonująca przeglądy winna posiadać stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Roczny przegląd budowlany budynków znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z oo. w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 14.07.2023 r. do godz.: 13:00
Ilość budynków : 109

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Wykaz budynków.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Total Page Visits: 2661 - Today Page Visits: 1