Ogłoszenie – remont balkonów ul. Młynarska 6

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 28.07.2023r

OGŁOSZENIE

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w imieniu, której działa Prezes Zarządu z siedzibą ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna NIP 882-19-32-252

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamówienie o szacunkowej wartości netto mniejszej niż 130 000 zł,

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont balkonów w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Młynarskiej 6 w Piławie Górnej”

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę pn.: Remont balkonów w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Młynarskiej 6 w Piławie Górnej.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykona prace do dnia 31.10.2023 roku.

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania Umowy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN).
2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).
7. Przyjmuje się ryczałtową formę wynagrodzenia.
8. Cena ofertowa za wykonanie Przedmiotu Zamówienia jest sumą kosztów wykonania wszystkich czynności, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

9. Wykonawca winien wycenić każdą czynność oraz związane z jej realizacją ryzyka oraz koszty pośrednie i bezpośrednio od niej zależne niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.
10. Opis Przedmiotu Zamówienia należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład niniejszego Ogłoszenia.

11. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, może wystawiać faktury częściowe.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny ofert

Kryterium nr 1 Cena brutto

Kryterium nr 2 Okres gwarancji

Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą łączną cenę brutto za realizację danej części zamówienia.

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę łączną brutto za wykonanie zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 60.

Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

KC=Cn/Cbo ×60pkt

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana cena łączna brutto
Cbo – cena łączna brutto zaoferowana w badanej ofercie

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2: Okres gwarancji

Okres gwarancji

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

1) Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą ilość punktów – 40.

2) Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

KG=Gbo/Gn ×40 pkt

Gdzie:
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Gbo – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Uwaga.
Minimalny okres gwarancji 48 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Oferty proponujące gwarancję krótszą niż 48 miesięcy będą odrzucane.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji.

  1. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. następującego wzoru:

    K = KC + KG

    O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tj. otrzyma najwięcej punktów.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje minimum 1 zadanie związane z: remontem balkonów w budynkach wielorodzinnych.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

3) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazując, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty – oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.
4. Wykonawca powinien dołączyć polisę OC na kwotę min 150 000,00 zł.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę składa się pocztą elektroniczną na adres: zbmpg@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piastowskiej 15 a w Piławie Górnej w pokoju nr 2 – Sekretariat

Termin składania ofert: 11.08.2023 r. Kontakt: zbmpg@wp.pl, tel.: 74 8371288

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Total Page Visits: 2000 - Today Page Visits: 1