Zaproszenie do złożenia ofert – remont lokalu mieszkalnego

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 14.02.2024r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej działając w imieniu Gminy Piława Górna zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

„Remont lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowany w budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowany przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej. Mieszkanie znajduje się na parterze. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 23,80 m2. Ogólny stan techniczny lokalu określa się jako zły.

Zakres robót:

Zakres robót remontowych określony został w załączniku nr 3 – przedmiar robót i obejmuje:

 1. Rozbiórkę istniejącego pieca kaflowego wraz z zamurowaniem otworu w ścianie.
 2. Pomieszczenie higieniczno sanitarne, które należy przebudować wraz z wymianą okładzin ścian, wymiana płytek na podłodze, likwidacją wanny i montaż brodzika natryskowego oraz wymiana urządzeń (wanna, w.c., umywalka, baterie wraz z montażem przepływowego, pojemnościowego zbiornika wody o pojemności 100 litrów).
 3. Wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych.
 4. Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach.
 5. Montaż parapetów wewnętrznych w kuchni i pokoju.
 6. Rozebranie istniejących desek podłogowych wraz z legarami i wykonanie posadzki betonowej wraz z ułożenie posadzkę z paneli podłogowych.
 7. Malowanie pomieszczeń ( ścian i sufitów ).
 8. Wymiana instalacji elektrycznej w tym:
 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 • wymiana gniazd i przełączników,
 • ułożenie nowych przewodów,
 • montaż opraw oświetleniowych typu LED
 • wykonanie pomiarów elektrycznych,
 • dostawa i montaż grzejników konwektorowych elektrycznych.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w lokalu – klucze dostępne u Zamawiającego.
Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

Wykonawca winien wykazać doświadczenie zawodowe – minimum dwie roboty budowlane w zakresie podobnym do zamówienia o wartości 60 000,00 zł netto każda w formie referencji/poświadczenia/protokół odbioru.
Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa w zakresie wymiany instalacji elektrycznej.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie wymagane.

3. Warunki gwarancji: minimalny okres gwarancji wady materiałowe i wykonania 36 miesięcy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do dnia 30.04.2024r

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

2. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – NAJNIŻSZA CENA

1. Wykonawca proponujący najniższą cenę za wykonanie danej części zamówienia otrzyma największą ilość punktów – 100 pkt

2. Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

 

Suma pkt. przyznanych ocenianej ofercie = najniższa cena ofertowa  /  cena ofertowa ocenianej oferty   x 100 pkt

 

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

3. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie . Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta na remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 27 w Piławie Górnej” lub przesłać na adres mailowy: zbmpg@wp.pl
Termin składania ofert: do dnia 29.02.2024 roku do godz. 11.00

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

b) Referencje – min 2 szt.

c) stosowne uprawnienia

VIII. POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu prac na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
2. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC na kwotę minimum 100 000, 00 zł.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Termin związania z ofertą: 30 dni

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jej etapie jego trwania.

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

5. Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem obioru.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych
Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna (zwany dalej ZBM).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z za pośrednictwem adresu e-mail: zbmpg@wp.pl

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz„Oferta Wykonawcy” – zalacznik nr 1

2. Oświadcznie wykonawcy – zalacznik nr 2

3. Przedmiar robót – załącznik nr 3

Total Page Visits: 533 - Today Page Visits: 2