Zaproszenie do złożenia oferty – przeglądy elektryczne – 5 letnie

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 04.08.2021r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie 5–letnich przeglądów elektrycznych* w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych komunalnych znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

,,Wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych* w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych komunalnych znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”.

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa str. 2 i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów). Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadające ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca każdorazowo sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

– datę wykonania przeglądu,

– nr protokołu

– oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)

– dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm

– tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu

– wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/negatywny)

– tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.

– tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)

– Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)

– Tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)

– Wykaz usterek i nieprawidłowości

– Określenie zaleceń pokontrolnych Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

– Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu należy załączyć potwierdzenie jego wykonania w poszczególnych lokalach poprzez podpis lokatora na stosownym zaświadczeniu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

WYKONAWCA CO NAJMNIEJ 2 DNI PRZED TERMINEM WYKONANIA PRAC POWIADOMI LOKATORÓW O TERMINIE ICH PRZEPROWADZENIA WRAZ Z PROŚBĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA LOKALI DO KONTROLI. POWYŻSZE WYKONANE WINNO ZOSTAĆ W FORMIE STOSOWNEJ TREŚCI OGŁOSZENIA UMIESZCZONEGO W MIEJSCU WIDOCZNYM W BUDYNKU.

3. Termin realizacji zamówienia – 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wystawionych faktur przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z załączonym protokołem przeglądu części wspólnych (klatka schodowa, strych, piwnica) oraz protokołów z przeglądu lokali mieszkalnych komunalnych potwierdzonych podpisem lokatora.

Faktury dot. przeglądu części wspólnych powinny być wystawione na wspólnoty mieszkaniowe

Faktury dotyczące przeglądu budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych komunalnych powinny być wystawione na Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, IŻ PODANE POWYŻEJ ILOŚCI OKREŚLONO NA DZIEŃ 03.08.2021r. I MOGĄ ONE ODPOWIEDNIO ULEC ZMIANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY.

5. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zapytania ofertowego – w celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kopię stosownej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.

6. Wykonawca winien wykazać osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – w celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami prawa uprawnienia. Zamawiający informuje, że posiadanie powyższych uprawnień jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w zapytaniu ofertowym. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych uprawnień.

7. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie. Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

„WYKONANIE 5- LETNICH PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ LOKALI MIESZKALNYCH KOMUNALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD ZARZĄDEM ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. W PIŁAWIE GÓRNEJ”

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 13.08.2021 r. do godz.: 14:00

 

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

* podstawa prawna art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane

 

Zaproszenie do złożenia oferty – ul. Piastowska 22

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 11.06.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów na budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej.”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej”.

3. Zakres dotyczący remontu określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 2), który ma charakter poglądowy.

Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien dokonać wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4. Wymagania organizacyjne:
1) Zabezpieczenie terenu i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę.

2) Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy.
3) Prace demontażowe i montażowe związane z remontem dachu wraz z ołaceniem i pokryciem należy prowadzić etapowo odcinkami w celu zminimalizowania ewentualnych skutków wpływu opadów atmosferycznych w okresie wykonywanych robót.

4) Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.
5) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom dostosowując się do obowiązujących przepisów i panującej sytuacji związanej z wirusem COVID-19. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

5. Termin realizacji zamówienia – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

7. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
ZBM Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna, dział administracji lub ze strony internetowej www.zbmpilawagorna.pl, tel: 74 8371288

8. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie analizy złożonych ofert.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria ofert:
– cena (brutto) – 80%
– okres gwarancji – 20%
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

9. Wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy zamówienia:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a) aktualny odpis w właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał nr 1
c) kosztorys ofertowy
d) Wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazał się realizacją przynajmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym polegającym na remoncie dachu na budynku mieszkalnym o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał nr 3
e) posiadać ubezpieczenie OC firmy na kwotę 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).

10. Warunki umowy :

– o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
– umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w wyniku zapytania będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania jednak nie później niż w dniu jej podpisania w jednej lub kilku następujących formach:
– w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Remont pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej”.
– w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowych – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
– w gwarancjach bankowych,
– w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Dopuszcza się również:
– w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, – przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
– przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

13. Sposób przygotowania ofert.
Ofertę należy sporządzić za załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie.

14. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2021 roku godz. 12.00

15. Sposób składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem ”Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Zaproszenie do składania ofert – wymiana drzwiczek wyciorowych II

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej    37 szt 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej – 37 szt”  .

3. Termin realizacji zamówienia – do 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 

5. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<<,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych –  37 szt”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 18.06.2021 r. do godz.: 14:00. 

Liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kosztorysu remontu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 5

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 17.03.2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia papowego, ocieplenie stropodachu oraz remont elewacji wraz z ociepleniem ścian izolacją termiczną o grubości 10 cm budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 5 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kilińskiego 5
w Piławie Górnej
w imieniu, której działa:
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia papowego, ocieplenie stropodachu oraz remont elewacji wraz z ociepleniem ścian izolacją termiczną o grubości 10 cm budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 5 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

3. Termin realizacji zamówienia 27.04.2021 r.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnoty Mieszkaniowe, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia papowego, ocieplenie stropodachu oraz remont elewacji wraz z ociepleniem ścian izolacją termiczną o grubości 10 cm budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 5 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 26.03.2021 r. do godz.: 14:00

 

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk