Ogłoszenie – nabór na samodzielne stanowisko Główny Księgowy

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Pilawa Gorna, 09.02.2024 r.

 

Nabór na samodzielne stanowisko: Główny Księgowy

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Główny Księgowy

1. Miejsce wykonywania pracy:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej, ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska pracy:

Główny Księgowy

3. Określenie niezbędnych wymagań:

3.1. Wymagania niezbędne:

3.1.1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

3.1.2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.1.3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo popełnione umyślnie,

3.1.4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3.1.5. nieposzlakowana opinia,

3.1.6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

3.1.7. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie bądź ekonomiczne wyższe studia zawodowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i co najmniej 5 lat praktyki w księgowości

3.2. Wymagania dodatkowe:

3.2.1. preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające optymalnie długą praktykę w księgowości,

3.2.2. bardzo dobra znajomość przepisów i zagadnień księgowych, podatkowych, planu kont oraz  dyscypliny finansów,

3.2.3. wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych i programów sprzedażowych,

3.2.4. znajomość zagadnień kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych,

3.2.5. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

3.2.6. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia zestawień, prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

3.2.7. samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja, wysoka kultura osobista,

3.2.8. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, terminowość, inicjatywa,

3.2.9. umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku Głównego Księgowego:

4.1. prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego wraz z wymaganymi ewidencjami, nadzór nad księgowością podmiotów, których rachunkowość prowadzona jest na podstawie zawartych przez Spółkę umów,

4.2. obsługa systemu bankowego Spółki, wykonywanie przelewów, przestrzeganie terminów płatności zobowiązań,

4.3. nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów księgowych, ich terminowa ewidencja, kwalifikacja dokumentów źródłowych ze względu na podatki VAT/CIT,

4.4. sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości,

4.5. opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata, bieżąca analiza ich realizacji,

4.6. prowadzenie spraw płacowych w Spółce,

4.7. przygotowywanie deklaracji ZUS, obsługa programu Płatnik,

4.8. prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

4.9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółki oraz organy nadzorujące.

5. Warunki zatrudnienia na stanowisku: 

Praca biurowa, w budynku Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. zo.o. na parterze. Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera. Czas pracy w godzinach od 7.00-15.00.

6. Wymagane dokumenty:

6.1. list motywacyjny,

6.2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

6.3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6.4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,

6.5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

6.6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego księgowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna, w terminie do 22 marca 2024 roku.

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, o terminie i miejscu rozmowy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nieodebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                       Agnieszka Bodnarczuk

                                                                                                           Prezes  Zarządu

Total Page Visits: 536 - Today Page Visits: 2