Zaproszenie do składania ofert – kosztorys ul. Limanowskiego 14

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Limanowskiego 14

w Piławie Górnej

w imieniu, której działa: 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest: ,, Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

Zakres prac przy remont pokrycia dachowego obejmować powinien:

– wymianę pokrycia dachowego z dachówki betonowej/karpiówki (dwie opcje);

– jednostonne wzmocnienie krokwi

– wymiana obróbek blacharskich

– przemurowanie czap kominowych

– montaż ław kominiarskich

– montaż płotków przeciwśniegowych

– wstawienie okna dachowego w zamian za okno strychowego 

– wywiezienie gruzu

Zakres prac przy remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej – 8 LOKALI MIESZKALNYCH powinien obejmować:

– wymiana WLZ do budynku;

– Montaż ZK na zewnętrznej ścianie budynku;

– Montaż skrzynek licznikowych na parterze;

– Montaż skrzynki na zabezpieczenia przedlicznikowe;

– Wykonanie WLZ do mieszkań;

– Wykonanie instalacji oświetleniowej klatki – montaż lamp z czujnikiem ruchu;

– Źródła światła  (żarówki LED);

– Wykonanie instalacji oświetlenia na zewnątrz budynku – projektor LED z czujnikiem ruchu;

– Wykonanie instalacji wyłącznika PPOŻ – pożarowy wyłącznik prądu;

– Ochronnik przepięć klasy I i II;

– Tynkowanie bruzd;

– Dokumentacja pomiarowa;

– Rozplombowanie układów pomiarowych;

– Założenie plomb na układach pomiarowych po zakończeniu prac.

Zakres prac remont elewacji budynku powinien obejmować:

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

– usunięcie zwietrzałych i zawilgoconych tynków

– wykonanie tynków WTA w poziomie parteru

– wykonanie tynków zewnętrznych kategorii IV

– malowanie elewacji farbą krzemianową

3. Termin realizacji zamówienia – 3 tygodnie od daty otrzymania zlecenia 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 18.06.2021 r. do godz.: 14:00

Załączniki do zaproszenia: 

 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.


 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Zaproszenie do składania ofert – wymiana drzwiczek wyciorowych II

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej    37 szt 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej – 37 szt”  .

3. Termin realizacji zamówienia – do 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 

5. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<<,,Wymiana drzwiczek kominowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych –  37 szt”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 18.06.2021 r. do godz.: 14:00. 

Liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 26.05.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej.”

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej

3. Termin realizacji zamówienia – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

<<Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 06.06.2021 r. do godz.: 14:00. 

Liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 10.05.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w lokalu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 20/3 w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Wykonanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w lokalu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 20/3 w Piławie Górnej”

3. Termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Wykonanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w lokalu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 20/3 w Piławie Górnej”>>
lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 17.05.2021 r. do godz.: 14:00

Podane w przedmiarze (Załącznik nr 1) ilości i wielkości są orientacyjne. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej pomieszczenia przed złożeniem oferty.

Załączniki do zaproszenia:
1. Przedmiar robót

2. Wzór oferty

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Agnieszka Bodnarczuk