Zaproszenie do składania ofert – wykonanie przyłącza wodociągowego 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 06.12.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Wykonanie przyłącza wodociągowego  dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku  przy ul. B. Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”

  • Wykonanie rozdziału przy liczniku
  • Skucie betonu w hali przemysłowej
  • Rozebranie kostki betonowej (trelinki)
  • Wykonanie wykopu i ułożenie rury PE40 do budynku -100 m2
  • Podłączenie nowej instalacji do istniejącej w budynku wspólnoty
  • zasypanie i zagęszczenie wykopu
  • wylanie betonu w hali przemysłowej
  • uporządkowanie terenu po pracach ziemnych
  • wywóz urobku po wykopach

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 22.12.2023r

4. Warunki płatności

Warunkiem płatności jest prawidłowo wystawiona faktura na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na adres zarządcy.

5. Osoba wykonująca prace winna posiadać stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:

<<Wykonanie: ,,Wykonanie przyłącza wodociągowego  dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Piławie Górnej w ramach rozdziału sieci wodociągowej”>>

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 13.12.2023 r. do godz.: 13:00

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.

2. Oświadczenie wykonawcy

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

Total Page Visits: 4197 - Today Page Visits: 4