Zaproszenie do złożenia oferty – ul. Piastowska 22

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 11.06.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów na budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej.”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej”.

3. Zakres dotyczący remontu określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 2), który ma charakter poglądowy.

Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien dokonać wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4. Wymagania organizacyjne:
1) Zabezpieczenie terenu i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę.

2) Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy.
3) Prace demontażowe i montażowe związane z remontem dachu wraz z ołaceniem i pokryciem należy prowadzić etapowo odcinkami w celu zminimalizowania ewentualnych skutków wpływu opadów atmosferycznych w okresie wykonywanych robót.

4) Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.
5) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom dostosowując się do obowiązujących przepisów i panującej sytuacji związanej z wirusem COVID-19. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

5. Termin realizacji zamówienia – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

7. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
ZBM Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a 58-240 Piława Górna, dział administracji lub ze strony internetowej www.zbmpilawagorna.pl, tel: 74 8371288

8. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie analizy złożonych ofert.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria ofert:
– cena (brutto) – 80%
– okres gwarancji – 20%
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

9. Wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy zamówienia:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

a) aktualny odpis w właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał nr 1
c) kosztorys ofertowy
d) Wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazał się realizacją przynajmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym polegającym na remoncie dachu na budynku mieszkalnym o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał nr 3
e) posiadać ubezpieczenie OC firmy na kwotę 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).

10. Warunki umowy :

– o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
– umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w wyniku zapytania będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania jednak nie później niż w dniu jej podpisania w jednej lub kilku następujących formach:
– w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Remont pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej”.
– w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowych – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
– w gwarancjach bankowych,
– w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Dopuszcza się również:
– w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, – przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
– przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

13. Sposób przygotowania ofert.
Ofertę należy sporządzić za załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie.

14. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2021 roku godz. 12.00

15. Sposób składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem ”Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej”.

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Total Page Visits: 1209 - Today Page Visits: 2