ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZBICIE TYNKÓW

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 15.06.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

,,Zbicie tynków wewnętrznych na ścianach oraz rozebranie podłóg w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78 w Piławie Górnej – budynki po pożarze.”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna NIP: 882-19-32-252

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Zbicie tynków wewnętrznych na ścianach oraz rozebranie podłóg w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78 w Piławie Górnej – budynki po pożarze.” na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Przedmiar robót ma charakter poglądowy. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do tego typu robót.

Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien posiadać aktualne ubezpieczenie OC firmy na kwotę 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

3. Termin realizacji zamówienia – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<,,Zbicie tynków wewnętrznych na ścianach oraz rozebranie podłóg w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78 w Piławie Górnej – budynki po pożarze.”>

do dnia 25.06.2021 r. do godz.: 14:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego).

 

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Total Page Visits: 1136 - Today Page Visits: 1