Protokół z wyboru wykonawcy – ul. Piastowska 52

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 Piława Górna, dnia 16.06.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Wybór Wykonawcy zamówienia został dokonany przez Zamawiającego w oparciu o zaproszenie do składania ofert oraz ogłoszenie na stronie internetowej.

 

1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Wymiana stropu drewnianego w poziomie drugiego piętra zlokalizowanego nad lokalem mieszkalnym nr 4 przy ul. Piastowskiej 52 w Piławie Górnej znajdującego się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.”

2.  Porównanie ofert:

Wykaz Wykonawców, do których skierowano zapytanie oraz zaproszonych do złożenia ofert (wg daty wpływu): 

  1. Oferta nr 1 – Pracownia Projektowa KONSTRUKCJON Jacek Stasiak 58-160 Świebodzice ul. Gen. Wł. Andersa 15 na kwotę brutto 7 380,00 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) 
  2. Oferta nr 2 – Zakład Usług Technicznych „ANBUD” inż. Andrzej Budzyński ul. Kolejowa 3/1 57-200 Ząbkowice Śląskie na kwotę brutto 8 241,00 zł (osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100) 

3.  Nazwa wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem:

Zamawiający informuje, iż wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Pracownia Projektowa KONSTRUKCJON Jacek Stasiak 58-160 Świebodzice ul. Gen. Wł. Andersa 15.

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawia najkorzystniejszą cenę.

 

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

Total Page Visits: 3867 - Today Page Visits: 2