Ogłoszenie wyników przetargu

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax. (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365 Kap.Zakł.Sp. 609.000

—————————————————————————————————————————————

                                                                                          Piława Górna, dnia 10.07.2020r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

 

             Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że w postępowaniu przetargowym, które odbyło się w dniu 08.07.2020 roku na:

„Najem lokalu użytkowego położonego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m²”

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo –  handlowej

wpłynęła jedna oferta spełniające warunki specyfikacji.

Oferta nr 1

Karolski Dobrosława

ul. Plac Piastów Śląskich 4/2

58- 240 Piława Górna

Cena : 9,10 zł/m²  (słownie : dziewięć złotych 10/100).

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655.) Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1.

 

                                                                                                          Zatwierdził

                                                                                                           Agnieszka Bodnarczuk

                                                                                                                  Prezes Zarządu

 

 

 

Informacja o unieważnieniu przetargu

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

     Tel./fax (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365

——————————————————————————————————————————————————

Piława Górna, 09.07.2020

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 30 000 EURO PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających na: „Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78.”

Do upływu terminu składania ofert – 06.07.2020 r. do godz. 13:00 – złożono 1 ofertę:

Numer oferty Nazwa wykonawcy i adres Oferowana cena brutto Okres gwarancji
1. Murarstwo – Ciesielstwo
Jan Sochanowski
oś. Podgórskie 32
58-260 Bielawa
Piastowska 76 – 234 441,55 zł
Piastowska 78 – 596 255,32 zł
84 miesiące

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365

—————————————————————————————————————————————

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwaną dalej ustawą).

Nazwa zadania: „Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78.”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

  • ul. Piastowska 76 – 139 415,53 zł brutto
  • ul. Piastowska 78 – 336 203,63 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert – 06.07.2020 r. do godz. 13:00 – złożono 1 ofertę:

Numer oferty Nazwa wykonawcy i adres Oferowana cena brutto Okres gwarancji
1. Murarstwo – Ciesielstwo
Jan Sochanowski
oś. Podgórskie 32
58-260 Bielawa
Piastowska 76 – 234 441,55 zł
Piastowska 78 – 596 255,32 zł
84 miesiące

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk